Finančná gramotnosť
:: Predmety >> Finančná gramotnosť ::

Vyučujúci: Mgr. Vodarčíková Jana, RNDr. Klobušníková Viera, Mgr. Tudjová Zuzana

 
Finančná gramotnosť  je predmet, ktorý už na našej škole prechádza do druhej desiatky rokov. Žiaci sa učia rozvíjať zručnosti, ktoré sú potrebné pre orientovanie sa vo svete financií. Naučia sa v ich veku primerane využívať finančné prostriedky vo svoj prospech. Kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov. Okrem teoretických aktivít sa snažíme aj o praktické činy.
Tradičné aktivity:
Vieš hospodáriť so svojimi peniazmi - akcia, kde učíme sekundánov našej školy starať sa o svoje financie.
Rescue Puppies - zbierka pre psí útulok