5-ročné bilingválne štúdium
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium ::

školský rok 2021/2022

Trieda Triedny učiteľ
I.AB Mgr. Lucia Malčovská
I.BB Mgr. Igor Birčák
II.AB Mgr. Figuľová Viktória
II.BB PhDr. Štefancová Miroslava
III.AB Mgr. Marcel Marinčák
III.BB Mgr. Miroslava Kušnírová
IV.AB Mgr. ALexandra Šimoňáková
IV.BB PaedDr. Gabriela Bednáriková
V.AB Mgr. Lenka Filipová
aktuálny rozvrh

 

 

Zameranie študijného odboru:

 • 7902 J 74 bilingválne gymnázium - 5-ročné štúdium
 

Schopnosť aktívne komunikovať minimálne jedným cudzím jazykom sa stala základom modernej globálnej spoločnosti. Požiadavka ovládania cudzích jazykov, najčastejšie anglického, nemeckého či  francúzskeho sa stala na pracovnom trhu samozrejmosťou, a to má dopad na zvyšovanie jazykovej prípravy žiakov na primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania. Na tento trend reaguje bilingválne vzdelávanie, ktorého základom je osvojovanie si poznatkov v minimálne v dvoch jazykoch. Na bilingválnych gymnáziách si žiaci nielen cudzí jazyk osvojujú, ale učia sa v ňom aj rozmýšľať, a tak sa pripravujú na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

 

V 5-ročnom slovensko–anglickom bilingválnom odbore ponúkame kvalitné stredoškolské vzdelanie ako prípravu na vysokoškolské štúdium najrôznejších smerov. Bilingválne vzdelávanie je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili ôsmy, resp. deviaty ročník základnej školy, pričom počas celého štúdia je anglický jazyk druhým vyučovacím jazykom. Predpokladom štúdia v anglickom jazyku je úspešné zvládnutie prvého ročníka nášho gymnázia, v ktorom žiaci absolvujú 13 hodín anglického jazyka týždenne. Štúdium v anglickom jazyku garantujeme od 2. ročníka v týchto predmetoch: geografia, dejepis, biológia, občianska náuka, anglický jazyk a literatúra, reálie anglicky hovoriacich krajín a informatika.

 

 

Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách štátneho vzdelávacieho programu, pričom predmety sú vyučované v anglickom jazyku kvalifikovanými pedagógmi a lektormi, ktorých rodným jazykom je angličtina.  Žiaci bilingválneho štúdia majú, samozrejme,
k dispozícii interné učebné texty v anglickom jazyku. Výučba cudzieho jazyka sa detailne zameriava na všetky praktické zručnosti a roviny jazyka – od gramatickej stránky, cez posluch, čítanie a písanie, až po konverzáciu. Študent maturuje povinne z anglického jazyka a jedného predmetu v anglickom jazyku. Je samozrejmosťou, že žiaci majú možnosť výberu seminára z odborného predmetu v cudzom jazyku už v 4. ročníku. Každý žiak môže navyše v rámci maturitnej skúšky na základe vlastného rozhodnutia vykonať aj štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

 

PONUKA GT12- BILINGVÁLNA SEKCIA

 

 • Zahraniční lektori a kvalifikovaní domáci pedagógovia
 • Možnosť štúdia v zahraničí
 • Špecializované učebne anglického jazyka
  Keramické tabule, projekčné zariadenia, audiovizuálna technika.
 • Poznávacie zájazdy a exkurzie
  • Zahraničné exkurzie do anglicky hovoriacich krajín LONDÝN-CANTERBURY 2015-2016-2017
  • Zahraničné geografické exkurzie: Západná Európa- AMSTERDAM 2017
  • Zahraničné geografické exkurzie: Južná Európa NICE-PROVENSÁLSKO BARCELONA-MONAKO 2018
  • Zahraničné dejepisné exkurzie: RÍM 2018
  • Exkurzie po Slovensku
 • Odborné prednášky a besedy
 • Aktívna spolupráca s univerzitami (UPJŠ, TUKE)
 • Spolupráca s Info USA a americkou ambasádou na Slovensku
 • Otvorené hodiny a workshopy