1. ročník

Týždenná dotácia anglického jazyka v 1. ročníku je 13 hodín. V rámci týchto hodín žiaci študujú nasledujúce predmety:

  • English language – Anglický jazyk (učebnica New Success Intermediate)
  • Speaking – Konverzácia
  • Literature – Literatúra
  • Life in the English-Speaking World – Reálie anglicky hovoriacich krajín

 

Cieľ výučby:

  • intenzívna jazyková príprava,
  • rozvoj základných jazykových zručností (čítanie a počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie),
  • adaptácia na systém práce na bilingválnom gymnáziu (testovanie, percentuálne hodnotenie).