Ponuka predmetov
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Ponuka predmetov ::

ANGLICKÝ  JAZYK:
V prípade žiakov bilingválnej formy vzdelávania v SR na konci strednej školy je naším všeobecným cieľom zabezpečiť dosiahnutie komunikačnej úrovne C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Jazyková úroveň C1 umožňuje pružne využívať daný jazyk na spoločenské, študijné, akademické a profesijné účely. Výučba anglického jazyka je podporovaná kvalitným obsahom z moderných učebných materiálov, vrátane učebníc, pracovných zošitov a beletrie, pričom všetky materiály sú prispôsobené jazykovej úrovni žiakov v závislosti špecifických potrieb žiakov v jednotlivých ročníkoch 5-ročného bilingválneho štúdia. Aktuálne materiály sa zameriavajú na vysokú úroveň maturitnej skúšky a prípravu prechod na vysokoškolské štúdium.
 
V rámci výučby anglického jazyka majú žiaci možnosť zúčastniť sa nielen na divadelných predstaveniach a kultúrnych podujatiach v anglickom jazyku, ale aj na zahraničných exkurziách do anglicky hovoriacich krajín. Najlepší žiaci sa zúčastňujú na súťažiach, akými sú Shakespeare’s Memorial, Jazykový kvet či Olympiády v anglickom jazyku s každoročným postupom na celoslovenské kolá.
 
ANGLICKÝ JAZYK A LITERATÚRA:
Ako predmet vyučovaný výlučne v anglickom jazyku prirodzeným spôsobom rozvíja nielen slovnú zásobu a čitateľskú gramotnosť, ale zároveň aj cit pre detail, kritické myslenie a schopnosť rozlišovať a používať rôzne štýly a výrazové prostriedky. Beletria a učebné materiály sú vybrané tak, aby vhodným spôsobom umožňovali žiakom na rôznych jazykových úrovniach (A2-C1) kontakt s prirodzenými jazykovými formami pri precízne odstupňovanej obsahovej náročnosti.
 
REÁLIE ANGLICKY HOVORIACICH KRAJÍN:
Predmet je vyučovaný výhradne v anglickom jazyku a je zameraný na široké spektrum tém súvisiacich so súčasnou kultúrnou diverzitou anglicky hovoriacich krajín, hlavne USA, Írskej republiky a členských krajín Spoločenstva národov. Predmet prirodzeným spôsobom rozvíja schopnosti a zručnosti bilingválnych žiakov, a to nielen v oblasti samotného cudzieho jazyka a s ním spätých kultúrnych obsahov, ale aj vo sfére interkultúrneho kontaktu. Žiakom rozširuje obzory a formuje ich náhľad na svet a spôsob myslenia v duchu tolerancie a pluralizmu.
 
GEOGRAFIA:
Výučba v anglickom jazyku v prvých troch rokoch štúdia s možnosťou voľby semináru z geografie (2x2 hod týždenne) v 4. a 5. ročníku s vyučovacím jazykom anglickým, súčasťou vyučovania sú exkurzie do zahraničia, geografické vychádzky po Slovensku, študenti pripravujú projekty, seminárne práce, prezentácie a portfólio s cieľom osvojiť si prezentovanie vlastných prác a myšlienok pred publikom.
 
DEJEPIS:
Dominantná časť učiva je prednášaná v anglickom jazyku, študent je po absolvovaní štvrtého ročníka schopný prerozprávať prehľad dejín od staroveku po súčasnosť  v anglickom aj slovenskom jazyku, voliteľný  seminár z dejepisu v 4. a 5. ročníku je vyučovaný  v anglickom jazyku so zameraním na zvládnutie maturity z predmetu ako aj prijímacích skúšok na vysokú školu. 
 
OBČIANSKA NÁUKA:
Vyučovací predmet zameraný na široké spektrum základných tematických okruhov s cieľom poskytnúť odborné základy pre oblasť verejnej správy, ekonomickej teórie, právneho systému a politológie. Súčasťou je interpretácia rôznych psychologických smerov a analýza filozofických prúdov.