Projekt Gramotnosť
:: Školské aktivity >> Projekt Gramotnosť ::

 

 

Základné informácie

Názov projektu: Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: Vzdelávanie: 

Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: 09/2019 - 08/2022

Výška NFP: 206 554,18 €

 

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 

 

Aktivity projektu:

1. Realizácia extra hodín

2. Rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

3. Riadenie projektu

 

Cieľové skupiny

žiaci gymnázia vrátane žiakov so ŠVVP 

pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia

 

Aktivita 1

Názov aktivity: Realizácia extra hodín

Cieľ aktivity: Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, finančnú a prírodovednú gramotnosť.

Popis aktivity: Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín a to v nasledovnom rozsahu:  

Školský rok 2019/2020: Spolu 28 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností.

4-ročné gymnázium:

I.A -  Biológia, Matematika

II. A - Slovenský jazyk a literatúra

III.A - Chémia, Občianska náuka  

8-ročné gymnázium:

I. OA - Chémia

II.OA - Fyzika, Informatika

III.OA - Slovenský jazyk a literatúra, Geografia

V.OA - Dejepis

VI.OA, VI.OB - Dejepis

VII.OA, VII.OB - Občianska náuka   

5-ročné gymnázium:

I.AB, I.BB - Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a literatúra (v anglickom jazyku), Reálie anglicky hovoriacich krajín (v anglickom jazyku), Matematika

III.AB - Biológia

IV.AB - Chémia, Dejepis (v anglickom jazyku), Matematika   

 

Školský rok 2020/2021: Spolu 29 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností

4-ročné gymnázium:

I.A - Biológia, Matematika

II. A - Slovenský jazyk a literatúra

III.A - Chémia, Občianska náuka   

8-ročné gymnázium:

I. OA - Chémia

II.OA - Fyzika, Informatika

III.OA - Slovenský jazyk a literatúra, Geografia

V.OA, V.OB - Dejepis

VI.OA - Dejepis

VII.OA, VII.OB - Občianska náuka   

5-ročné gymnázium:

I.AB, I.BB - Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a literatúra (v anglickom jazyku), Reálie anglicky hovoriacich krajín (v anglickom jazyku), Matematika

III.AB, III.BB - Biológia

IV.AB - Chémia, Dejepis (v anglickom jazyku), Matematika   

 

Školský rok 2021/2022: Spolu 31 extra hodín týždenne zameraných na podporu matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností.

4-ročné gymnázium:

I.A -  Biológia, Matematika

II. A - Slovenský jazyk a literatúra

III.A - Chémia, Občianska náuka   

8-ročné gymnázium:

I. OA - Chémia

II.OA - Fyzika, Informatika

III.OA - Slovenský jazyk a literatúra, Geografia

V.OA - Dejepis

VI.OA, VI.OB - Dejepis

VII.OA - Občianska náuka   

5-ročné gymnázium:

I.AB, I.BB - Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk a literatúra (v anglickom jazyku), Reálie anglicky hovoriacich krajín (v anglickom jazyku), Matematika

III.AB, III.BB - Biológia

IV.AB, IV.BB - Chémia, Dejepis (v anglickom jazyku), Matematika 

 

V rámci extra hodín bude hlavnou formou vyučovania implementácia inovatívnych metód do vyučovacieho procesu so zameraním na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť. Budeme využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, ako aj nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagógovia školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov s väzbou na matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebných pomôcok. 

 

Termín realizácie aktivity: 10/2019 - 06/2022

 

Aktivita 2

Názov aktivity: Rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

Cieľ aktivity: Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov.

Popis aktivity: V priebehu realizácie projektu vytvoríme 4 pedagogické kluby bez písomného výstupu: 

Klub učiteľov čitateľskej gramotnosti (KUČG)

Klub učiteľov MAG GT12 (matematická gramotnosť)

Klub učiteľov FIG (finančná gramotnosť)

Klub učiteľov prírodovedných predmetov

Činnosť a aktivity všetkých klubov budú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov. 

Termín realizácie aktivity: 10/2019 - 06/2022

 

Aktivita 3

Názov aktivity: Riadenie projektu

Cieľ aktivity: Koordinovať činnosti v rámci hlavných aktivít projektu.

Popis aktivity: Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas celej doby implementácie projektu. Publicitu projektu zabezpečíme prostredníctvom internetovej stránky našej školy, informačnými plagátmi, prostredníctvom sociálnych sietí a označovaním písomnosti a výstupov projektu príslušnými logami Operačného programu Ľudské zdroje a Európskej únie. Publicitu a informovanosť bude zabezpečovať podľa uvedených inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. 

Termín realizácie aktivity: 09/2019 - 08/2022