Slovencina Anglictina
VII. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VII. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Tudjová

 

Zoznam žiakov

Dziaková Alexandra       Magyarová Mária
Eftimov Erik   Mišaga Ľuboslav
Filip Alexander   Nagyová Martina
Gašparík Matúš   Nevický Miloš
Jankov Damián   Pivarníková Tamara Emma
Josayová Natália   Pukán Patrik
Knappová Katarína   Semple Chanda Anet
Kováčová Michaela   Šoltýsová Kristína
Kuzárová Laura   Valiková Viktória
Lukács Adam   Vődrős Tomáš
    Zsóri Dávid

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Sopková Mária
Anglický jazyk: Mgr. Fafrak Marián, Mgr. Sovičová Martina. Mgr. Meyer Andrew
Nemecký jazyk: Mgr. Kušnírová Miroslava
Francúzsky jazyk: Mgr. Šariščanová Bronislava
Dejepis: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Občianska náuka: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Matematika: Mgr. Tudjová Zuzana

Biológia: RNDr. Hajduková Mária
Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.
Chémia: RNDr. Hajduková Mária

Geografia: PaedDr. Píšová Iveta

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Eilard De Boe Remmer

Seminár z matematiky: Mgr. Tudjová Zuzana

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z biológie: RNDr. Hajduková Mária

Seminár z informatiky: Mgr. Šalagovičová Jana

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Seminár z dejepisu: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Akademická debata: Mgr. Sopková Mária

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Vodarčíková Jana

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal


 

 

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:51:10