Slovencina Anglictina
Plán činností
:: Informácie >> Organizácia školského roku >> Plán činností ::

September:
Exkurzie:
Vedecká knižnica I.A, V.OA
Knižnica na Humenskej ulici príma až kvarta
Prednáška Čas premien pre prímy (dievčatá)
Na štarte k mužnosti  pre prímy
Exkurzia Lančovský kaňon – I.A,I.AB
Jaskyne Slovenského krasu III. OA, III. OB
Exkurzia do praveku I. OA, I. OB, II. OA
5.9.2016 Slávnostné otvorenie šk.r. 2016/2017 – Magistrát mesta Košice 
5.9.2016 Vyhlásenie súťaže Putovný pohár GT12 na 2016/2017
8.9.2016 OT MS 2016 - MAT
8.9.2016 Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňa
13.9.2016 MS 2015 mimoriadny termín OBN, GEG
13.9.2016  
Testovanie NUCEM z MAT, SJL pre I.A, I.AB
16.9.2016 Valné zhromaždenie akcionárov  Junior  achievement
19.9.2016 COČaP pre prímu, sekundu, terciu, kvartu
20.9.2016 COČaP pre V,VI , I roč, II,III ročník BS
21.9.2016 Zbierka "Biela pastelka"
22.9.2016 Pedagogická rada o 14.45 hod., zborovňa
30.9.2016 Odovzdanie prihlášok na MS 2017 – tr. prof. IV.A, V.AB, IV.AB, IV.BB

 

Október:

Exkurzie:

Historická exkurzia Osvienčim pre VI., III.roč.,IV.,VII

Školské kolo OSJ

Noc výskumníka – pre I. a II. roč.

Návšteva planetária – II.OA

Exkurzia Sereď, Oponice - výber žiakov školy

Exkurzia do Solivaru - VI. OA, VI.OB, II.A

Literárno-historická exkurzia Kežmarok - I.A, I.AB, VI.OA

6.10.2016 Plenárne zasadnutie ZRŠ 17.00, triedne aktívy ZRŠ 18.00
10.10. - 14.10.2016  
Jazykovo – relaxačný pobyt  Ždiar – I.OA, I.OB, II.OA
13.10.2016 Valné zhromaždenie Študentskej spoločnosti
14.10.2016 Imatrikulácia pre I.A, I.AB   4.-5.roč. gymnázia, Dom umenia
15.10. - 31.10.2016 Odoslanie štatistiky k MS 2017 na NÚCEM Bratislava
20.10.2016 Zasadnutie predsedov PK a vedenia školy -15.00 hod.
21.10.2016 Imatrikulácia pre I.OA,OB 8-roč. gymnázia – KS Jedlíkova 7
28.10. - 31.10.2016 Jesenné prázdniny

 

November:

Exkurzie:

Shakespeares memoriál

Školské kolo OAJ, ONJ , FRJ

Debatiáda jesenné kolo 

Hľadám prácu, ale až od zajtra…. Školský psychológ

Návšteva STEEL PARK - III.OA, III.OB

Deň otvorených dverí TU Košice, Prír. fakulta Košice – III.A,IV.AB, IV.BB, IV.A,VII.OA,

Olympiáda ľudských práv

Návšteva prírodovedného múzea – III.OA,OB

10.11.2016  
Zasadnutie Rady školy o 15.00 hod,. zborovňa
11.11.2016 Predmaturitný ples v Hotel Roca IV.AB
14.11.2016 Interaktívny koncert "Generácia XYZ"
14.11.2016 Filmové predstavenie - I.OA, I.OB, II.OA
17.11.2016 Predmaturitný ples v GES IV.A
17.11.2016 Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
18.11.2016 Volejbalový turnaj dievčat
24.11.2016 Klasifikačná porada, o 14.00 hod., zborovňa
24.11.2016 Výbor ZRŠ, o 16.30 hod., zborovňa
24.11.2016 Triedne aktívy ZRŠ o 17.00 hod., v kmeńových triedach

 

December:

Exkurzie:

Olympiáda NEJ, FRJ,ANJ

Súťaž esej v ANJ
Najvianočnejšia trieda školy     
Sprachdiplom DSD II  – písomné  skúšky
3.12.2016 Zbierka "Úsmev ako dar“ pre detské domovy
6.12.2016 Mikulášske aktivity – ŠR
16.12.2016 Vianočný šachový turnaj, Rubikova kocka
20.12.2016 Divadelné predstavenie "Chrobák v hlave"
20.12.2016 Filmové predstavenie - I.OA, I.OB, II.OA
22.12.2016 Slávnostné ukončenie kalendárneho roka 2016,Vianočná akadémia
23.12.2016 – 31.12.2016   Vianočné prázdniny

 

Január:

Exkurzie:
Zimné kolo debatiády
Sprachdiplom DSD II - ústne skúšky
Deň otvorených dverí UPJŠ Košice, TU Košice
Florbalový turnaj
1.1.2017 Štátny sviatok
2.1. - 5.1.2017  
Vianočné prázdniny
12.1.2017 Zasadnutia predsedov PK a vedenia školy
13.1.2017 Ples GT12 - AULA na Hlavnej ulici
19.1.2017 Zasadnutie tr. prof. a vedenia školy
19.1.2017 Zasadnutie Rady školy – 15.00 - zborovňa
26.1.2017 Polročná klasifikačná porada – 14.00
31.1.2017 Ukončenie 1.polroka 2016/2017

 

Február:

Exkurzie:
Valentínska kvapka krvi
Školské kolo SOČ
Exkurzia do Solivaru - III.AB, III.BB
Deň otvorených dverí na SAV
3.2.2017 Polročné prázdniny
9.2.2017 Hodnotiaca  porada za 1.polrok 2016/2017
10.2.2017 Deň otvorených dverí GT12
13.2. - 17.2.2017  
LVVK – Ždiar pre I.A, II.AB,V.OA, III.OA,OB (150 žiakov)
23.2.2017 Porada tr. prof a administrátorov MS 2017
23.2.2017 Zasadnutie Rady školy 15.00 – zborovňa

 

Marec:

Exkurzie:
Liga proti rakovine – zbierka 
Deň učiteľov
Exkurzia Anatomické múzeum LF, Neurobiologický ústav – IV.A, VIII.OA,OB
Debatiáda  jarné kolo
Sprachdiplom DSD I - písomné skúšky
Divadelné predstavenie v ANJ
1.3. - 3.3.2017

Pokyny k administrácii MS 2017,

Porada administrátorov a triednych prof. na   MS 2017
6.3. - 10.3.2017  

Jarné prázdniny

14.3.2017 EČ a PFIČ MS 2016  zo SJL
14.3.2017 Historická radnica (9.00 – Výchovný koncert Sučik &Laco)
15.3.2017 EČ a PFIČ MS 2016  z ANJ a NEJ
16.3.2017 EČ  MS 2016   Mat
16.3.2017 Divadelné predstavenie v ANJ
30.3.2017 Deň učiteľov, PR – 14.00
31.3.2017 Výchovný koncert - Divadlo ľudového tanca

 

Apríl:

Exkurzie:
Dni francúzskej kultúry
Sprachdiplom DSD I - ústne skúšky
Monitor 9 pre IV.OA
Technické múzeum  - I., II. roč.
Exkurzia – Ústav radiológie
Vycvič svojho miláčika – ukážka výcviku psov – príma až kvarta
Prehliadka Košíc- IV.OA,OB
Putovanie po Slovensku – I.- III. ročník
3.4.2017 Talentové skúšky do 1.ročníka bilingválneho štúdia
4.4. - 7.4.2017 Náhradný termín MS 2017
5.4.2017 Testovanie 9-2017 pre IV.OA
11.4.2017 Deň narcisov - zbierka 
13.4. - 18.4.2017  
Veľkonočné prázdniny
20.4.2017
Klasifikačná porada – o 14.00  hod.
20.4.2017
Výbor ZRŠ – o 16.30 hod.
20.4.2017
Triedne aktívy ZRŠ – o 17.00 hod.

 

Máj:

Exkurzie:

Seminár - Európske solárne dni, projekt - VII. OA, III. roč.

Botanická záhrada – 1.roč., V.OA

Besedy – výchova k rodičovstvu a manželstvu – I.A, II.A

Beseda s urológom – III. ročník chlapci

Umelecko - historická exkurzia Bratislava - Viedeň  pre IV.OA, IV.OB

Návšteva ZOO – I-II

Exkurzia Steel Park pre  terciu

Po stopách moderného umenia - Medzilaborce - V.OA

2.5. - 12.5.2017 Projekty – Európske solárne dni
9.5.2017 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia - I.termín
9.5.2017 UCOČaP pre I. – II.,V.
11.5.2017 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia - II.termín
11.5.2017 UCOČaP pre I. – IV.
17.5.2017

Klasifikačná porada pre IV.A, V.AB

19.5.2017 Slávnostná rozlúčka maturantov so školou
22.5.–26.5.2017 
Príprava žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej  skúšky 
29.5.– 1.6.2017 Ústna forma internej časti MS 2017
29.5.– 1.6.2017 Športový deň –   olympiáda
29.5.– 1.6.2017 Kurzy ochrany človeka a prírody pre III.A, IV.AB, IV.BB, VII.OA

 

Jún:

Exkurzie:

Exkurzia Praha   1.roč. 

Umelecko - historická exkurzia Budapešť – II.A, V.OA

Umelecko - historická exkurzia Londýn - výber žiakov

Exkurzia Osvienčim - Krakov, Wieliczka - výber žiakov

Exkurzia Pieniny - II.AB, I.AB

Exkurzia Vysoké Tatry - I.OA, I.OB

Literárna exkurzia Orava - V.OA

Exkurzia Prečerpávacia elektráreň Liptovská Mara - VI.OA, VI.OB, III.AB, III,BB

Exkurzia Praha - I.A, III.A

1.6.2017 Akcie ŠR ku Dňu detí
15.6.2017

Zasadnutie Rady školy 15.00 zborovňa

15.6.2017 Prijímacie skúšky do 1.roč. 4-ročného a 8-ročného gymnázia-II. termín
22.6.2017 Klasifikačná porada – o 14.00 hod.
22.6.2017

Výbor ZRŠ – o 17.00 hod.

26.6. - 27.6.2017 Ústna forma MS SJL pre IV.AB, IV.BB
26.6. – 27.6.2017 
Školské výlety a exkurzie
28.6.-29.6.2017 Preberanie učebníc, úprava tried a šatní, exkurzie s triedou
30.6.2017 Slávnostné ukončenie šk. r. 2016/2017

 

Júl:

 3.7.2017  
Hodnotiaca porada za 2. polrok šk. roku 2016/2017
Stránka bola zmenená: 10.10.2016 16:58:35