Slovencina Anglictina
Plán činností
:: Informácie >> Organizácia školského roku >> Plán činností ::

September:
Exkurzie:
Vedecká knižnica I.A, V.OA
Knižnica na Humenskej ulici príma až kvarta
Návšteva ZOO Košice - IV.AB, IV.BB
4.9.2017 Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018 – Magistrát mesta Košice 
4.9.2017 Vyhlásenie súťaže Putovný pohár GT12 na 2017/2018
6.9.2017 Divadlo Natálka - výber žiakov, varovanie pred extrémizmom
7.9.2017 Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňa
14.9.2017 Valné zhromaždenie akcionárov  Junior  achievement
18.9.2017 COČaP pre prímu, sekundu, terciu, kvartu
19.9.2017 COČaP pre V,VI , I roč, II,III ročník BS
21.9.2017 Zbierka "Biela pastelka"
25.9. - 29.9.2017 Jazykovo-relaxačný pobyt Ždiar, I.OA, II.OA, II.OB
28.9.2017 Pedagogická rada o 14.45 hod., zborovňa
30.9.2017 Odovzdanie prihlášok na MS 2018 – tr. prof. IV.A, V.AB, V.BB, VIII.OA, IV.AB, IV.BB

 

Október:

Exkurzie:

Školské kolo OSJ

Noc výskumníka – pre I. a II. roč.

Návšteva planetária – II.OA, II.OB

Návšteva geologickej expozície prírodovedného múzea - II.OA, II.OB, IV.OA, IV.OB

Exkurzia DUkla - výber žiakov

5.10.2017 Plenárne zasadnutie ZRŠ 17.00, triedne aktívy ZRŠ 18.00
6.10.2017 Valné zhromaždenie Študentskej spoločnosti
10.10.2017 Imatrikulácia pre I.A, I.AB   4.-5.roč. gymnázia, Dom umenia
15.10. - 31.10.2017 Odoslanie štatistiky k MS 2017 na NÚCEM Bratislava
19.10.2017 Zasadnutie predsedov PK a vedenia školy -15.00 hod.
20.10.2017 Imatrikulácia pre I.OA 8-roč. gymnázia – KS Jedlíkova 7
30.10. - 31.10.2017 Jesenné prázdniny

 

November:

Exkurzie:

Shakespeares memoriál

Popularizačné prednášky - výber žiakov

Školské kolo OAJ, ONJ , FRJ

Debatiáda jesenné kolo 

Hľadám prácu, ale až od zajtra…. Školský psychológ

Návšteva STEEL PARK - III.OA, III.OB

Deň otvorených dverí TU Košice, Prír. fakulta Košice – III.A,IV.AB, IV.BB, IV.A,VIII.OA,

Olympiáda ľudských práv

Prednáška "Čas premien" - príma až kvinta

Naj halloweenskejšia trieda školy

Študentská kvapka krvi

3.11.2017 Výstava "Human body" - výber žiakov
7.11.2017 Divadelné predstavenie v ANJ, Stará radnica - I.A, I.AB, IV.OA, IV.OB
9.11.2017  
Zasadnutie Rady školy o 15.00 hod,. zborovňa
10.11.2017 Zbierka "Hodina deťom"
11.11.2017 Predmaturitný ples - IV.A
15.11.2017 "Svet okolo nás"
16.11.2017 Predmaturitný ples - V.AB
16.11.2017 Volejbalový turnaj dievčat
17.11.2017 Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
23.11.2017 Klasifikačná porada, o 14.00 hod., zborovňa
23.11.2017 Výbor ZRŠ, o 16.30 hod., zborovňa
23.11.2017 Triedne aktívy ZRŠ o 17.00 hod., v kmeňových triedach

 

December:

Exkurzie:

Olympiáda NEJ, FRJ,ANJ

Najvianočnejšia trieda školy     
Sprachdiplom DSD II  – písomné  skúšky
Popularizačné prednášky
Zbierka "Úsmev ako dar"
1.12.2017 Svetoý deň boja proti AIDS
6.12.2017 Mikulášske aktivity
12.12.2017 Zbierka pre detské domovy "Úsmev ako dar"
15.12.2017 Vianočný šachový turnaj, Rubikova kocka
16.12.2017 Predmaturitný ples - V.BB
20.12.2017 Vianočný volejbalový turnaj dievčat
20.12.2016 Filmové predstavenie - I.OA, I.OB, II.OA
20.12.2017 Vianoce na GT12
21.12.2017 Slávnostné ukončenie kalendárneho roka 2017,Vianočná akadémia
23.12.2017 – 5.1.2017   Vianočné prázdniny

 

Január:

Exkurzie:
Zimné kolo debatiády
Sprachdiplom DSD II - ústne skúšky
Deň otvorených dverí UPJŠ Košice, TU Košice
Florbalový turnaj
Návšteva Antropologického ústavu - IV.A, V.AB, V.BB, VIII.OA
1.1.2018 Štátny sviatok
2.1. - 5.1.2018  
Vianočné prázdniny
11.1.2018 Zasadnutia predsedov PK a vedenia školy
18.1.2018 Zasadnutie tr. prof. a vedenia školy
18.1.2018 Zasadnutie Rady školy – 15.00 - zborovňa
25.1.2018 Polročná klasifikačná porada – 14.00
30.1.2018 Deň otvorených dverí
31.1.2018 Ukončenie 1.polroka 2017/2018

 

Február:

Exkurzie:
Valentínska kvapka krvi
Školské kolo SOČ
Exkurzia do Solivaru - III.AB, II.A, VI.OA
Deň otvorených dverí na SAV
Exkurzia do knižnice - príma - kvarta
Exkurzia Kulturpark - I.OA
1.2.2018 Vyhodnotenie 1. polroku šk. roku 2017/2018
2.2.2018 Polročné prázdniny
4.2. - 9.2.2018 LVVK – Ždiar pre I.A, II.AB,V.OA, V.OB, III.OA
8.2.2018 Hodnotiaca  porada za 1.polrok 2017/2018
22.2.2018 Porada tr. prof a administrátorov MS 2018
22.2.2018 Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňa
26.2 - 2.3.2018 Jarné prázdniny

 

Marec:

Exkurzie:
Liga proti rakovine – zbierka 
Deň učiteľov
Návšteva geologickej expozície prírodovedného múzea - III.OA
Návšteva botanickej záhrady - V.OA, V.OB
Debatiáda  jarné kolo
Sprachdiplom DSD I - písomné skúšky
Divadelné predstavenie v ANJ
6.3. - 8.3.2018

Pokyny k administrácii MS 2087,

Porada administrátorov a triednych prof. na   MS 2018
13.3.2018 EČ a PFIČ MS 2018  zo SJL
13.3.2018 Výchovný koncert Dom ľudového tanca, Divadlo Grant
14.3.2018 EČ a PFIČ MS 2018  z ANJ a NEJ
14.3.2018 Výchovný koncert "Cestou k muzikálu"
15.3.2018 EČ  MS 2018   Mat
15.3.2018 Výchovný koncert - Prevencia pred kyberšikanou
16.3.2018 Odoslanie výslekov EČ MS 2018
21.3.2018 Testovanie 9 2018 - IV.OA, IV.OB
29.3. - 3.4.2018 Veľkonočné prázdniny

 

Apríl:

Exkurzie:
Dni francúzskej kultúry
Sprachdiplom DSD I - ústne skúšky
Po stopách obetí holocaustu - výber žiakov
Technické múzeum  - I., II., V. roč.
Exkurzia – Ústav radiológie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Deň učiteľov
Umelecko - historická exkurzia Praha, Berlín, Drážďany
6.4.2018 Deň učiteľov
6.4.2018 Divadelné predstavenie - ŠD Košice, Hamlat - tanečné divadlo
9.4.2018 Talentové skúšky do 1. ročníka bilingválneho štúdia
10.4. - 13.4.2018 Náhradný termín MS 2018
11.4.2018 Deň narcisov - zbierka 
19.4.2018
Klasifikačná porada – o 14.00  hod.
19.4.2018
Výbor ZRŠ – o 16.30 hod.
19.4.2018
Triedne aktívy ZRŠ – o 17.00 hod.

 

Máj:

Exkurzie:

Seminár - Európske solárne dni, projekt - VII. OA, III. roč.

Umelecko - historická exkurzia Bratislava - Viedeň  pre IV.OA, IV.OB

Exkurzia Steel Park pre  terciu

Pamiatky UNESCO v SR - výber žiakov

Prehliadka Košíc - IV.OA, IV.OB, III.A, VII.OA, VII.OB

Zbierka "Úsmev ako dar"

Zbierka "Modrý gombík"

Exkurzia Starina - výber žiakov

2.5. - 12.5.2018 Projekty – Európske solárne dni
14.5.2018 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia - I.termín
14.5.2018 UCOČaP pre I. – II.,V.
16.5.2018 Klasifikačná porada pre IV.A, V.AB, V.BB, VIII.OA
17.5.2018 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia - II.termín
17.5.2018 UCOČaP pre I. – IV.
18.5.2018 Slávnostná rozlúčka maturantov so školou
21.5.–25.5.2018 
Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky 
28.5.– 31.5.2018 Ústna forma internej časti MS 2017
28.5.– 31.5.2018 Športový deň –   olympiáda
28.5.– 31.5.2018 Kurzy ochrany človeka a prírody pre III.A, IV.AB, IV.BB, VII.OA, VII.OB

 

Jún:

Exkurzie:

Exkurzia Praha   II.roč.  a výber žiakov

Literárna exkurzia Orava - výber žiakov

Umelecko - historická exkurzia Londýn - výber žiakov

Jaskyne Slovenského krasu - II.OA, II.OB

Návšteva botanickej záhrady - I.A, II.AB, V.OA, V.OB

Návšteva KOSITu  - I.OA, IV.OB

1.6.2018 Akcie ŠR ku Dňu detí
14.6.2018

Zasadnutie Rady školy 15.00 zborovňa

19.6.2018 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia-II. termín
20.6.2018 Klasifikačná porada pre IV.AB, IV.BB
21.6. - 22.6.2018 Príprava žiakov na ústnu formu IČ MS zo SJL pre IV.AB, IV.BB
21.6.2018

Klasifikačná porada

21.6.2018

Výbor ZRŠ – o 17.00 hod.

25.6. - 26.6.2018 Ústna forma MS SJL pre IV.AB, IV.BB
25.6. – 27.6.2018 
Školské výlety a exkurzie
25.6. – 28.6.2018 Preberanie učebníc, úprava tried a šatní, exkurzie s triedou
29.6.2018 Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018

 

Júl:

 2.7.2018  
Hodnotiaca porada za 2. polrok šk. roku 2017/2018
Stránka bola zmenená: 05.12.2017 14:42:54