Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ
:: Informácie >> Poradenstvo >> Výchovný poradca >> Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ ::

Údaje, ktoré nemáte overené alebo neviete ako vyplniť, zapíšte do prihlášky ceruzkou a poraďte sa s triednym učiteľom, resp. s výchovnou poradkyňou školy!!!

 

Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené v súlade s pokynmi:

 • na webe vybranej univerzity skontrolujte, či daná škola vyžaduje, prípadne umožňuje elektronické prihlásenie na štúdium (lacnejšie a rýchlejšie);
 • prihlášku vyplniť čitateľne veľkým tlačeným písmom;
 • uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijného programu – vyplňte radšej ceruzou a správnosť overte u triednej profesorky alebo výchovnej poradkyne;
 • hlásite sa na bakalársku formu štúdia (pozor, sú aj výnimky, je potrebné formu štúdia si overiť);
 • zistiť počet prihlášok na jednu fakultu, t. j. zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov;
 • doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako študijný program;
 • v položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia;
 • v položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia; spravidla ide o prezenčnú;
 • predmety vpisovať podľa vysvedčenia, vpisujete koncoročné známky z prvého, druhého a tretieho ročníka, niektoré školy chcú i 1. polrok 4. ročníka, ak pokyny VŠ nie sú iné - správanie sa nepíše;
 • nezabudnúť uviesť prílohy, ak ich VŠ žiada (napr. životopis, overenú kópiu vysvedčenia, ...);
 • stupeň dosiahnutého vzdelania: 5;
 • vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete, ale pozor nevyčiarknuť údaje o MS - prihlásené predmety plus úroveň;
 • údaje o maturitnej skúške - prihlásené predmety + úroveň v prípade CJ;
 • životopis by mal byť štruktúrovaný, ak nie je VŠ žiadané inak;
 • nezabudnúť nalepiť ústrižok poštového poukazu o zaplatení manipulačného poplatku, výpis z účtu o bankovom prevode na účet fakulty (kópiu si odložiť);
 • nezabudnúť na podpis a dátum na 3. strane prihlášky;
 • zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára;
 • podľa požiadaviek univerzity si urobte kópie vysvedčení zo strednej školy, ktoré dáte overiť u notára alebo na matrike v obecnom či mestskom úrade;
 • údaje neprepisovať!
 • vyplnenú prihlášku dávate na overenie triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje Vaše osobné údaje, známky a  priemery (na 2 desatinné miesta);
 • pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list.

 

Základné údaje o škole:

Názov školy: Gymnázium                       
Ulica a číslo: Trebišovská 12
Mesto: Košice
PSČ: 040 11
Kód strednej školy (ičo): 000 398 900


Osemročné štúdium:

Kód študijného odboru: 7902 J 00 
Študijný odbor: gymnázium - osemročné štúdium

 

Štvorročné štúdium:

Kód študijného odboru: 7902 J 00
Študijný odbor: gymnázium

 

Päťročné štúdium:

Kód študijného odboru: 7902 J 74

Študijný odbor: bilingválne gymnázium

 

 

Vyplnenie prihlášky si nenechávajte na poslednú chvíľu,

jej vypĺňanie uskutočnite v časovom predstihu,

vyhnete sa tak stresu alebo chybám pri jej vyplnení...

Ustrážte si termín jej podania !!!