November
:: Školské aktivity >> IT Akadémia >> November ::

 

 
 
04.11.2019 sme sa so žiakmi I.OA na hodine biológie venovali metodike "Mikroorganizmy - priatelia či nepriatelia človeka?" Metodika je koncipovaná ako praktická aktivita s pokusom, kde žiaci predpovedali výsledok experimentu s droždím. Žiaci najprv pozorovali droždie rozmiešané vo vode ako preparát v mikroskope a následne pokusom zisťovali, čo sa stane, keď k droždiu v teplej vode pridáme cukor. Metodika sa žiakom prímy páčila.
   
 

 

06.11.2019 sme sa spolu so žiakmi III.AB na hodine chémie venovali metodike  "Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie". Týkala sa témy Priebeh chemických reakcií a konkrétne táto metodika nadväzuje na systém metodík k téme Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií, ktoré som všetky s touto triedou absolvovala minulý mesiac. Táto metodika je veľmi dobrá v tom, že na úrovni SŠ sa experimenty k téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie uskutočňujú zväčša na základe pozorovania. Počítačový merací systém umožní žiakom určovať a zaznamenať hodnoty meniaceho sa tlaku plynného produktu v malých intervaloch, sledovať paralelnú súčasnú tvorbu grafického záznamu, namerané dáta uložiť a následne ich vyhodnotiť. IT pomôckou bol LabQuest, počítač s programom LoggerPro a Vernier senzor tlaku.

   
6.11.2019 sa žiaci IV.AB na hodine chémie venovali téme "Arény". Zatraktívniť výuku o arénoch, v ktorej nie je možné, z hľadiska zdravotných rizík, robiť chemické pokusy sme sa snažili využitím myšlienkového pokusu a systémových diagramov SATL. U žiakov sa rozvíja hlbšie pochopenie súvislostí medzi pojmami, vzťahmi medzi reaktantami, produktami a chemickými reakciami.
   
 

 

Vedeli ste, že Hry o tróny sa natáčali aj v Dubrovníku? O tom, ako aj ďalších filmoch a  miestach ich  natáčania sme sa dozvedeli spolu so seminaristami z geografie 8.11.2019 pri overovaní metodiky "Geografia vo filmoch".

   
 

 

So žiakmi II.BB sme sa na hodine chémie 08.11.2019 venovali metodike "Detektívny príbeh". Tá sa týka témy Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí. Žiaci pomocou tejto metodiky využívajú poznatky o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v bežnom živote, pričom riešia problémy aktívnou činnosťou. Ako vyučovacia metóda sa používa otvorené bádanie. Od žiakov sa očakáva formulácia hypotéz, ako zomrela obeť násilného trestného činu, ak majú k dispozícii rôzne indície z „miesta činu“. Potom nasleduje návrh postupu skúmania, experimentovanie, vyvodzovanie záverov a argumentácia. IT pomôckou boli tablety, na ktorých bolo možné vysvetliť žiakom princíp chromatografie ako oddeľovacej metódy.

   
 

 

 

11.11.2019 sme  spolu so žiakmi VII.OB na hodine geografie precestovali "Krajinu vychádzajúceho Slnka - Japonsko". Okrem geografických vedomostí sme  zistili, ktoré pojmy a javy majú v tejto krajine svôj pôvod.

   
 

 

12.11.2019 sme spolu so žiakmi II.OA prostredníctvom metodiky "Voda - lákadlo turistov" zisťovali previazanosť vodných plôch - riek, jazier a pobreží morí  s cestovným ruchom. Zároveň sme získali základné vedomosti o vodstve Európy.

   
13.11.2019 sa žiaci IV.AB na hodine chémie venovali téme "Chemické vlastnosti arénov". Prostredníctvom systémových diagramov umožnujeme  žiakom pochopiť vzťah medzi zlúčeninami a reakciami v organickej chémii. Žiaci plnia úlohy, kde od nich vyžadujeme, aby skonštruovali systém s novými vzťahmi medzi reaktantami, produktami a chemickou reakciou. Rozvíjame u nich tvorivosť, zručnosť riešiť problémy, posilňujeme kognitívne myslenie a rozvoj vyššieho stupňa abstrakcie.
   
 
 
18.11.2019 sme sa na hodine chémie spolu so žiakmi II.OA venovali metodike "Kávový papierový filter". Žiaci porozumeli princípu oddeľovania zložiek zmesí a uskutočnili filtráciu. Aplikovali filtráciu v bežnom živote pri príprave kávy, čaju. Pochopili princíp vylúhovania (extrakcie). Porozumeli princípu filtrácie na časticovej úrovni.
 
   
 

 

19.11.2019 sme sa so žiakmi VI.OA na hodine geografie rozprávali o rôznych typoch štátnych hraníc a tvaroch štátneho územia - metodika "Štátne územie a štátne hranice". Na mape sveta sme hľadali štáty s ideálnymi ale aj veľmi zvláštnymi typmi štátnych území a pokúšali sme sa zistiť príčiny takýchto anomálií.

   
Kedy zasiahnuť, toto skúmali žiaci V.OA 19.11.2019 na hodine bioógie. Žiaci sa učia vlastným štúdiom, bádaním, prácou v skupine chápať delenie buniek ako súčasť cyklu každej bunky. Rozvíjame rôzne kompetencie žiakov, učíme ich spolupracovať, hodnotiť informácie a pod., aplikovať poznatky v praxi. Žiaci sa totiž často učia poznatky o bunkovom delení mechanicky, nerozumejú vzájomným súvislostiam a prepojeniu týchto poznatkov s bežným životom.
   
 

 

So žiakmi III.AB sme sa 20.11.2019 na hodine chémie venovali metodikám "Vplyv teploty na chemickú rovnováhu I., II.". Tie sa týkajú témy Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu a konkrétne táto metodika vysvetľuje podstatu vplyvu pridania reaktantu alebo odobrania produktu, zmeny teploty a tlaku na rovnovážny stav sústavy. Vyučovacou metódou je potvrdzujúce bádanie. Veľmi hodnotnou časťou metodiky je text týkajúci sa komplexných zlúčenín, ktoré sú pre žiakov úplnou neznámou a len na základe z neho získaných informácií riešia nasledujúce úlohy, teda využívajú prírodovednú gramotnosť. IT pomôckou bol tablet, ktorý poslúžil ako kalkulačka pri výpočtoch a tiež pri video odkaze, keď žiaci sledujú pokus, ktorý kvôli toxicite chemikálií nie je možné vykonať v laboratóriu, ale je vizuálne veľmi efektný.

   
 

 

22.11.2019 sme si na seminári z geografie dokázali, že "Nie je štát ako štát. Islamský štát". Oboznámili sme sa s históriou a geografickým rozšírením Islamského štátu, jeho vzostupom aj pádom.

   
 
Sme budúci lekári, toto si povedali žiaci V.AB 22.11.2019 na hodine biológie. Súčasťou štandardných postupov záchranárov pri výjazdoch je zisťovanie vitálnych funkcií (dych – respiračná rýchlosť, tep, krvný tlak, telesná teplota). Jedna vec je poznať to teoreticky a druhou - podstatnejšou, aby žiaci ako v roliach napríklad súrodencov, kamarátov, účastníkov nehôd ale aj budúcich rodičov svojich vlastných detí vedeli správne zareagovať, keď je potrebné situáciu zhodnotiť, podať prvú pomoc, prípadne do príchodu lekárov napríklad odmerať telesnú teplotu, tep alebo krvný tlak. Formou nastolenej problémovej situácie sa žiaci vžívajú do rolí záchranárov - prakticky zisťujú, merajú, pochopia a hodnotia vitálne funkcie a prejavy srdcovej činnosti vlastnou bádateľskou aktivitou.
   
Mnohí z nás si často kladieme otázku: "Sú antibiotiká všeliekom?" Odpoveď na ňu sa 26.11.2019 snažili nájsť žiaci V.OA na hodine biológie. Formou diskusie si žiaci  hlbšie  uvedomujú rozdiel medzi vírusmi a baktériami a z toho vyplývajúci fakt, že antibiotiká sú určené práve a len na bakteriálne ochorenia. Nadobudnú prehľad v terapii antibiotikami a môžu priamo s lekárom diskutovať, či liečba antibiotikami je skutočne nutná, popr. mu navrhnúť najprv mikrobiologické vyšetrenie steru.
   
 
 
27.11.2019 sme sa so žiakmi III.OA na hodine chémie venovali metodike "Kovy, polokovy a nekovy". Žiaci vedia rozdeliť podľa ich kovového charakteru na kovy, polokovy a nekovy. Pozorovali a sami zisťovali akými vlastnosťami sa navzájom líšia. Vedia uviesť príklady kovov, nekovov a polokovov. Prakticky overovali tvarovateľnosť, kujnosť kovov a nekovov, elektrickú vodivosť kovov a nekovov.