Ročníkové skúšky
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Ročníkové skúšky ::

Ročníkové skúšky na Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Cieľom týchto povinných testov je počas štyroch rokov štúdia na bilingválnom odbore objektívne zistiť dosiahnutú úroveň ovládania anglického jazyka. Ročníková skúška pre žiakov 1.-4. ročníka pozostáva z troch písomných častí a jednej komplexnej ústnej časti (Reading; Use of English; Listening; Speaking.) a  spravidla sa koná v máji/júni v danom školskom roku. Výsledná známka zo skúšky sa premieta do hodnotenia predmetu anglický jazyk v 2. polroku, pričom tvorí 30% výslednej známky žiaka.
 
Zadelenie žiakov
 
Časový harmonogram