IV. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> IV. A ::

Triedny profesor: PaedDr. Iveta Píšová

 

Zoznam žiakov

Barčovský Alex   Knutová Zuzana
Bordášová Simona       Kovaľ Ivan 
Borková Ema   Macáková Alexandra Laura
Csorbová Martina   Melikantová Nikola
Čavara Ivan   Molnár Jozef
Gécziová Eszter   Pillárová Paula
Grega Tomáš   Serbinová Leona
Guba Miloš   Servátková Veronika
Hanzen Samuel   Sobinkovičová Katarína
Kissová Barbora   Vinter Richard
    Weberová Erika

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:

Cvičenia zo slovenského jazyka:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Dejepis:
Matematika:
Biológia:
Geografia:
Fyzika:
Chémia:

Občianska náuka:

Dejiny umenia:

Seminár zdejepisu:

Spoločenskovedný seminár:

Konverzácia z nemeckého jazyka:

Seminár z matematiky: 

Seminár z informatiky: 

Seminár z chémie: 

Seminár z biológie: 

Aplikovaná ekonómia: 

Sieťové technológie: 

Akademická debata: 
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:

 
Stránka bola zmenená: 07.09.2018 17:32:19