IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie
:: Školské aktivity >> IT Akadémia ::

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Základné informácie

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
ITMS kód projektu: 312011F057
Strategický cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

 

Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

 

Ciele Aktivity 2: Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.

 

Cieľová skupina

 • 33 000 žiakov základných a stredných škôl
 • 3 000 študentov vysokých škôl
 • 2 100 pedagogických a odborných zamestnancov
 • 20 vysokoškolských učiteľov
 
Webová stránka projektu: www.itakademia.sk

 

Naše gymnázium ako IT Akadémia partner spolupracuje na rozšírenej úrovni, ktorá umožňuje:

 • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • tvorbu inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
 • implementáciu predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí; – implementáciu konceptu Sieťovej akadémie;
 • vzdelávanie učiteľov;
 • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

 

V rámci vybavenia ITScienceLab boli na školu dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných vedách a matematike. Súčasťou laboratória sú napríklad 3D tlačiareň, Arduina a Raspberry pre informatiku, Vernier pre chémiu a fyziku, meteostanica, mikroskopy. Tieto pomôcky majú pomôcť inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implemetácii IKT nástrojov do vzdelávania.

 

Zapojení učitelia: RNDr. Lucia Baranková, Mgr. Lenka Filipová, RNDr. Mária Hajduková, Mgr. Júlia Handlovičová, Mgr. Lucia Hroteková, RNDr. Nikola Kasardová, Mgr. Ivana Knapíková, RNDr. Viera Klobušníková, RNDr. Monika Kolinovská, Mgr. Renáta Kovaľová, Mgr. Danka Matejková, PaedDr. Iveta Píšová, Mgr. Jana Šalagovičová, Mgr. Zuzana Tudjová, Mgr. Jana Vodarčíková.


Naši žiaci sa zúčastnili nasledujúcich aktivít:

Veda v meste

 • Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať, 15.3.2018, vlastný stánok
 • „Stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými a technickými vedami“, 26.11.2018

 

IT čajovňa

 • Z Košíc k miliónom hráčov po celom svete, 3.11.2017
 • Červík In silico: Počítačová simulácia neuronálneho systému, 15.5.2018
 • Jedno zviera, veľa možností – úloha laboratórneho potkana na univerzite, 20.6.2018
 • Duálne vzdelávanie a využite SAPu vo svete, 30.1.2019
 • ĽUDSKÝ MOZOG V POČÍTAČI – REALITA ALEBO SCI-FI?, 12.2.2019

 

Využívanie o overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu:

V minulom školskom roku učitelia využívali a overovali inovatívne nástroje pre výučbu predmetov Biológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika, Sieťové technológie.

  

Aj v školskom roku 2019/2020 učitelia pokračujú v tejto aktivite s využitím pomôcok v rámci vybavenia ITScienceLab-u.

september           október           november           december           január
február marec apríl máj jún