Slovencina Anglictina
Koordinátor prevencie
:: Informácie >> Poradenstvo >> Koordinátor prevencie ::

Mgr. Ingrid Rodáková, PhD. - koordinátor prevencie a iných sociálno-patologickýcj javov.

Konzultačné hodiny: pondelok 12.30 - 14.00 alebo po dohode, e-mail: ingridrodakova@gmail.com


Na škole aktívne pracuje Rovesnícky klub Gt12, členmi ktorého sú študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie drogových závislostí FILIA, organizovaný Neziskovou organizáciou Filia a Centrom voľného času Filia v Košiciach. Pre zobrazenie úplných informácií o činnosti tohto klubu si kliknite na túto linku

Stránka bola zmenená: 04.04.2016 12:12:47