Povinne zverejňované informácie
:: Informácie >> Povinne zverejňované informácie ::

Povinné informácie

Názov školy:
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Adresa:
Trebišovská 12, 040 11 Košice

IČO:
00398900

Spôsob zriadenia:
Zriaďovacia listina č. 

Zriaďovateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Škola je organizačne členená do troch úsekov: 
  • úsek riaditeľa školy,
  • úsek výchovno-vzdelávacej činnosti,
  • úsek technicko-ekonomických činností v gymnáziu.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať
  • osobne v hospodárskej kancelárii školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.30,
  • poštou na adresu Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice,
  • telefonicky na +421 55 6443649,
  • faxom na +421 55 6443649,
  • elektronickou poštou na skola@gt12.sk.

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

 

Prístup k informáciám
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je povinnosťou Gymnázium, Trebišovská 12, Košice (ďalej len "škola") povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
  
Sprístupňovanie informácií na žiadosť
Zo žiadosti musí byť zrejmé ktorej povinnej osobe je určená (škola), meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, ktorých informácií sa žiadosť týka, aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil.

Lehota na vybavenie žiadosti
Informácie škola sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. 

Obmedzenia prístupu k informáciám
Informácie, ktoré sú v zmysle zákona o slobode informácií považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti, sa nesprístupňujú. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám sú špecifikované v § 11 zákona o slobode informácií. 

Vybavenie žiadosti
Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Opravné prostriedky 
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

 

Oznámenie protispoločenskej činnosti

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/