Október
:: Školské aktivity >> IT Akadémia >> Október ::

 

Predmaturanti, hodina chémie, 1.10.2019, Izoméria I.
Téme Izoméria sa nezvyknú venovať samostatné kapitoly, resp. témy v učebniciach, pričom izoméria je bežný a častý jav. Žiaci dostávajú prehľad typov izomérie. Prečo molekuly vytvárajú rôzne izoméry? Aký význam má izoméria? Kde okrem chémie sa stretávame s izomériou? Na všetky tieto otázky žiaci hľadali odpovede.
   
Žiaci IV.AB, 02.10.2019,hodina chémie, Uhľovodíky.
Reakcie v organickej chémii predstavujú pre žiakov jednu z najnáročnejších častí štúdia organickej chémie. Na správne porozumenie pravidiel, zákonitostí a zápisov organických schém žiaci používajú metódu SATL.
   
 

 

Žiaci III.A sa na hodine chémie (07.10.2019) venovali téme „Kofeín“, ktorá sa týkala izolácie kryštálov kofeínu z mletej kávy sublimáciou. Túto metodiku vyučujúca Mgr. Renáta Kovaľová zaradila v súvislosti s témou „Heterocyklické zlúčeniny“, ktorá je obsahom učiva 3. ročníka. Kofeín je zlúčenina s krásnymi priehľadnými až bielymi kryštálmi, ktoré žiaci pozorovali mikroskopom. IT pomôckou boli tablety, kde si žiaci našli na konkrétnej internetovej stránke účinky kofeínu na ľudský organizmus.

 

  

  

 

Žiaci II.A sa na hodine chémie (07.10.2019) venovali téme  „Alkalické kovy“. Žiaci používali aplikáciu „Beaker“ na tabletoch, pomocou ktorej mohli prevádzať pokusy, ktoré v skutočnosti kvôli bezpečnosti nie je možné realizovať (napr. horenie alkalických kovov, ich reakcia s vodou ap.). Súčasťou metodiky je aj text s obrázkom, na základe ktorého žiaci odpovedajú na konkrétne otázky, teda je to aj práca s využitím čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

 

   
 

 

Práca, výkon (Keď dvíhame činku), fyzika, IV.OB, 08.10.2019. Aktivity v tejto metodike umožnili žiakom lepšie dať do súvisu skutočný pohyb s grafom znázorňujúcim daný pohyb. Teóriu žiaci ovládajú, ale keď majú z grafu odvodiť určité fakty, nastáva problém. Správne pochopenie pojmu práca je však nesmierne dôležité, keďže na tento pojem úzko nadväzujú na z hľadiska pochopenia náročné pojmy súvisiace s energiou.

V tejto metodike žiaci aplikovaním poznatkov o pojmoch práca a výkon na konkrétnom pohybe činky si mali  prehĺbiť svoje pochopenie týchto pojmov.

V rámci projektu IT akadémia žiaci používali počítač so softvérom Coach. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 

 

 

Prenos tepla, tepelná kapacita (Typické anglické počasie), fyzika, VI.OA, 08.10.2019. Aktivita umožňovala  demonštrovať rozdiely pri ohrievaní a ochladzovaní vody a pôdy a poukázať na význam tohto javu pre vznik vetrov a klimatických podmienok. Žiaci v nej využívali a rozvíjali medzipredmetové vzťahy medzi fyzikou a geografiou.

V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty, počítač so softvérom Coach.

Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 

 

8.10.2019 sme na hodine geografie s III.OA overovali metodiku - Slovensko zmyslami. Žiaci mali pomocou svojich zmyslov - zraku, hmatu, zvuku rozpoznať  rôzne slovenské výrobky, hudobné nástroje, zvuky zvierat apod  a následne o nich zistiť na internete rôzne zaujímavosti, u výrobkov miesto ich výroby. Následne ich zakresľovali do mapy Slovenska.

   
So  VI.OA sme 8.10.2019 na hodine geografie pracovali s témou - Iná kultúra, iné pravidlá. Pokúsili sme sa definovať prvky kultúry, porovnať symboly rôznych náboženstiev. Diskutovali sme o  stereotypoch a predsudkoch v spoločnosti voči rôznym etnikám a možnostiach ich zmeny v každom z nás.
   
 

 

Žiaci III.AB sa na hodine chémie (09.10.2019) zaoberali problematikou: „Vplyv koncentrácie reaktantov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka“, ktorá sa týka témy Kinetika. Žiaci používali okrem chemického skla a chemikálií aj LabQuest, počítač s programom LoggerPro a Vernier senzor tlaku plynu. Pomocou techniky určovali a zaznamenávali hodnoty meniaceho sa tlaku plynného produktu v priebehu rozkladu peroxidu vodíka pri rôznej koncentrácii jodidu draselného. Súčasne sledovali tvorbu grafického záznamu, namerané dáta ukladali a následne ich vyhodnocovali. 

   

 

 

Žiaci III.AB sa na hodine chémie (14.10.2019) zaoberali problematikou „Vplyv katalyzátora na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka“. Týka sa témy Kinetika, žiaci používajú okrem chemického skla a chemikálií aj LabQuest, počítač s programom LoggerPro a Vernier senzor tlaku plynu. Pomocou techniky určujú a zaznamenávajú hodnoty meniaceho sa tlaku plynného produktu v priebehu rozkladu peroxidu vodíka pri rôznych katalyzátoroch/inhibítoroch – oxid manganičitý, jodid draselný, kyselina trihydrogénfosforečná, kyselina sírová a železné piliny. Súčasne sledujú tvorbu grafického záznamu, namerané dáta ukladajú a následne ich vyhodnocujú.

   
 

 

 

Žiaci I.OA sa na hodine chémie (14.10.2019) zaoberali témou „Rozsypaná soľ“. Táto téma sa týka metód oddeľovania zložiek zmesí a je zameraná na metódu riadeného bádania. Žiaci majú v úvode hodiny navrhnúť, ako získať opäť čistú soľ potom, ako sa obsah soľničky vysype do prachu na podlahe. Následne svoj návrh realizujú pomocou postupov, ktoré si sami navrhli.

   
 
 
15.10.2019 sa na hodine biológie žiaci V.OA zamysleli nad otázkou Prečo nezabudnúť na psa? Jednoduchým experimentom žiaci vlastným bádaním získavajú odpoveď na otázku, ako rýchlo sa auto prehrieva a čo sa deje v prehriatom organizme na úrovni bunky a hľadajú odpoveď na otázku, po akom čase dochádza k poškodeniam bunky pri rôznych externých teplotách. Riešením problému si uvedomujú význam a dôležitosť danej problematiky a prepojenosť s bežným životom.
   
 

 

15.10.2019 sme na hodine geografie so II.OA overovali metodiku - Tajomstvá Dunaja. Žiaci získali detailnejšie informácie o rieke Dunaj, zisťovali, ktorými štátmi a mestami preteká, čítaním textu o rieke a následným testom si rozvíjali čitateľskú gramotnosť. Dozvedeli sa mnoho nových informácií o rieke, ako aj o krajinách, ktorými preteká.

   
 
 
15.10.2019 sme na hodine geografie s III.OA overovali metodiku - Cesnak z Číny, mrkva z TalianskaŽiaci najprv urobili prieskum v obchodoch, kde zistili 10 rôznych druhov ovocia a zeleniny a krajinu ich pôvodu. Následne - pomocou piktogramov - zaznačili tieto krajiny do mapy Európy a sveta, čím si urobili názornú pomôcky, prezentujúcu dovoz  ovocia a zeleniny na Slovensko. Zároveň sme porovnávali ceny domácich a dovážaných výrobkov.
   
 
 
Škola nie je nuda, aj sa v nej hráme. 16.10.2019 si žiaci VI.OA na hodine biológie povedali Zahráme si tkanivity. Žiaci vytvárali pojmovú mapu k učivu o tkanivách. Pre žiakov bola najzábavnejšia časť s upravenou verziu hry Aktivity, kde súťažili proti sebe 4 tímy. Žiaci mali buď nakresliť, slovne vysvetliť alebo pantomimicky zahrať  pojem uvedený na kartičke.
 
 
 
 
 
Žiaci VI.OA sa na hodine chémie (17.10.2019) zaoberali problematikou „Prvky s2“. Týka sa tejto teoretickej témy, žiaci používajú aplikáciu „Beaker“ na tabletoch, pomocou ktorej môžu prevádzať pokusy, ktoré v skutočnosti kvôli bezpečnosti nie je možné realizovať (napr. horenie kovov alkalických zemín, ich reakcia s vodou ap.)
 
 

Ako vzniká fyzikálna veličina, fyzika, II.OA, 21.10.2019. Žiaci pri bežnej komunikácii používajú obrovské množstvo odborných pojmom. Významu mnohých však nerozumejú, používajú ich iba formálne. V tejto metodike pri opise vlastností telies a opise priebehu dejov krok za krokom prechádzali zavedením fyzikálnej veličiny, pričom si žiaci vytvára originálnu veličinu slúžiacu na opis vlastností.

Žiaci mali ako pomôcku mobilný telefón, do ktorého si stiahli aplikáciu na meranie intenzity zvuku. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

 
 
 

 

Koncom októbra sme si s III. OA na hodine geografie prezreli Slovensko z výšky. Naučili sme sa používať aplikáciu Google Earth a pozreli sme si najznámejšie pohoria a nížiny Slovenska.

   
 
 
V mesiaci október sme sa so žiakmi I.A na hodine matematiky venovali metodke "Doplnenie na štvorec". Niektorí žiaci majú problém pri upravovaní algebraických výrazov pomocou vzorcov (a+b)2, (a-b)2. Doplnenie kvadratickej funkcie na štvorec priamym použitím týchto vzorcov je teda veľmi komplikované. V tejto metodike bol pri upravovaní využívaný grafický model, kde sa pracuje so známym vzorcom na obsah štvorca S=a2.
   
V októbri sme sa na hodine chémie spolu so žiakmi II.OA venovali metodike "Identifikácia látok používaných v kuchyni". Na základe aktívnej činnosti žiaci zisťovali vlastnosti látok, ktoré používajú v kuchyni a ktoré sú dôležité pre život. Pozorovali vlastnosti látok: skupenstvo, farba, zápach, rozpustnosť, horľavosť na modelovej skupine látok používaných v kuchyni (múka, kryštálový cukor, soľ, sóda bikarbóna). Určovali spoločné a rozdielne vlastnosti týchto látok.