Aktivita 1: Extra hodiny
:: Školské aktivity >> Projekt Gramotnosť >> Aktivita 1: Extra hodiny ::

 

Aktivita 1

Názov aktivity: Realizácia extra hodín

Školský rok 2019/2020: Spolu 28 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností.

 

 

Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín a to v nasledovnom rozsahu:  

 

Školský rok 2019/2020: Spolu 28 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností.

 

 

4-ročné gymnázium:

 

I.A -  Biológia, Matematika

 

II. A - Slovenský jazyk a literatúra

 

III.A - Chémia, Občianska náuka  

 

 

8-ročné gymnázium:

 

I. OA - Chémia

 

II.OA - Fyzika, Informatika

 

III.OA - Slovenský jazyk a literatúra, Geografia

 

V.OA - Dejepis

 

VI.OA, VI.OB - Dejepis

 

VII.OA, VII.OB - Občianska náuka 

 

 

5-ročné gymnázium:

 

I.AB, I.BB - Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a literatúra (v anglickom jazyku), Reálie anglicky hovoriacich krajín (v anglickom jazyku), Matematika

 

III.AB - Biológia

 

IV.AB - Chémia, Dejepis, Matematika   

 

 

 

Školský rok 2020/2021: Spolu 29 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností

 

 

4-ročné gymnázium:

 

I.A - Biológia, Matematika

 

II. A - Slovenský jazyk a literatúra

 

III.A - Chémia, Občianska náuka   

 

 

8-ročné gymnázium:

 

I. OA - Chémia

 

II.OA - Fyzika, Informatika

 

III.OA - Slovenský jazyk a literatúra, Geografia

 

V.OA, V.OB - Dejepis

 

VI.OA - Dejepis

 

VII.OA, VII.OB - Občianska náuka   

 

 

5-ročné gymnázium:

 

I.AB, I.BB - Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a literatúra (v anglickom jazyku), Reálie anglicky hovoriacich krajín (v anglickom jazyku), Matematika

 

III.AB, III.BB - Biológia

 

IV.AB - Chémia, Dejepis, Matematika   

 

 

 

Školský rok 2021/2022: Spolu 31 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností.

 

 

4-ročné gymnázium:

 

I.A -  Biológia, Matematika

 

II. A - Slovenský jazyk a literatúra

 

III.A - Chémia, Občianska náuka   

 

 

8-ročné gymnázium:

 

I. OA - Chémia

 

II.OA - Fyzika, Informatika

 

III.OA - Slovenský jazyk a literatúra, Geografia

 

V.OA - Dejepis

 

VI.OA, VI.OB - Dejepis

 

VII.OA - Občianska náuka 

 

 

5-ročné gymnázium:

 

I.AB, I.BB - Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a literatúra (v anglickom jazyku), Reálie anglicky hovoriacich krajín (v anglickom jazyku), Matematika

 

III.AB, III.BB - Biológia

 

IV.AB, IV.BB - Chémia, Dejepis, Matematika 

 

 

 

V rámci extra hodín bude hlavnou formou vyučovania implementácia inovatívnych metód do vyučovacieho procesu so zameraním na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť. Budeme využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, ako aj nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagógovia školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov s väzbou na matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebných pomôcok.