Dejepis, Občianska náuka
:: Predmety >> Dejepis, Občianska náuka ::

Predmetová komisia Dejepisu, Občianskej náuky a Umenia a kultúry - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Vámosová Vladimíra Mgr. Fafrák Marián (marian.fafrak@gt12.sk)
(vladimira.vamosova@gt12.sk) Mgr. Kmecová Andrea (andrea.kmecova@gt12.sk)
  Mgr. Marinčák Marcel (marcel.marincak@gt12.sk)
  Mgr. Miňová Dana (dana.minova@gt12.sk)
  Mgr. Rodáková Ingrid, PhD. (ingrid.rodakova@gt12.sk)
  Mgr. Szilágyiová Martina (martina.szilagyiova@gt12.sk)
  Mgr. Šullová Viktória (viktoria.sullova@gt12.sk)
  Mgr. Šimoňáková Alexandra (alexandra.simonakova@gt12.sk)

 

Dejepis 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Občianska náuka

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Umenie a kultúra

Predmet "Dejiny umenia" sa vyučuje v maturitnom ročníku ako voliteľný maturitný predmet.

 

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z predmetu DEJINY UMENIA  si môžete bližšie preštudovať na stránke  www.statpedu.sk

 

Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk