Január
:: Školské aktivity >> IT Akadémia >> Január ::

 

 

 

Dňa 10.01.2020 sme sa spolu so seminaristami z geografie z predmaturitných ročníkov venovali téme "Detské sobáše vo svete". Zisťovali sme ich príčiny, geografické rozšírenie vo svete a opatrenia jednotlivých štátov ako aj OSN na ich odstránenie. 

   
 

 

Spolu so žiakmi z III.OA sme 14.01.2020 podľa indícii metodiky "Krásy Slovenska" nachádzali zaujímavé miesta Slovenska. Vyhľadávali sme turistické ciele na Slovensku pre slovenských i zahraničných turistov.

   

Metodika "Čokoláda, naše sladké pokušenie 1", fyzika IV.OB, 14.01.2020. Táto metodika dáva priestor na odstránenie nesprávnych predstáv žiakov o topení a tuhnutí látok. Aktivitami  získali žiaci lepšiu predstavu o topení, pri ktorom sa hmotnosť telies nemení, ale objem mení. Experimentálny prístup žiaka pomáhal lepšie a hlbšie pochopiť skupenské zmeny, rozvíjať myslenie, tvorivosť, predstavivosť  a spoluprácu žiakov. Rozvíjal schopnosti postupovať podľa vopred určeného postupu merania, zaznamenávať výsledky pozorovania a merania. V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty, počítač so softvérom Coach. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 
 
"Kovy a korózia", hodina chémie, žiaci III.OA. S koróziou sa stretávame takmer každý deň – hrdzavé klince, autá napadnuté hrdzou, kovové ploty a brány, kovové strechy budov,... Avšak, vieme čo koróziu spôsobuje? Ktoré kovy sú náchylné na koróziu a ktoré sa vedia voči nej obrániť? Je možné zabrániť korózii?
   
 

 

Vedeli ste, že najviac albínov na svete žije v Tanzánii? Že sú prenasledovaní, zabíjaní a časti ich tiel využívajú miestni šamani ako liečebné prostriedky? O "Albinizme vo svete", ako aj o opatreniach na ich ochranu sme si rozprávali v predmaturitnom seminári z geografie 17.01.2020.

   

Metodika "Prečo v zime častejšie padáme 1" umožnila  žiakom III.OA na hodine fyziky 17.01.2020 lepšie pochopiť význam trenia v bežnom živote. V meraniach sa presvedčili  o tom, že čím je podložka, po ktorej hranoly ťaháme, drsnejšia, tým väčšie je trenie.  Aktivity v tejto metodike pomáhali  odstraňovať nesamostatnosť žiakov pri práci s experimentálnymi úlohami, viedli žiakov k samostatnému tvoreniu predpovedí, práci so senzorom sily, vhodným softvérom (napr. Coach), k dôslednej a samostatnej analýze výsledkov experimentu a formulovaniu záverov. V rámci projektu IT akadémia žiaci používali dvojrozsahový senzor sily,  počítač, interfejs CoachLabII/II+, VinciLab. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   

Metodika "Prečo v zime častejšie padáme 2" je pokračovaním predchádzajúcej hodiny fyziky. Žiaci III.OA 24.01.2020 pri uskutočňovaní experimentov zistili  ako  trenie závisí od veľkosti a od veľkosti tlakovej sily na podložku. Aktivitami  sa snažíme  odstraňovať nesamostatnosť žiakov pri práci s experimentálnymi úlohami, žiaci sú  vedení k samostatnému tvoreniu predpovedí, samostatnej analýze výsledkov experimentu a formulovaniu záverov. V rámci projektu IT akadémia žiaci používali dvojrozsahový senzor sily,  počítač, interfejs CoachLabII/II+, VinciLab. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 
 
Metodika "Detektívny príbeh", hodina chémie, žiaci II.OA. Využitie poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v bežnom živote aktívnou činnosťou žiakov. V úvode navodíme zaujímavú situáciu prezentovanú ako správu z novín: „Z mora bolo vytiahnuté mŕtve telo a pátra sa po príčine smrti, pričom sa v dome obete našla šálka čaju, čajová kanvica a hnedý cukor.“ So žiakmi diskutujeme o okolnostiach skúmaného prípadu. Žiaci majú k dispozícii vzorku vody z pľúc obete, čaj zo šálky a použitého cukru. Od žiakov očakávame formuláciu hypotéz ako napr., že obeť zomrela utopením, resp. obeť zomrela otrávením, návrh postupu skúmania, experimentovanie, vyvodzovanie záverov a argumentáciu.
   

28.01.2020 sa žiaci IV.OB na hodine fyziky venovali metodike "Skúmanie skupenských zmien - topenie, tuhnutie, čokoláda 2". Táto metodika bola pre žiakov zaujímavá, používali sladké pomôcky – čokoláda.  Žiaci získali  lepšiu predstavu o topení/tuhnutí látok, skúmali, ako sa správa čokoláda pri týchto dejoch, aká je teplota, pri ktorej prebieha skupenská zmena. Meraním teploty topenia a tuhnutia čokolády práca žiakov nekončila, museli  hľadať na internete materiály, ktoré potvrdia ich meranie. V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty, počítač so softvérom Coach. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
Stránka bola zmenená: 31.01.2020 18:40:36