2. - 5. ročník
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium >> 2. - 5. ročník ::

Samotné hodiny anglického jazyka sú zredukované na 4-6 hodín do týždňa. Učebným materiálom v 2.-3.ročníku je učebnica New Success Upper Intermediate. Výstupnou úrovňou v3. ročníku sú znalosti a jazykové zručnosti z anglického jazyka na úrovni B2. V 4.-5. ročníku prebieha aktívna príprava na písomnú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 (tzv. externá časť maturitnej skúšky – test a písomná forma maturitnej skúšky– sloh) prostredníctvom učebnice  Ready for Advanced. Žiaci majú na konci štúdia vedomosti a jazykové zručnosti potrebné na úspešné vykonanie medzinárodnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 (napr. CAE skúška). Na konci 2. polroku absolvujú všetci žiaci všetkých ročníkov bilingválneho štúdia komplexný koncoročný test, tzv. ročníkové skúšky, ktoré im poskytnú hodnotnú spätnú väzbu.