Ďalšie moduly
:: Predmety >> Sieťové technológie >> Ďalšie moduly ::

Medzi ďalšie moduly sieťového akademického programu patrí:
 
Bezpečnosť počítačových sietí
Je určený pre špecializované štúdium počítačových sietí (nutnou podmienkou je úspešné ukončenie prvej etapy štúdia na úrovni certifikácie CCNA). V rámci kurzu sa študenti zaoberajú návrhom a implementáciou bezpečnostných riešení, ktoré zredukujú riziko straty a zraniteľnosti počítačovej siete. Kurz kombinuje praktickú a teoretickú prípravu. Dĺžka kurzu je 50 hodín praktických cvičení a približne rovnaký rozsah štúdia teórie.

Zameranie kurzu je nasledovné:
 • návrh a riadenie bezpečnostných procedúr,
 • bezpečnostné technológie, produkty a riešenia;
 • firewall a návrh, implementácia, konfigurácia a údržba bezpečného smerovača,
 • implementácia AAA použitím smerovačov a firewall-ov,
 • implementácia VPN použitím smerovačov a firewall-ov.
Tento kurz pripraví študentov na oblasť označovanú ako „Managing Cisco Network Security – MCNS“ a „Cisco Secure PIX Firewall Advanced – CSPFA“. Tieto skúšky tiež platia ako príprava na Cisco Certifief Security Professional (CCSP).
 
Úvod do technológií bezdrôtových sietí
Študenti sa oboznámia s problematikou návrhu a implementácie bezdrôtových LAN sieti a s riešením prevádzkových problémov v týchto sieťach. Kurz je obsahovo zameraný na prehľad o technológiách, bezpečnosti a návrhu bezdrôtových LAN sieti.

Získané vedomosti zahŕňajú:
 • návrh logickej bezdrôtovej LAN siete pre bezdrôtových užívateľov v súčinnosti so štandardom IEEE 802.11.,
 • demonštrovať znalosť teórií ohľadne faktorov, ktoré ovplyvňujú WLAN (vrátane EM spektra, prenosu rádiových vĺn, modulačných techník a frekvenčnému a kanálovému využitiu bezdrôtových technológií),
 • inštalácia WLAN so zariadeniami Cisco a príslušnými anténami, ktoré spĺňajú požiadavky na mobilitu a priepustnosť,
 • nastavenie hardvéru a konfigurácia softvéru bezdrôtových Cisco produktov vrátane bezpečnosti použitím WEP, Cisco LEAP a 802.1x protokolov,
 • vylepšenie bezdrôtových produktov a riešenie problémov použitím diagnostických nástrojov a príkazového riadku.
 
Úvod od informačných technológií I: Technické a programové prostriedky počítačových systémov
Kurz oboznámi študentov so súčasnými informačnými technológiami a dátovou komunikáciou. Tento 70 hodinový kurz v podmienkach laboratória naučí študentov postaviť počítač z jednotlivých komponentov a inštalovať operačné systémy (MS Windows, LINUX).

Po úspešnom absolvovaní študenti získavajú „IT Essentials PC Hardware and Software Certificate of Completion“ a budú pripravený na certifikačný test CompTIA A+, pričom budú mať vedomosti o tom ako:
 • postaviť počítač, inštalovať základnú dosku, disketové a diskové mechaniky, CD-ROM a grafické karty,
 • inštalovať a riadiť operačný systém MS Windows,
 • pridávať periférne a multimediálne zariadenia,
 • vytvoriť lokálnu sieť, pracovať so sieťovými protokolmi a s TCP/IP,
 • pripojiť počítač k lokálnej sieti a k internetu.
V prípade že študent absolvoval IT Essentials I: PC Hardware and Software bude pripravený na certifikačný test CompTIA Server+.
 
Úvod do informačných technológií II.: Sieťové operačné systémy
Kurz je úvodom do viac - užívateľských a viac - úlohových operačných systémov. Dĺžka tohto kurzu je 70 hodín. Obsahuje prehľad charakteristických vlastností operačných systémov Linus, MS Windows.

Študenti sa naučia inštalácii týchto operačných systémov, bezpečnostným procedúram, zálohe systému a vzdialenému prístupu.

Po úspešnom absolvovaní študenti získajú „Certificate of Completion“ pre IT Essentials II: „Network Operating Systems“ a budú mať vedomosti o:
 • inštalačných procedúrach pre Linux a MS Windows 2000,
 • procedúrach pre sieťovú bezpečnosť operačného systému,
 • sieťových štandardoch, protokoloch, topológiách, médiách a zariadeniach,
 • zálohovaní a vzdialenom prístupe k operačnému systému,
 • riadení a optimalizácii sieťového operačného systému.
V prípade absolvovania kurzu IT Essential II: Network Operating Systém je študent pripravený na certifikačný test CompTIA Linux+.