September
:: Školské aktivity >> IT Akadémia >> September ::

 

IV.AB, 11.9.2019, hodina chémie, Úvod do organickej chémie.
Úvodné pojmy, reakcie a písanie schém chemických dejov v organickej chémii sú pre žiakov náročné. Na správne porozumenie pravidiel, zákonitostí a zápisov organických schém pracujú pomocou metódy SATL – Systematický prístup k výučbe a vzdelávaniu.
   
 

 

S IV.OB sme si 12.9. na hodine geografie zábavnou formou súťaže preverili vedomosti o Amerike - Amerika na dlani. Zahrali sme si domino, v ktorom sme museli správne pospájať súvisiace pojmy, hádali sme, symbol ktorého amerického  mesta je v prezentácii, do slepej mapy Ameriky  sme zaznačovali rôzne geografické javy Ameriky.

   
 
 
Biológia, 13.9.2019, V.AB, Poskladaj si kostru.
Vzhľadom k tomu, že zloženie ľudskej kostry a názvy jednotlivých kostí sú pre žiakov pomerne náročné na zapamätanie, navyše na obrázkoch kostry v učebnici (alebo inde) nie sú dobre viditeľné všetky kosti a už vôbec nie ich tvary a kĺbové zakončenie sa žiaci pomocou programu Meshlab učia jednotlivé kosti a ich spojenia. Vedia si ich otáčať, pospájať, pomenovať. Vidia vnútorné kosti lebky. 
   
Kam idú spálené tuky? Odpoveď na túto otázku sa snažili 17.09.2019 na hodine biológie nájsť žiaci V.OA. Žiaci si  prehĺbia základné poznatky o chemickom zložení bunky ako základ pre pochopenie ďalších nadväzujúcich tém. Chápanie vzájomných súvislostí medzi organickými a anorganickými zlúčeninami v bunke pomáha pochopiť aj funkcie jednotlivých bunkových štruktúr a biologické procesy prebiehajúce na bunkovej úrovni, ale aj organizmu ako celku.
   
 

 

Sú pobrežia európskych krajín rovnaké?  Túto otázku sme si položili na hodine geografie so II.OA 17.09.2019. Vytvorili sme si mapu Európy, na ktorej sme vyznačili prímorské a vnútrozemské štáty Európy. Následne sme prostredníctvom Google Maps preskúmali rôzne typy pobreží, prezreli sme si fjordy, klify a rôzne pláže v európskych krajinách.

   
 
 
Biológia, 24.9.2019, V.OA, Bunka ako malé mesto.
Jednotlivé bunkové štruktúry a ich význam žiaci často vnímajú ako abstraktné, ťažko si ich vedia predstaviť a chápať ich funkcie komplexne a v súvislostiach. Projektovou metódou vyučovania, si žiaci sami vytvoria model bunky, žiaci sa učia analogicky pochopiť význam jednotlivých štruktúr a ich vzájomných vzťahov vo vzťahu k bunke ako celku.
   
25.9.2019 sme so VI.OB na hodine geografie zisťovali, aké sú prognózy rastu populácie na našej Zemi a vo vybraných krajinách sveta. Precvičovali sme schopnosti žiakov interpretovať štatistické dáta v grafickej podobe. Porovnávali sme vekové pyramídy rôznych krajín a snažili sme sa zamyslieť nad možným vývojom počtu obyvateľstva a  faktormi, ktoré ho ovplyvňujú.
   

 

Poznáš vtáka po perí? Túto otázku si 27.09.2019 položili žiaci III.OA na hodine biológie. Táto téma  veľmi dobre naväzuje na učivo o povrchu tela stavovcov. Žiaci mali ako pomôcky reálne perá rôznych druhov vtákov, mobilný telefón, do ktorého si stiahli aplikáciu Phonto na úpravu fotografií - doplnenie textu k obrázku. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách. Úlohy riešili so záujmom. V rámci metodiky bol zrealizovaný aj pokus, čo sa stane s perím vtákov, ktorí pristanú na ropnej škvrne a ako sa dá tomuto vtákovi pomôcť. Časť s pokusom bola pre žiakov najzaujímavejšia.