Štátna jazyková skúška
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Štátna jazyková skúška ::

V oblasti poskytovania jazykových certifikátov založených na odbornej štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka spolupracujeme so Štátnou jazykovou školou so sídlom na Hlavnej 113 v Košiciach. Získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka môžu len absolventi bilingválneho typu štúdia po absolvovaní maturitnej skúšky z odborného predmetu v anglickom jazyku. Z odborných predmetov majú bilingválni študenti na výber z ponuky predmetov dejepis, občianska náuka a geografia. Pripravujeme spoluprácu s BLORE SCHOOL, ktorá žiakom poskytuje školenia na prípravu a preskúšanie pri získavaní medzinárodných jazykových certifikátov, ako napr. FCE, CAE, CPE, IELTS na základe ich jazykových znalostí. Hlavným koordinátorom pre získanie odbornej štátnej jazykovej skúšky je Mgr. Marián Fafrák.