Slovencina Anglictina
IV. AB

Triedny profesor: Mgr. Viktor Zeher

 

Zoznam žiakov

Bačová Natália   Leinstein Patrik
Barber Sanchez Maria Emilia       Majorská Ivana
Berková Zuzana   Marčok Patrik
Borgoňová Aneta   Mathes Jaroslav
Bujdošová Alžbeta   Mozola Maroš
Dorčák Matúš   Müllerová Rebeka
Drabiková Ivana   Nógell Adam
Frištiková Ivana   Paločková Henrieta
Hamadejová Natália   Pamulová Jasna
Hanzenová Liliana   Petríková Viktória
Hnatová Tatiana   Šarišský Michal
Huzdíková Martina   Vargová Ema
Kohút Adam   Verebesová Margaréta
Kovalčiková Alexandra   Zůbek Tomáš

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Figuľová Viktória
Anglický jazyk: Mgr. Meyer Andrew, Mgr. Zeher Viktor
Nemecký jazyk: Mgr. Uhrínová Bronislava
Francúzsky jazyk: Mgr. Šariščanová Bronislava
Matematika:
Mgr. Štefanko Alexander
Informatika: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Vodarčíková Jana
Biológia:
RNDr. Hajduková Mária

Chémia: Mgr. Kovaľová Renáta
Fyzika:
Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

Dejepis: Mgr. Šullová Viktória

Občianska náuka: Mgr. Fafrak Marián

Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra

Geografia: Mgr. Kasardová Nikola

Seminár z matematiky: Mgr. Knapíková Ivana

Seminár z chéme: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z biológie: RNDr. Hajduková Mária

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Kmecová ANdrea

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:56:16