Slovencina Anglictina
Geografia
:: Predmety >> Geografia ::

Predmetová komisia Geografie - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

PaedDr. Píšová Iveta Mgr. Handlovičová Júlia
  Mgr. Hroteková Lucia
  Mgr. Kasardová Nikola
  Mgr. Mihaľová Zuzana

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 24.04.2018 20:31:51