Slovencina Anglictina
VII. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VII. OB ::

Triedna profesorka: Mgr. Katarína Demjanovičová

 

Zoznam žiakov

Babejová Dominika      Melichar Aleš
Baculíková Tamara   Miškov Tomáš
Bakšiová Dominika   Neumannová Elisa
Barényiová Jana Alexandra   Nevrlý Filip
Demko Leonard   Oros Lea
Dzurovčínová Michaela   Petrušková Petra
Grečner Oliver   Reho René
Havaši Alex Stefan   Rendoš Matej
Jelč Matúš   Sesztáková Silvia
Kalmárová Dominika   Široký Martin
Kostová Barbara   Timko Bruno
Kubovič Radovan   Tomčo Kristián
Lietavová Lucia   Tomečková Iveta
    Žák Samuel 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Figuľová Viktória
Anglický jazyk: Mgr. Hroteková Lucia, Mgr. Kasardová Nikola, Mgr. Meyer Andrew
Nemecký jazyk: Mgr. Demjanovičová Katarína
Dejepis: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Občianska náuka: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.
Matematika: Mgr. Findoráková Eva
Biológia: RNDr. Baranková Lucia
Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.
Chémia: RNDr. Hajduková Mária

Geografia: Mgr. Kasardová Nikola

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z informatiky: Mgr. Šalagovičová Jana

Seminár z matematiky: Mgr. Findoráková Eva

Seminár z biológie: RNDr. Hajduková Mária

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Vodarčíková Jana

Seminár z dejepisu: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Akademická debata: Mgr. Sopková Mária

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Eilard De Boer Remmer
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Králik Pavol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal

Športové hry: PaedDr. Perjéssy Csaba

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:51:38