Slovencina Anglictina
I. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> I. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Bronislava Uhrínová

 

Zoznam žiakov

          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Dejepis:
Občianska náuka:
Matematika:

Biológia:
Geografia:
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:
Etická výchova:
Náboženská výchova:

Výtvarná výchova:

Hudobná výchova:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:20:23