Matematika
:: Predmety >> Matematika ::

Predmetová komisia Matematiky - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

 RNDr. Monika Kolinovská RNDr. Baranková Lucia (lucia.barankova@gt12.sk)
 (monika.kolinovska@gt12.sk)
Mgr. Filipová Lenka (lenka.filipova@gt12.sk)
  Mgr. Findoráková Eva (eva.findorakova@gt12.sk)
  RNDr. Klobušníková Viera (viera.klobusnikova@gt12.sk)
  Mgr. Knapíková Ivana (ivana.knapikova@gt12.sk)
  Mgr. Kovaľová Renáta (renata.kovalova@gt12.sk)
  Mgr. Tudjová Zuzana (zuzana.tudjova@gt12.sk)
  Mgr. Vodarčíková Jana (jana.vodarcikova@gt12.sk)

 

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Za reprezentáciu im veľmi pekne ďakujeme, k víťazstvám blahoželáme a sme na nich hrdí. Prezrite si ich úspechy.

 

 

Už nejeden žiak bol pri pohľade na sústavu šiestich rovníc s piatimi neznámymi prepadnutý zákernou otázkou: "Načo mi to kedy bude?"
 
Združenie STROM sa už niekoľko rokov úspešne venuje tomu, aby sa v mysliach mladých ľudí táto otázka neobjavovala ako súčasť výhovoriek, prečo sa rátaniu príkladov a logickým úvahám nevenovať, ale ako podnet k tomu, pokúsiť sa vedieť viac a posúvať ďalej svoje možnosti.
 
Pre najmenších je tu Malynár, pre starších je tu Matik a pre ľudi, ktorí sa pomaly rozhodujú, čo so životom ďalej je tu STROM.
 
O hladký priebeh všetkých aktivít sa stará tím organizátorov zložený zo študentov stredných a vysokých škôl, ktorí neváhajú obetovať svoj vlastný voľný čas. Medzi najdôležitejšie aktivity združenia patria korešpondenčné súťaže (semináre Malynár, Matik a STROM), sústredenia pre riešiteľov korešpondenčných súťaží, letné tábory, výlety a jednodňové súťaže. (čítajte viac)
 
Malynár je tu pre žiakov 4. - 6. ročníka ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov OG, ale ak si mladší a chceš si to skúsiť, môžeš sa tiež zapojiť. Táto matematická súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh. Čítajte viac o pravidlách, zadania úloh, časopis Malynár.
 
Korešpondenčný matematický seminár MATIK je súťaž pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl, resp. sekundy až kvarty osemročných gymnázií. Zapojiť sa môžu aj mladší. Čítajte viac o pravidlách, zadania úloh, časopis Matik.
 
Seminár Strom je súťaž jednotlivcov, ktorá je určená pre žiakov prvého až štvrtého ročníka stredných škôl a príslušných tried osemročných a bilingválnych gymnázií. Zapojiť sa môžu aj žiaci nižších ročníkov; v súťaži majú rovnaké podmienky a výhody ako prváci. Čítajte viac o pravidlách, zadania úloh, časopis Strom.

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

Študijný materiál: 

Osemročné štúdium:

Tercia

sekunda-opakovanie, 

absolútna hodnota celého čísla, 

súčet a rozdiel celých čísiel,   

súčin a podiel celých čísiel, 

číselné výrazy,    

výrazy s premennou,

mocniny,    

súčet a rozdiel mocnín,     

súčin,     

podiel a umocňovanie mocnín, 

súčet a rozdiel výrazov,    

násobenie výrazu jednočlenom,    

delenie výrazu jednočlenom, 

násobenie mnohočlena mnohočlenom,

výrazy - opakovanie I, 

vynímanie pred zátvorku, 

úprava výrazov pomocou vzorcov 1, 

úprava výrazov pomocou vzorcov 2, 

definičný obor lomených výrazov, 

krátenie a rozširovanie lomených výrazov, 

sčítanie a odčítanie lomených výrazov, 

násobenie lomeného výrazu celistvým výrazom,

násobenie lomeného výrazu lomeným výrazom, 

delenie lomeného výrazu celistvým a lomeným výrazom, 

riešenie lineárnych rovníc s jednou neznámou, 

riešenie rovníc s neznámou v menovateli,

slovné úlohy (pomocou rovníc),

vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka, trojuholníková nerovnosť, 

rovnostranný a rovnoramenný trojuholník, 

pravouhlý trojuholník,

Pytagorova veta, 

stredná priečka trojuholníka,

ťažnice trojuholníka, 

konštrukcia trojuholníka,

rovnobežníky - teória, 

konštrukcia rovnobežníkov,

obvod a obsah trojuholníka, 

obvod a obsah rovnobežníka, 

obvod a obsah lichobežníka

 

Kvarta
výrazy-opakovanie, 

čiastočné odmocňovanie a odstraňovanie odmocniny z menovateľa,

výrazy s absolútnou hodnotou,

rovnice s absolútnou hodnotou,

nerovnice s absolútnou hodnotou,

slovné úlohy na rovnomerný pohyb,

slovné úlohy o spoločnej práci,

slovné úlohy riešené lineárnymi rovnicami,

osová a stredová súmernosť,

 

Sexta
planimetria 

zhodné zobrazenia 

rovnoľahlosť
goniometria I. - vlastnosti 

goniometria II. - grafy
goniometria III. - vzorce 

goniometria IV. - rovnice
trigonometria 

kombinatorika

Septima
iracionálne rovnice 

iracionálne nerovnice
exponenciálne rovnice 

exponenciálne nerovnice
logaritmické funkcie
logaritmické rovnice 

logaritmické nerovnice

Oktáva


Štvorročné štúdium:

1. ročník
kombinatorika
planimetria

 

2. ročník
dôkazy
fcie, rovnice a nerovnice s abs. hodonotou
iracionálne rovnice 

iracionálne nerovnice
LLF a Inverzné fcie
goniometria I. - vlastnosti 

goniometria II. - grafy

goniometria III. - vzorce 

goniometria IV. - rovnice

trigonometria
exponenciálne funkcie,

rovnice a nerovnice
logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice

 

3. ročník
zhodné zobrazenia a rovnoľahlosť

 

4. ročník