Organizácia školského roku
:: Informácie >> Organizácia školského roku ::

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 (POP) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.
      Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení.
      Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2013/2014 a zoznamy platných koncepcií, stratégií a národných projektov spolufinancovaných z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie.

 

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2014/2015