Maturitné skúšky
:: Informácie >> Maturitné skúšky ::

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti.
 
Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa  § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky.
 
Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov: hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.
 
Maturitnú skúšku z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovne jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
 
Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky alebo len internej časti maturitnej skúšky. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.
 
Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil a predmety na dobrovoľnú maturitnú skúšku.
 
Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.
 
Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie  žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.
 
Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v septembri, alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
 
Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí ministerstvo školstva.

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane percentilu a všetkých foriem internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti maturitnej skúšky.
 

Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách

Maturitná skúška na gymnáziu sa skladá zo štyroch predmetov, ak nie je ďalej ustanovené inak.
Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú:
 • slovenský jazyk a literatúra,
 • povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
 • ďalší voliteľný predmet.

Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety:
 • anglický jazyk,
 • francúzsky jazyk,
 • nemecký jazyk,
 • ruský jazyk,
 • španielsky jazyk,
 • taliansky jazyk.
 •  
Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety:
 • dejepis,
 • geografia,
 • náuka o spoločnosti / občianska náuka
 • občianska náuka.
 •  
Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety:
 • biológia,
 • fyzika,
 • chémia,
 • informatika,
 • matematika.

Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety:
 • maďarský jazyk a literatúra,
 • slovenský jazyk a literatúra,
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • ukrajinský jazyk a literatúra,
 • teoretická časť odbornej zložky,
 • praktická časť odbornej zložky,
 • dejiny umenia,
 • deskriptívna geometria,
 • ekológia,
 • ekonomika,
 • estetika,
 • evanjelické a. v. náboženstvo,
 • kresťanská etika,
 • latinčina,
 • právo,
 • psychológia,
 • reformované náboženstvo,
 • katolícke náboženstvo,
 • stretnutia s ľudovou kultúrou,
 • športový manažment,
 • základy športovej prípravy,
 • muzikál,
 • literárna tvorba,
 • poľský jazyk,
 • chorvátsky jazyk,
 • umenie a kultúra
 • rómsky jazyk a literatúra

 

Skladba predmetov maturitnej skúšky na 5-ročných gymnáziách s dvoma vyučovacími jazykmi
Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú:
 • slovenský jazyk a literatúra,
 • druhý vyučovací jazyk,
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
 • jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia.
 
Externú časť maturitnej skúšky a písomnú skúšku z predmetu podľa odseku b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia.
 
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa  písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia.
 
Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku  c) a d) žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia.
 
Ústnu formu internej časti maturitnej skúškyz voliteľných predmetov podľa odseku  c) a d) žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia.

 
Dôležité webové stránky: