5-ročné bilingválne štúdium
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium ::

Zameranie študijného odboru:
  • 7902 J 74 bilingválne gymnázium - 5-ročné štúdium
 
Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium. Jeho ambíciou je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí. 
 
Prvý ročník bilingválnej formy štúdia je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, ktorá vytvára predpoklady na úspešné štúdium odborných predmetov v anglickom jazyku v nasledujúcich ročníkoch.
 
V druhom až piatom  roku štúdia získavajú študenti vedomosti v súlade s učebnými plánmi a osnovami pre jednotlivé ročníky, pričom určené všeobecno-vzdelávacie predmety (geografia, občianska náuka, dejepis, biológia, fyzika, matematika ) študujú čiastočne alebo úplne v anglickom jazyku.
 
Bilinghválne štúdium je päťročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí. Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium.

Stránka bola zmenená: 22.08.2014 15:49:19