December
:: Školské aktivity >> IT Akadémia >> December ::

 

03.12. 2019 sme sa na hodine matematiky venovali téme "Množiny bodov danej vlastnosti". Dynamické konštrukcie v GeoGebre umožňujú vizualizáciu geometrických úloh, v ktorých žiaci hľadajú množinu bodov danej vlastnosti a majú si predstaviť hneď niekoľko objektov požadovanej vlastnosti a tým pomôžu žiakovi lepšie pochopenie zadanej úlohy a ľahšie nájdenie útvaru, ktorý je množinou bodov danej vlastnosti.
   
03. 12. 2019 sme overovali metodiku: "Výmena, šírenie tepla (Môžeš prechladnúť od podlahy?)"  na hodine fyziky  v  IV.OA. Žiaci pomocou Vinci Labov a senzorov teploty overovali závislosť teploty od výšky. Súčasťou metodiky bol aj pracovný list, ktorý žiaci vypracovávali.
   
 

 

03.12.2019 sme spolu so žiakmi III.OA pátrali po pôvode názvov slovenských obcí "Nomen omen - názvoslovie obcí na Slovensku". Hľadali sme názvy, v ktorých sa vyskytujú remeslá, vlastné mená alebo dni v týždni. Niektoré názvy nás naozaj pobavili. Zároveň sme sa zamýšľali nad pôvodom týchto názvov.

   
 
04.12.2019 sme sa so žiakmi VI.OB na hodine biológie venovali metodike "Unikátne rozmnožovanie". Cieľom bolo, aby žiaci získali celkový pohľad na problematiku rozmnožovania a objavovali súvislosti medzi javmi. Pomocou internetového zdroja vyhľadávali informácie o rôznych živočíchoch a ich špecifických spôsoboch dvorenia, oplodnenia a vývinu, ktoré následne spracovali do tabuľky.
   
 

 

04.12.2019 sa žiaci I.OA na hodine chémie venovali metodike "Aké je to sladké I.". Týkajú sa témy Roztoky a podstatou je pripraviť a zistiť hmotnostný zlomok roztokov s rôznym obsahom cukru a následne zisťovanie hustoty kvapalín z nameraných hmotností a objemov. Podobne veľmi dôležitým faktorom čitateľskej gramotnosti je schopnosť zostrojiť graf závislosti hustoty od zloženia roztoku a využiť ho na určovanie zloženia roztokov s rôznym obsahom cukru. Vyučovacou metódou je riadené bádanie. IT pomôckou bol tablet, ktorý poslúžil ako kalkulačka.

   
 

 

05.12.2019 na biológie sa žiaci venovali téme "Ako sa mení zloženie vydychovaného vzduchu?". Metodika umožňuje prepájať informácie o funkciách jednotlivých sústav ľudského tela, konkrétne vysvetliť prepojenie pohybovej a dýchacej sústavy, opísať zvýšenú spotrebu kyslíka pri zvýšenej pohybovej aktivite v súvislosti s bunkovou respiráciou.

   
 

05. 12. 2019 sa žiaci  VI.OA na hodine fyziky venovali metodike "Izotermický dej (Prežije hlbokomorská ryba v akváriu?)". Žiaci zo skúseností vedia, že keď pri konštantnej teplote plynu/vzduchu sa zväčšuje jeho objem, tak klesá jeho tlak a opačne. Ale neuvedomujú si vzťah nepriamej úmernosti, t.j. koľkokrát sa zväčší/zmenší objem V ideálneho plynu, toľkokrát sa zmenší/zväčší tlak jeho tlak p. Meraním a analýzou nameraných výsledkov mali žiaci majú možnosť pochopiť túto závislosť. V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty a tlaku, počítač so softvérom Coach. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 
 
"Prečo vzniká svrbenie?", túto otázku si 06.12.2019 na hodine biológie položili žiaci III.OA. Prostredníctvom praktických aktivít si žiaci vyskúšali citlivosť rôznych častí ruky na dotyk pomocou dvoch špiliek. Svoje zistené hodnoty zaznamenali do tabuľky a nakoniec formulovali závery.
   
 

 

06.12.2019 sa žiaci II.A na hodine chémie venovali metodike "Od železnej rudy k oceli". Týka sa témy Prvky bloku „d“ a konkrétne táto metodika vysvetľuje podstatu výroby železa. Vyučovacou metódou je riadené bádanie. Veľmi hodnotnou časťou metodiky časť, kde je potrebné zo systémového diagramu napísať reakcie prebiehajúce počas procesu výroby železa a tiež časť, v ktorej žiaci na základe schémy vysvetľujú podmienky za akých dochádza k reakciám počas procesu výroby železa.  IT pomôckou bol tablet, ktorý poslúžil pri video odkaze, keď žiaci sledujú jednak animáciu práce vysokej pece a jednak reálne zábery z oceliarní.

   
 

 

To, že cestovný ruch má aj svoje tienisté stránky sme si spolu so seminaristami z geografie overili 06.12.2019 pri overovaní metodiky "Pamiatky ohrozené cestovným ruchom". Pátrali sme aj po tom, čo robia mestské samosprávy, prípadne štát, aby zabránil devastácii pamiatok ako je Sixtínska kaplnka, jaskyňa Altamíra, Benátky alebo Barcelona.

   
Dňa 09.12.2019 sme so žiakmi IV.OA overovali metodiku "Vyparovanie (Ako sušiť bielizeň)". Žiaci porovnávali rýchlosť vyparovania  rôznych látok v závislosti od veľkosti povrchu. Tentokrát sme používali Vinci Laby a digitálne váhy a takisto žiaci kreslili grafy závislosti zmeny hmotnosti od času.
   
10.12.2019 sa žiaci na hodine matematiky venovali téme "Zostroj štvorec – zhodné zobrazenia v konštrukčných úlohách". Žiaci formou skupinovej práce s pomocou dynamických konštrukcií v GeoGebre využívajú zhodné zobrazenia pri riešení konštrukčných úloh.
   
 

10.12.2019 sa žiaci IV.OB na hodine fyziky venovali metodike "Výmena, šírenie tepla (Môžeš prechladnúť od podlahy?)". Aktivita pobáda žiaka ku kritickému zamysleniu sa nad tvrdeniami, ktoré vnímame ako všeobecne známe rady. Niekedy postačuje jednoduché fyzikálne meranie, aby bola dokázaná alebo vyvrátená pravdivosť tvrdenia. Po nameraní hodnôt a analýze výsledkov merania sme vhodnou diskusiou prešli k ich prepojeniu s praktickým životom (radiátorové vs. podlahové kúrenie, spanie na poschodových posteliach). Súčasne aktivita rozvíja zručnosti pri práci s grafmi (priblíženie vybranej oblasti hodnôt grafu, odčítanie hodnoty z grafu). V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty, počítač so softvérom Coach, kde odčítavali nameranú teplotu z grafu, porovnávali namerané hodnoty teplôt. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 

 

10.12.2019 žiaci III.OA na hodine geografie "Objavujeme Českú republiku".  Overili sme si, čo vieme alebo nevieme o našom najbližšom susedovi Českej republike. Na internete sme hľadali potvrdenie alebo vyvrátenie rôznych faktov o tejto krajine.

   
11.12. 2019 sa žiaci I.A na hodine biológie venovali metodike "Sú antibiotiká všeliekom?". Metodika je stavaná, aby si žiaci hlbšie uvedomili význam určenia antibiotík pri liečbe bakteriálnych ochorení, ale tiež hrozbu pri zneužívaní týchto liečiv, z čoho vyplýva rastúca antibiotická rezistencia. Žiaci v skupinách čítali 3 rôzne články, z ktorých mali vypísať odborné termíny a pripraviť si vysvetlenie pre spolužiakov. Metódou inscenačnej hry si utvrdili zásady predpisovania a užívania antibiotík.
   
 

 

Izochorický dej (Ako dostať vajce do fľaše?), tejto téme sa 12.12.2019 venovali žiaci VI.OA na hodine fyziky. Meraním a analýzou nameraných výsledkov majú žiaci možnosť uvedomiť si, že ochladzovaním sa tlak plynu pri konštantnej hmotnosti a objeme zmenšuje, avšak ochladzovaním nemožno znižovať tlak neobmedzene, až na zápornú hodnotu, čiže musí existovať najnižšia možná teplota - teplota absolútnej nuly, pri ktorej tlak plynu má hranicu - nulovú hodnotu. V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty a tlaku, počítač so softvérom Coach. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   

 

12.12.2019 sme na hodine biológie zisťovali, či "Sme budúci lekári". Cieľom metodiky je formou nastolenej problémovej situácie vžiť sa do rolí záchranárov - prakticky zisťovať, merať, pochopiť a hodnotiť vitálne funkcie a prejavy srdcovej činnosti vlastnou bádateľskou aktivitou. Úlohy metodiky sú zamerané aj na signalizáciu možných ochorení a aspekty prevencie srdcovo-cievnych ochorení.

   

 

13.12.2019 sme spolu so seminaristami z geografie zisťovali aké sú "Globálne svetové trendy" vo vývoji ľudstva. Zároveň sme si odpovedali na otázku, v ktorých oblastiach sa stáva Zem lepším a v ktorých horším miestom na život na Zemi za posledných 200 rokov.

   
V triede VI.OA sme 13.12.2019 na hodine fyziky overovali metodiku: Izotermický dej (Prežije hlbokomorská ryba v akváriu?). Žiaci na začiatku hodiny urobili pokus so zmenou objemu cukríka Marschmalow v striekačke v závislosti od tlaku. Potom následne použitím senzora tlaku sme  overovali platnosť izotermického zákona. Žiaci vypracovávali pracovné listy,  riešili úlohy a počítali príklady. Takisto sme sledovali video a popisovali sme čo sa deje s pľúcami, objemom a tlakom vzduchu v pľúcach pri nádychu a výdychu.
   

 

Žiaci VI.OA sa 16.12.2019 na hodine chémie venovali metodike "Prvky skupiny medi". Týka sa témy Prvky bloku „d“. Táto metodika poslúžila na hodinu sprístupňovania nového učiva.  Vyučovacou metódou je riadené bádanie. Žiaci v nej vlastnými slovami charakterizujú rozdiely medzi reakciou ušľachtilého a neušľachtilého kovu, vedia vysvetliť podstatu postriebrenia medeného drôtiku a charakterizujú jav černenia striebra. Vedia napísať reakcie ušľachtilých kovov s kyselinou dusičnou a skrátenú elektrónovú konfiguráciu prvkov skupiny medi. Dozvedia sa, čo je medenka a ako sa vyjadruje zloženie zlata v karátoch. IT pomôckou je tablet, ktorý poslúžil pri video odkaze, keď žiaci sledujú spôsoby čistenia striebra.

   
"Priamy dôkaz jednoduchého výroku", hodina matematiky, žiaci V.OA. Niektorí žiaci sa pri dôkazoch zameriavajú iba na jeho formálny zápis. Predloženými úlohami preto chceme viesť žiakov k experimentovaniu, tvoreniu hypotéz, posudzovaniu predložených hypotéz a až k následnému zdôvodňovaniu ich pravdivosti, resp. nepravdivosti. Objavovanie rôznych vlastností uvažovaných objektov v procese bádania žiakom často napomôže lepšie pochopiť štruktúru dôkazu. V neposlednom rade chceme poukázať na súvislosť dôkazových úloh z aritmetiky a algebry  s geometriou.
   
 
 
"Kolobeh vody", hodina chémie, žiaci II.OA. Voda je najdôležitejšia látka na Zemi. Bez vody by sme nemohli existovať. Na Zemi je stále rovnaké množstvo vody? Ako je to možné? Daná metodika vysvetľuje kolobeh vody v prírode, prepája ho s procesmi, s ktorými sa žiaci stretávajú každý deň. Na základe jednoduchých simulácii sa žiaci oboznamujú s fázami kolobehu vody v prírode ako aj s tvorbou oblakov.