Slovencina Anglictina
III. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> III. A ::

Triedny profesor: PaedDr. Iveta Píšová

 

Zoznam žiakov

Barčovský Alex   Knutová Zuzana
Bordášová Simona       Kovaľ Ivan 
Borková Ema   Macáková Alexandra Laura
Csorbová Martina   Melikantová Nikola
Čavara Ivan   Molnár Jozef
Gécziová Eszter   Pillárová Paula
Grega Tomáš   Serbinová Leona
Guba Miloš   Servátková Veronika
Hanzen Samuel   Sobinkovičová Katarína
Kissová Barbora   Vinter Richard
    Weberová Erika

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Figuľová Viktória

Cvičenia zo slovenského jazyka: Mgr. Sopková Mária
Anglický jazyk: Mgr. Šimoňáková Alexandra, Mgr. Šullová Viktória
Nemecký jazyk: PaedDr. Píšová Iveta, Mgr. Struckelová Gabriela
Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina
Matematika: Mgr. Knapíková Ivana
Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.
Chémia: Mgr. Kovaľová Renáta

Občianska náuka: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Seminár zdejepisu: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Konverzácia z nemeckého jazyka: Mgr. Kušnírová Miroslava

Seminár z matematiky: Mgr. Knapíková Ivana

Seminár z informatiky: Mgr. Šalagovičová Jana

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z biológie: RNDr. Hajduková Mária

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Vodarčíková Jana

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Akademická debata: Mgr. Sopková Mária
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol

 
Stránka bola zmenená: 28.09.2017 16:27:14