O škole
:: O škole ::

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávací program  gymnázia je zameraný predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môže pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.
 
Koncepcia výchovy a vzdelávania vychádza z rozboru prebiehajúcich spoločenských a ekonomických zmien a zohľadňuje požiadavky na obsah a kvalitu prípravy žiakov v gymnaziálnom štúdiu. Zohľadňuje základné ciele vzdelávacej sústavy SR - rozvíjať osobnosť a tvorivosť  žiaka a tým  vytvoriť pružný systém vzdelávania,  reagujúci na požiadavky trhu práce.
 

Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach poskytuje vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A – úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním programu ostatného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou. Dokladom o získanom maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. V nižších ročníkoch viacročných gymnázií sa vzdelávanie riadi Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2.

Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárneho neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou kvalifikáciou na trh práce.
 
 

7902 5 gymnázium – 8-ročné štúdium

 
Zameranie:  cudzie  jazyky : anglický  jazyk, nemecký jazyk resp. francúzsky  jazyk
V septime si žiaci volia v rámci voliteľných predmetov jeden z predmetov: sieťové technológie, manažment osobných financií, aplikovaná ekonómia, akademická debata, konverzácia v nemeckom resp. francúzskom jazyku. V septime majú žiaci možnosť absolvovať predmet konverzácia v nemeckom jazyku ako prípravu na vykonanie skúšky Sprachdiplom. V septime a  oktáve  si žiaci volia dva voliteľné predmety so zameraním na maturitnú skúšku.
 
 

7902 5 74 bilingválne gymnázium – 5-ročné štúdium

 
Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium. Jeho ambíciou je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí. 
Prvý ročník bilingválnej formy štúdia je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, ktorá vytvára predpoklady na úspešné štúdium odborných predmetov v anglickom jazyku v nasledujúcich ročníkoch.
V druhom až piatom  roku štúdia získavajú študenti vedomosti v súlade s učebnými plánmi a osnovami pre jednotlivé ročníky, pričom určené všeobecno-vzdelávacie predmety (geografia, občianska náuka, dejepis, biológia, fyzika, matematika ) študujú čiastočne alebo úplne v anglickom jazyku.
 
 

7902 5 gymnázium – 4-ročné štúdium

 
Zameranie na informatiku s povinnou výukou  anglický  jazyk, nemecký jazyk resp. francúzsky  jazyk
V treťom a  štvrtom ročníku si žiaci volia dva voliteľné predmety so zameraním na maturitnú skúšku. V  3.  ročníku si žiaci volia v rámci voliteľných predmetov jeden z predmetov: sieťové technológie, manažment osobných financií, aplikovaná ekonómia, akademická debata, konverzácia v nemeckom resp. francúzskom jazyku.