Aktivita 1: Extra hodiny
:: Školské aktivity >> Projekt Gramotnosť >> Aktivita 1: Extra hodiny ::

 

Aktivita 1

Názov aktivity: Realizácia extra hodín

Školský rok 2019/2020: Spolu 28 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností.

október, november, december 2019
4-ročné gymnázium I.A matematika
    biológia
  II.A slovenský jazyk a literatúra
  III.A chémia
    občianska náuka
8-ročné gymnázium I.OA chémia
  II.OA fyzika
    informatika
  III.OA slovenský jazyk a literatúra
    geografia
  V.OA dejepis
  VI.OA dejepis
  VI.OB dejepis
  VII.OA občianska náuka
  VII.OB občianska náuka
5-ročné gymnázium I.AB slovenský jazyk a literatúra
  I.BB slovenský jazyk a literatúra
  I.AB anglický jazyk a literatúra
  I.BB anglický jazyk a literatúra
  I.AB reálie anglicky hovoriacich krajín
  I.BB reálie anglicky hovoriacich krajín
  I.AB matematika
  I.BB matematika
  III.AB biológia
  IV.AB chémia
  IV.AB dejepis
  IV.AB matematika