IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie
:: Školské aktivity >> IT Akadémia ::

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Základné informácie

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
ITMS kód projektu: 312011F057
Strategický cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

 

Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

 

Ciele Aktivity 2: Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.

 

Cieľová skupina

 • 33 000 žiakov základných a stredných škôl
 • 3 000 študentov vysokých škôl
 • 2 100 pedagogických a odborných zamestnancov
 • 20 vysokoškolských učiteľov
 
Webová stránka projektu: www.itakademia.sk

 

Naše gymnázium ako IT Akadémia partner spolupracuje na rozšírenej úrovni, ktorá umožňuje:

 • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • tvorbu inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
 • implementáciu predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí; – implementáciu konceptu Sieťovej akadémie;
 • vzdelávanie učiteľov;
 • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

 

V rámci vybavenia ITScienceLab boli na školu dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných vedách a matematike. Súčasťou laboratória sú napríklad 3D tlačiareň, Arduina a Raspberry pre informatiku, Vernier pre chémiu a fyziku, meteostanica, mikroskopy. Tieto pomôcky majú pomôcť inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implemetácii IKT nástrojov do vzdelávania.

 

Zapojení učitelia: RNDr. Lucia Baranková, Mgr. Lenka Filipová, RNDr. Mária Hajduková, Mgr. Júlia Handlovičová, Mgr. Lucia Hroteková, RNDr. Nikola Kasardová, Mgr. Ivana Knapíková, RNDr. Viera Klobušníková, RNDr. Monika Kolinovská, Mgr. Renáta Kovaľová, Mgr. Danka Matejková, PaedDr. Iveta Píšová, Mgr. Jana Šalagovičová, Mgr. Zuzana Tudjová, Mgr. Jana Vodarčíková.


Naši žiaci sa zúčastnili nasledujúcich aktivít:

Veda v meste

 • Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať, 15.3.2018, vlastný stánok
 • „Stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými a technickými vedami“, 26.11.2018

 

IT čajovňa

 • Z Košíc k miliónom hráčov po celom svete, 3.11.2017
 • Červík In silico: Počítačová simulácia neuronálneho systému, 15.5.2018
 • Jedno zviera, veľa možností – úloha laboratórneho potkana na univerzite, 20.6.2018
 • Duálne vzdelávanie a využite SAPu vo svete, 30.1.2019
 • ĽUDSKÝ MOZOG V POČÍTAČI – REALITA ALEBO SCI-FI?, 12.2.2019

 

Využívanie o overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu:

V minulom školskom roku učitelia využívali a overovali inovatívne nástroje pre výučbu predmetov Biológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika, Sieťové technológie.

  

Aj v školskom roku 2019/2020 učitelia pokračujú v tejto aktivite s využitím pomôcok v rámci vybavenia ITScienceLab-u.

 

IV.AB, 11.9.2019, hodina chémie, Úvod do organickej chémie.
Úvodné pojmy, reakcie a písanie schém chemických dejov v organickej chémii sú pre žiakov náročné. Na správne porozumenie pravidiel, zákonitostí a zápisov organických schém pracujú pomocou metódy SATL – Systematický prístup k výučbe a vzdelávaniu.
   
 

 

S IV.OB sme si 12.9. na hodine geografie zábavnou formou súťaže preverili vedomosti o Amerike - Amerika na dlani. Zahrali sme si domino, v ktorom sme museli správne pospájať súvisiace pojmy, hádali sme, symbol ktorého amerického  mesta je v prezentácii, do slepej mapy Ameriky  sme zaznačovali rôzne geografické javy Ameriky.

   
 
 
Biológia, 13.9.2019, V.AB, Poskladaj si kostru.
Vzhľadom k tomu, že zloženie ľudskej kostry a názvy jednotlivých kostí sú pre žiakov pomerne náročné na zapamätanie, navyše na obrázkoch kostry v učebnici (alebo inde) nie sú dobre viditeľné všetky kosti a už vôbec nie ich tvary a kĺbové zakončenie sa žiaci pomocou programu Meshlab učia jednotlivé kosti a ich spojenia. Vedia si ich otáčať, pospájať, pomenovať. Vidia vnútorné kosti lebky. 
   
Kam idú spálené tuky? Odpoveď na túto otázku sa snažili 17.09.2019 na hodine biológie nájsť žiaci V.OA. Žiaci si  prehĺbia základné poznatky o chemickom zložení bunky ako základ pre pochopenie ďalších nadväzujúcich tém. Chápanie vzájomných súvislostí medzi organickými a anorganickými zlúčeninami v bunke pomáha pochopiť aj funkcie jednotlivých bunkových štruktúr a biologické procesy prebiehajúce na bunkovej úrovni, ale aj organizmu ako celku.
   
 

 

Sú pobrežia európskych krajín rovnaké?  Túto otázku sme si položili na hodine geografie so II.OA 17.09.2019. Vytvorili sme si mapu Európy, na ktorej sme vyznačili prímorské a vnútrozemské štáty Európy. Následne sme prostredníctvom Google Maps preskúmali rôzne typy pobreží, prezreli sme si fjordy, klify a rôzne pláže v európskych krajinách.

   
 
 
Biológia, 24.9.2019, V.OA, Bunka ako malé mesto.
Jednotlivé bunkové štruktúry a ich význam žiaci často vnímajú ako abstraktné, ťažko si ich vedia predstaviť a chápať ich funkcie komplexne a v súvislostiach. Projektovou metódou vyučovania, si žiaci sami vytvoria model bunky, žiaci sa učia analogicky pochopiť význam jednotlivých štruktúr a ich vzájomných vzťahov vo vzťahu k bunke ako celku.
   
25.9.2019 sme so VI.OB na hodine geografie zisťovali, aké sú prognózy rastu populácie na našej Zemi a vo vybraných krajinách sveta. Precvičovali sme schopnosti žiakov interpretovať štatistické dáta v grafickej podobe. Porovnávali sme vekové pyramídy rôznych krajín a snažili sme sa zamyslieť nad možným vývojom počtu obyvateľstva a  faktormi, ktoré ho ovplyvňujú.
   

 

Poznáš vtáka po perí? Túto otázku si 27.09.2019 položili žiaci III.OA na hodine biológie. Táto téma  veľmi dobre naväzuje na učivo o povrchu tela stavovcov. Žiaci mali ako pomôcky reálne perá rôznych druhov vtákov, mobilný telefón, do ktorého si stiahli aplikáciu Phonto na úpravu fotografií - doplnenie textu k obrázku. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách. Úlohy riešili so záujmom. V rámci metodiky bol zrealizovaný aj pokus, čo sa stane s perím vtákov, ktorí pristanú na ropnej škvrne a ako sa dá tomuto vtákovi pomôcť. Časť s pokusom bola pre žiakov najzaujímavejšia.
   
Dňa 27.9. sme si so žiakmi I.A na hodine geografie prakticky preverili zručnosti  s prácou s geografickým informačným systémom. Pracovali sme s aplikáciou Google Earth Pro, pričom každá skupina žiakov zaznamenala svoju cestu do školy a porovnala ju s cestou, ktorú mu navrhla samotná aplikácia. Naučili sme sa robiť výpočty na mapách a tvoriť rôzne dátové vrstvy na mapách.
   
Predmaturanti, hodina chémie, 1.10.2019, Izoméria I.
Téme Izoméria sa nezvyknú venovať samostatné kapitoly, resp. témy v učebniciach, pričom izoméria je bežný a častý jav. Žiaci dostávajú prehľad typov izomérie. Prečo molekuly vytvárajú rôzne izoméry? Aký význam má izoméria? Kde okrem chémie sa stretávame s izomériou? Na všetky tieto otázky žiaci hľadali odpovede.
   
Žiaci IV.AB, 02.10.2019,hodina chémie, Uhľovodíky.
Reakcie v organickej chémii predstavujú pre žiakov jednu z najnáročnejších častí štúdia organickej chémie. Na správne porozumenie pravidiel, zákonitostí a zápisov organických schém žiaci používajú metódu SATL.
   
 

 

Žiaci III.A sa na hodine chémie (07.10.2019) venovali téme „Kofeín“, ktorá sa týkala izolácie kryštálov kofeínu z mletej kávy sublimáciou. Túto metodiku vyučujúca Mgr. Renáta Kovaľová zaradila v súvislosti s témou „Heterocyklické zlúčeniny“, ktorá je obsahom učiva 3. ročníka. Kofeín je zlúčenina s krásnymi priehľadnými až bielymi kryštálmi, ktoré žiaci pozorovali mikroskopom. IT pomôckou boli tablety, kde si žiaci našli na konkrétnej internetovej stránke účinky kofeínu na ľudský organizmus.

 

  

  

 

Žiaci II.A sa na hodine chémie (07.10.2019) venovali téme  „Alkalické kovy“. Žiaci používali aplikáciu „Beaker“ na tabletoch, pomocou ktorej mohli prevádzať pokusy, ktoré v skutočnosti kvôli bezpečnosti nie je možné realizovať (napr. horenie alkalických kovov, ich reakcia s vodou ap.). Súčasťou metodiky je aj text s obrázkom, na základe ktorého žiaci odpovedajú na konkrétne otázky, teda je to aj práca s využitím čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

 

   
 

 

Práca, výkon (Keď dvíhame činku), fyzika, IV.OB, 08.10.2019. Aktivity v tejto metodike umožnili žiakom lepšie dať do súvisu skutočný pohyb s grafom znázorňujúcim daný pohyb. Teóriu žiaci ovládajú, ale keď majú z grafu odvodiť určité fakty, nastáva problém. Správne pochopenie pojmu práca je však nesmierne dôležité, keďže na tento pojem úzko nadväzujú na z hľadiska pochopenia náročné pojmy súvisiace s energiou.

V tejto metodike žiaci aplikovaním poznatkov o pojmoch práca a výkon na konkrétnom pohybe činky si mali  prehĺbiť svoje pochopenie týchto pojmov.

V rámci projektu IT akadémia žiaci používali počítač so softvérom Coach. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 

 

 

Prenos tepla, tepelná kapacita (Typické anglické počasie), fyzika, VI.OA, 08.10.2019. Aktivita umožňovala  demonštrovať rozdiely pri ohrievaní a ochladzovaní vody a pôdy a poukázať na význam tohto javu pre vznik vetrov a klimatických podmienok. Žiaci v nej využívali a rozvíjali medzipredmetové vzťahy medzi fyzikou a geografiou.

V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty, počítač so softvérom Coach.

Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 

 

8.10.2019 sme na hodine geografie s III.OA overovali metodiku - Slovensko zmyslami. Žiaci mali pomocou svojich zmyslov - zraku, hmatu, zvuku rozpoznať  rôzne slovenské výrobky, hudobné nástroje, zvuky zvierat apod  a následne o nich zistiť na internete rôzne zaujímavosti, u výrobkov miesto ich výroby. Následne ich zakresľovali do mapy Slovenska.

   
So  VI.OA sme 8.10.2019 na hodine geografie pracovali s témou - Iná kultúra, iné pravidlá. Pokúsili sme sa definovať prvky kultúry, porovnať symboly rôznych náboženstiev. Diskutovali sme o  stereotypoch a predsudkoch v spoločnosti voči rôznym etnikám a možnostiach ich zmeny v každom z nás.
   
 

 

Žiaci III.AB sa na hodine chémie (09.10.2019) zaoberali problematikou: „Vplyv koncentrácie reaktantov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka“, ktorá sa týka témy Kinetika. Žiaci používali okrem chemického skla a chemikálií aj LabQuest, počítač s programom LoggerPro a Vernier senzor tlaku plynu. Pomocou techniky určovali a zaznamenávali hodnoty meniaceho sa tlaku plynného produktu v priebehu rozkladu peroxidu vodíka pri rôznej koncentrácii jodidu draselného. Súčasne sledovali tvorbu grafického záznamu, namerané dáta ukladali a následne ich vyhodnocovali. 

   

 

 

Žiaci III.AB sa na hodine chémie (14.10.2019) zaoberali problematikou „Vplyv katalyzátora na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka“. Týka sa témy Kinetika, žiaci používajú okrem chemického skla a chemikálií aj LabQuest, počítač s programom LoggerPro a Vernier senzor tlaku plynu. Pomocou techniky určujú a zaznamenávajú hodnoty meniaceho sa tlaku plynného produktu v priebehu rozkladu peroxidu vodíka pri rôznych katalyzátoroch/inhibítoroch – oxid manganičitý, jodid draselný, kyselina trihydrogénfosforečná, kyselina sírová a železné piliny. Súčasne sledujú tvorbu grafického záznamu, namerané dáta ukladajú a následne ich vyhodnocujú.

   
 

 

 

Žiaci I.OA sa na hodine chémie (14.10.2019) zaoberali témou „Rozsypaná soľ“. Táto téma sa týka metód oddeľovania zložiek zmesí a je zameraná na metódu riadeného bádania. Žiaci majú v úvode hodiny navrhnúť, ako získať opäť čistú soľ potom, ako sa obsah soľničky vysype do prachu na podlahe. Následne svoj návrh realizujú pomocou postupov, ktoré si sami navrhli.

   
 
 
15.10.2019 sa na hodine biológie žiaci V.OA zamysleli nad otázkou Prečo nezabudnúť na psa? Jednoduchým experimentom žiaci vlastným bádaním získavajú odpoveď na otázku, ako rýchlo sa auto prehrieva a čo sa deje v prehriatom organizme na úrovni bunky a hľadajú odpoveď na otázku, po akom čase dochádza k poškodeniam bunky pri rôznych externých teplotách. Riešením problému si uvedomujú význam a dôležitosť danej problematiky a prepojenosť s bežným životom.
   
 

 

15.10.2019 sme na hodine geografie so II.OA overovali metodiku - Tajomstvá Dunaja. Žiaci získali detailnejšie informácie o rieke Dunaj, zisťovali, ktorými štátmi a mestami preteká, čítaním textu o rieke a následným testom si rozvíjali čitateľskú gramotnosť. Dozvedeli sa mnoho nových informácií o rieke, ako aj o krajinách, ktorými preteká.

   
 
 
15.10.2019 sme na hodine geografie s III.OA overovali metodiku - Cesnak z Číny, mrkva z TalianskaŽiaci najprv urobili prieskum v obchodoch, kde zistili 10 rôznych druhov ovocia a zeleniny a krajinu ich pôvodu. Následne - pomocou piktogramov - zaznačili tieto krajiny do mapy Európy a sveta, čím si urobili názornú pomôcky, prezentujúcu dovoz  ovocia a zeleniny na Slovensko. Zároveň sme porovnávali ceny domácich a dovážaných výrobkov.
   
 
 
Škola nie je nuda, aj sa v nej hráme. 16.10.2019 si žiaci VI.OA na hodine biológie povedali Zahráme si tkanivity. Žiaci vytvárali pojmovú mapu k učivu o tkanivách. Pre žiakov bola najzábavnejšia časť s upravenou verziu hry Aktivity, kde súťažili proti sebe 4 tímy. Žiaci mali buď nakresliť, slovne vysvetliť alebo pantomimicky zahrať  pojem uvedený na kartičke.
 
 
 
 
 
Žiaci VI.OA sa na hodine chémie (17.10.2019) zaoberali problematikou „Prvky s2“. Týka sa tejto teoretickej témy, žiaci používajú aplikáciu „Beaker“ na tabletoch, pomocou ktorej môžu prevádzať pokusy, ktoré v skutočnosti kvôli bezpečnosti nie je možné realizovať (napr. horenie kovov alkalických zemín, ich reakcia s vodou ap.)
 
 

Ako vzniká fyzikálna veličina, fyzika, II.OA, 21.10.2019. Žiaci pri bežnej komunikácii používajú obrovské množstvo odborných pojmom. Významu mnohých však nerozumejú, používajú ich iba formálne. V tejto metodike pri opise vlastností telies a opise priebehu dejov krok za krokom prechádzali zavedením fyzikálnej veličiny, pričom si žiaci vytvára originálnu veličinu slúžiacu na opis vlastností.

Žiaci mali ako pomôcku mobilný telefón, do ktorého si stiahli aplikáciu na meranie intenzity zvuku. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

 
 
 

 

Koncom októbra sme si s III. OA na hodine geografie prezreli Slovensko z výšky. Naučili sme sa používať aplikáciu Google Earth a pozreli sme si najznámejšie pohoria a nížiny Slovenska.

   
 
 
V mesiaci október sme sa so žiakmi I.A na hodine matematiky venovali metodke "Doplnenie na štvorec". Niektorí žiaci majú problém pri upravovaní algebraických výrazov pomocou vzorcov (a+b)2, (a-b)2. Doplnenie kvadratickej funkcie na štvorec priamym použitím týchto vzorcov je teda veľmi komplikované. V tejto metodike bol pri upravovaní využívaný grafický model, kde sa pracuje so známym vzorcom na obsah štvorca S=a2.
   
V októbri sme sa na hodine chémie spolu so žiakmi II.OA venovali metodike "Identifikácia látok používaných v kuchyni". Na základe aktívnej činnosti žiaci zisťovali vlastnosti látok, ktoré používajú v kuchyni a ktoré sú dôležité pre život. Pozorovali vlastnosti látok: skupenstvo, farba, zápach, rozpustnosť, horľavosť na modelovej skupine látok používaných v kuchyni (múka, kryštálový cukor, soľ, sóda bikarbóna). Určovali spoločné a rozdielne vlastnosti týchto látok.
   
 
 
04.11.2019 sme sa so žiakmi I.OA na hodine biológie venovali metodike "Mikroorganizmy - priatelia či nepriatelia človeka?" Metodika je koncipovaná ako praktická aktivita s pokusom, kde žiaci predpovedali výsledok experimentu s droždím. Žiaci najprv pozorovali droždie rozmiešané vo vode ako preparát v mikroskope a následne pokusom zisťovali, čo sa stane, keď k droždiu v teplej vode pridáme cukor. Metodika sa žiakom prímy páčila.
   
 

 

06.11.2019 sme sa spolu so žiakmi III.AB na hodine chémie venovali metodike  "Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie". Týkala sa témy Priebeh chemických reakcií a konkrétne táto metodika nadväzuje na systém metodík k téme Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií, ktoré som všetky s touto triedou absolvovala minulý mesiac. Táto metodika je veľmi dobrá v tom, že na úrovni SŠ sa experimenty k téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie uskutočňujú zväčša na základe pozorovania. Počítačový merací systém umožní žiakom určovať a zaznamenať hodnoty meniaceho sa tlaku plynného produktu v malých intervaloch, sledovať paralelnú súčasnú tvorbu grafického záznamu, namerané dáta uložiť a následne ich vyhodnotiť. IT pomôckou bol LabQuest, počítač s programom LoggerPro a Vernier senzor tlaku.

   
 

 

Vedeli ste, že Hry o tróny sa natáčali aj v Dubrovníku? O tom, ako aj ďalších filmoch a  miestach ich  natáčania sme sa dozvedeli spolu so seminaristami z geografie 8.11.2019 pri overovaní metodiky "Geografia vo filmoch".

   
 

 

So žiakmi II.BB sme sa na hodine chémie 08.11.2019 venovali metodike "Detektívny príbeh". Tá sa týka témy Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí. Žiaci pomocou tejto metodiky využívajú poznatky o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v bežnom živote, pričom riešia problémy aktívnou činnosťou. Ako vyučovacia metóda sa používa otvorené bádanie. Od žiakov sa očakáva formulácia hypotéz, ako zomrela obeť násilného trestného činu, ak majú k dispozícii rôzne indície z „miesta činu“. Potom nasleduje návrh postupu skúmania, experimentovanie, vyvodzovanie záverov a argumentácia. IT pomôckou boli tablety, na ktorých bolo možné vysvetliť žiakom princíp chromatografie ako oddeľovacej metódy.

   
 

 

 

11.11.2019 sme  spolu so žiakmi VII.OB na hodine geografie precestovali "Krajinu vychádzajúceho Slnka - Japonsko". Okrem geografických vedomostí sme  zistili, ktoré pojmy a javy majú v tejto krajine svôj pôvod.

   
 

 

12.11.2019 sme spolu so žiakmi II.OA prostredníctvom metodiky "Voda - lákadlo turistov" zisťovali previazanosť vodných plôch - riek, jazier a pobreží morí  s cestovným ruchom. Zároveň sme získali základné vedomosti o vodstve Európy.

   
 
 
18.11.2019 sme sa na hodine chémie spolu so žiakmi II.OA venovali metodike "Kávový papierový filter". Žiaci porozumeli princípu oddeľovania zložiek zmesí a uskutočnili filtráciu. Aplikovali filtráciu v bežnom živote pri príprave kávy, čaju. Pochopili princíp vylúhovania (extrakcie). Porozumeli princípu filtrácie na časticovej úrovni.
 
   
 

 

19.11.2019 sme sa so žiakmi VI.OA na hodine geografie rozprávali o rôznych typoch štátnych hraníc a tvaroch štátneho územia - metodika "Štátne územie a štátne hranice". Na mape sveta sme hľadali štáty s ideálnymi ale aj veľmi zvláštnymi typmi štátnych území a pokúšali sme sa zistiť príčiny takýchto anomálií.

   
 

 

So žiakmi III.AB sme sa 20.11.2019 na hodine chémie venovali metodikám "Vplyv teploty na chemickú rovnováhu I., II.". Tie sa týkajú témy Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu a konkrétne táto metodika vysvetľuje podstatu vplyvu pridania reaktantu alebo odobrania produktu, zmeny teploty a tlaku na rovnovážny stav sústavy. Vyučovacou metódou je potvrdzujúce bádanie. Veľmi hodnotnou časťou metodiky je text týkajúci sa komplexných zlúčenín, ktoré sú pre žiakov úplnou neznámou a len na základe z neho získaných informácií riešia nasledujúce úlohy, teda využívajú prírodovednú gramotnosť. IT pomôckou bol tablet, ktorý poslúžil ako kalkulačka pri výpočtoch a tiež pri video odkaze, keď žiaci sledujú pokus, ktorý kvôli toxicite chemikálií nie je možné vykonať v laboratóriu, ale je vizuálne veľmi efektný.

   
 

 

22.11.2019 sme si na seminári z geografie dokázali, že "Nie je štát ako štát. Islamský štát". Oboznámili sme sa s históriou a geografickým rozšírením Islamského štátu, jeho vzostupom aj pádom.

   
 
 
27.11.2019 sme sa so žiakmi III.OA na hodine chémie venovali metodike "Kovy, polokovy a nekovy". Žiaci vedia rozdeliť podľa ich kovového charakteru na kovy, polokovy a nekovy. Pozorovali a sami zisťovali akými vlastnosťami sa navzájom líšia. Vedia uviesť príklady kovov, nekovov a polokovov. Prakticky overovali tvarovateľnosť, kujnosť kovov a nekovov, elektrickú vodivosť kovov a nekovov. 
 
   
03.12. 2019 sme sa na hodine matematiky venovali téme "Množiny bodov danej vlastnosti". Dynamické konštrukcie v GeoGebre umožňujú vizualizáciu geometrických úloh, v ktorých žiaci hľadajú množinu bodov danej vlastnosti a majú si predstaviť hneď niekoľko objektov požadovanej vlastnosti a tým pomôžu žiakovi lepšie pochopenie zadanej úlohy a ľahšie nájdenie útvaru, ktorý je množinou bodov danej vlastnosti.
   
03. 12. 2019 sme overovali metodiku: "Výmena, šírenie tepla (Môžeš prechladnúť od podlahy?)"  na hodine fyziky  v  IV.OA. Žiaci pomocou Vinci Labov a senzorov teploty overovali závislosť teploty od výšky. Súčasťou metodiky bol aj pracovný list, ktorý žiaci vypracovávali.
   
 

 

03.12.2019 sme spolu so žiakmi III.OA pátrali po pôvode názvov slovenských obcí "Nomen omen - názvoslovie obcí na Slovensku". Hľadali sme názvy, v ktorých sa vyskytujú remeslá, vlastné mená alebo dni v týždni. Niektoré názvy nás naozaj pobavili. Zároveň sme sa zamýšľali nad pôvodom týchto názvov.

   
 
04.12.2019 sme sa so žiakmi VI.OB na hodine biológie venovali metodike "Unikátne rozmnožovanie". Cieľom bolo, aby žiaci získali celkový pohľad na problematiku rozmnožovania a objavovali súvislosti medzi javmi. Pomocou internetového zdroja vyhľadávali informácie o rôznych živočíchoch a ich špecifických spôsoboch dvorenia, oplodnenia a vývinu, ktoré následne spracovali do tabuľky.
   
 

 

04.12.2019 sa žiaci I.OA na hodine chémie venovali metodike "Aké je to sladké I.". Týkajú sa témy Roztoky a podstatou je pripraviť a zistiť hmotnostný zlomok roztokov s rôznym obsahom cukru a následne zisťovanie hustoty kvapalín z nameraných hmotností a objemov. Podobne veľmi dôležitým faktorom čitateľskej gramotnosti je schopnosť zostrojiť graf závislosti hustoty od zloženia roztoku a využiť ho na určovanie zloženia roztokov s rôznym obsahom cukru. Vyučovacou metódou je riadené bádanie. IT pomôckou bol tablet, ktorý poslúžil ako kalkulačka.

   
 

 

05.12.2019 na biológie sa žiaci venovali téme "Ako sa mení zloženie vydychovaného vzduchu?". Metodika umožňuje prepájať informácie o funkciách jednotlivých sústav ľudského tela, konkrétne vysvetliť prepojenie pohybovej a dýchacej sústavy, opísať zvýšenú spotrebu kyslíka pri zvýšenej pohybovej aktivite v súvislosti s bunkovou respiráciou.

   
 

05. 12. 2019 sa žiaci  VI.OA na hodine fyziky venovali metodike "Izotermický dej (Prežije hlbokomorská ryba v akváriu?)". Žiaci zo skúseností vedia, že keď pri konštantnej teplote plynu/vzduchu sa zväčšuje jeho objem, tak klesá jeho tlak a opačne. Ale neuvedomujú si vzťah nepriamej úmernosti, t.j. koľkokrát sa zväčší/zmenší objem V ideálneho plynu, toľkokrát sa zmenší/zväčší tlak jeho tlak p. Meraním a analýzou nameraných výsledkov mali žiaci majú možnosť pochopiť túto závislosť. V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty a tlaku, počítač so softvérom Coach. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 
 
"Prečo vzniká svrbenie?", túto otázku si 06.12.2019 na hodine biológie položili žiaci III.OA. Prostredníctvom praktických aktivít si žiaci vyskúšali citlivosť rôznych častí ruky na dotyk pomocou dvoch špiliek. Svoje zistené hodnoty zaznamenali do tabuľky a nakoniec formulovali závery.
   
 

 

06.12.2019 sa žiaci II.A na hodine chémie venovali metodike "Od železnej rudy k oceli". Týka sa témy Prvky bloku „d“ a konkrétne táto metodika vysvetľuje podstatu výroby železa. Vyučovacou metódou je riadené bádanie. Veľmi hodnotnou časťou metodiky časť, kde je potrebné zo systémového diagramu napísať reakcie prebiehajúce počas procesu výroby železa a tiež časť, v ktorej žiaci na základe schémy vysvetľujú podmienky za akých dochádza k reakciám počas procesu výroby železa.  IT pomôckou bol tablet, ktorý poslúžil pri video odkaze, keď žiaci sledujú jednak animáciu práce vysokej pece a jednak reálne zábery z oceliarní.

   
 

 

To, že cestovný ruch má aj svoje tienisté stránky sme si spolu so seminaristami z geografie overili 06.12.2019 pri overovaní metodiky "Pamiatky ohrozené cestovným ruchom". Pátrali sme aj po tom, čo robia mestské samosprávy, prípadne štát, aby zabránil devastácii pamiatok ako je Sixtínska kaplnka, jaskyňa Altamíra, Benátky alebo Barcelona.

   
Dňa 09.12.2019 sme so žiakmi IV.OA overovali metodiku "Vyparovanie (Ako sušiť bielizeň)". Žiaci porovnávali rýchlosť vyparovania  rôznych látok v závislosti od veľkosti povrchu. Tentokrát sme používali Vinci Laby a digitálne váhy a takisto žiaci kreslili grafy závislosti zmeny hmotnosti od času.
   
10.12.2019 sa žiaci na hodine matematiky venovali téme "Zostroj štvorec – zhodné zobrazenia v konštrukčných úlohách". Žiaci formou skupinovej práce s pomocou dynamických konštrukcií v GeoGebre využívajú zhodné zobrazenia pri riešení konštrukčných úloh.
   
 

10.12.2019 sa žiaci IV.OB na hodine fyziky venovali metodike "Výmena, šírenie tepla (Môžeš prechladnúť od podlahy?)". Aktivita pobáda žiaka ku kritickému zamysleniu sa nad tvrdeniami, ktoré vnímame ako všeobecne známe rady. Niekedy postačuje jednoduché fyzikálne meranie, aby bola dokázaná alebo vyvrátená pravdivosť tvrdenia. Po nameraní hodnôt a analýze výsledkov merania sme vhodnou diskusiou prešli k ich prepojeniu s praktickým životom (radiátorové vs. podlahové kúrenie, spanie na poschodových posteliach). Súčasne aktivita rozvíja zručnosti pri práci s grafmi (priblíženie vybranej oblasti hodnôt grafu, odčítanie hodnoty z grafu). V rámci projektu IT akadémia žiaci používali VinciLab so senzormi teploty, počítač so softvérom Coach, kde odčítavali nameranú teplotu z grafu, porovnávali namerané hodnoty teplôt. Súčasťou metodiky bol pracovný list, ktorí žiaci riešili a vypĺňali v skupinkách.

   
 

 

10.12.2019 žiaci III.OA na hodine geografie "Objavujeme Českú republiku".  Overili sme si, čo vieme alebo nevieme o našom najbližšom susedovi Českej republike. Na internete sme hľadali potvrdenie alebo vyvrátenie rôznych faktov o tejto krajine.

   
11.12. 2019 sa žiaci I.A na hodine biológie venovali metodike "Sú antibiotiká všeliekom?". Metodika je stavaná, aby si žiaci hlbšie uvedomili význam určenia antibiotík pri liečbe bakteriálnych ochorení, ale tiež hrozbu pri zneužívaní týchto liečiv, z čoho vyplýva rastúca antibiotická rezistencia. Žiaci v skupinách čítali 3 rôzne články, z ktorých mali vypísať odborné termíny a pripraviť si vysvetlenie pre spolužiakov. Metódou inscenačnej hry si utvrdili zásady predpisovania a užívania antibiotík.
   
  ssssss 11,12, CHE
   
  11.12. FYZ
   
 
Stránka bola zmenená: 07.01.2020 19:12:24