EduCoach
:: Školské aktivity >> EduCoach ::

Prvá škola na výchove Slovenska, ktorá podporuje študentov prostredníctvom koučingu
Dňa 14.9.2022 mali žiaci 3. ročníkov príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnej koučky Martiny Magic z organizácie EduCoach. Škola formou individuálnych koučovacích rozhovorov poskytuje pre svojich študentov príležitosť, aby sa vedeli lepšie popasovať s náročným obdobím, ktoré ich v závere štúdia čaká.  
o.z EduCoach ponúka inovatívny pro-bono projekt určený pre študentov predposledných a posledných ročníkov stredných škôl na Slovensku. Dáva príležitosť študentom vyskúšať si profesionálne koučovacie rozhovory.  Ambíciou tohto projektu je podporiť potenciál študentov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup vzdelávania na pôde jednotlivých škôl. 
Program EduCoach vyskúšali už študenti na 7 stredných školách v Bratislave, Piešťanoch, Seredi, Nových Zámkoch a v mimoškolskom projekte DASATO.
Študenti 3. a 4. ročníkov sa môžu zapojiť do programu na našej škole a tak si vyskúšať koučing na vlastnej koži. V prípade záujmu kontaktujte
RNDr. Luciu Barankovú ako ambasádorku programu EduCoach na  našej škole.
 
Pomocou individuálnych koučovacích rozhovorov študenti:
-          zmapujú si svoju situáciu, získajú v nej nadhľad a vedia ju samostatne riešiť
-          preberú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, postoje, vedomosti a výsledky,
-          ujasnia si ciele a kariérne rozhodnutia a stanovia si akčné kroky k ich dosiahnutiu,
-          získajú schopnosť sebareflexie,
-          osvoja si vhodné spôsoby komunikácie,
-          nadobudnú vyššiu emocionálnu inteligenciu a odolnosť,
-          posilní sa u nich projektové a strategické myslenie,
-          rozvíjajú si praktické zručnosti vo vedení ľudí a projektov,
-          získajú väčšiu cieľavedomosť, sebaistotu a angažovanosť, 
-          vedia lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky a naučia sa s nimi pracovať,
-          nájdu vnútornú motiváciu a odhodlanie ísť si za svojim cieľom,
-          vedia jasne a zrozumiteľne komunikovať svoje potreby,
-          vedia lepšie zvládať stres,
-          zvýšenia si odolnosť voči situáciám, ktoré ich v budúcnosti čakajú
 
O o.z. EduCoach sa môžete dozvedieť viac na:  www.educoach.sk