PEER pyramída III - rovesníci v prevencii

 
        Projekt podporený z grantu v rámci rozvojového projektu "Zdravie a bezpečnosť v školách 2019" od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je zameraný na oblasť primárnej prevencie závislostí v prostredí školy, rodiny a blízkeho sociálneho okolia študentov. 
  
Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie schopností a spôsobilostí rovesníkov pre preventívne pôsobenie medzi svojimi spolužiakmi, selektívne zamerané na problematiku závislostí, a tým aj zvyšovanie zodpovednosti študentov za svoje zdravie a zdravý spôsob života. Učenie sa formou rovesníckeho zážitkového učenia sa je jedna z najrozšírenejších a najefektívnejších sociálno-psychologických foriem učenia. 
 
Forma doobedňajších stretnutí rovesníkov so študentami našej školy:
       Stretnutie pozostáva z 3 blokov aktivít: 8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30, 12:00 - 13:00 s dvoma polhodinovými psychohygienickými prestávkami.
 • Úvodná časť stretnutia: vytvorenie spoločných noriem a očakávaní pre konštruktívnu prácu v každej novej cieľovej skupine pozvaných študentov. Úvod do kľúčovej témy stretnutia.
 • Nosná časť stretnutia: kľúčová téma, viď nižšie "Obsah projektu".
 • Záver stretnutia: zhodnotenie práce, spätná väzba od účastníkov.
 
Obsah projektu, jeho kľúčové aktivity:
 • sebapoznanie a poznávanie iných, rozvoj emocionálnej kompetencie -  empatia
 • komunikáciu – verbálnu, neverbálnu, asertívnu, tréning priamej komunikácie, komunikácia s rizikovými rovesníkmi
 • riešenie konfliktov a zvládanie iných záťažových situácií,
 • nácvik techník a spôsobov odmietania (alkoholu, fajčenia a ďalších návykových látok, rizikového spôsobu života),
 • šikanovanie – rola agresora, obete, mlčiaceho svedka a hrdinu,
 • spôsoby pomoci – kontrola a pomáhanie
 • hodnoty, potreby a postoje: tolerancia a predsudky, extrémizmus,
 • sociálno-psychologické aspekty problematiky drogových závislostí,
 • trestno-právne aspekty problematiky drogových závislostí,
 • medicínske aspekty problematiky drogových závislostí,
 • rizikové sexuálne správanie – prevencia, represia, obchodovanie s ľuďmi.
 
Zrealizované doobedňajšie stretnutia s vybranými študentami z tried, rovesnícky výcvik, workshopy a besedy pre celé triedy:
 • 9. 10. 2019, 1.stretnutie
On-line vs. Off-line. Rozvoj sociálnych spôsobilostí, sebapoznanie a poznanie iných: verbálna a neverbálna komunikácia (Spojené s výberom nových členov Rovesníckeho klubu Gt12 z radov pozvaných študentov).
 • 23. - 25. 10. 2019, výcvik rovesníkov Filia
Úvodné 3-dňové sústredenie v hoteli Plejsy, Krompachy pre začínajúce rovesnícke skupiny ZŠ a SŠ.
 • 5. 11. 2019, 2.stretnutie
Sebapoznanie a poznanie iných – ja, ty a strach. Šikanovanie – rola agresora, obete, mlčiaceho svedka a hrdinu. Rozvoj emocionálnej kompetencie -  empatia, spôsoby pomoci (kontrola a pomáhanie). Formy odmietnutia – ako povedať „NIE“.
 • 18. 11. 2019, 3.stretnutie
Sebapoznanie a poznanie iných. Hodnoty, potreby a postoje: tolerancia a predsudky, extrémizmus.
 • 29. 11. 2019, workshop I a II
Mgr. Lenka Šimková – psychologické a trestnoprávne aspekty prevencie: Prevencia obchodovania s ľuďmi.
 • 4. 12. 2019, 4.stretnutie
Zvládanie záťažových situácií a štýly riešenia konfliktov. Sebapoznanie a poznanie iných – ja, ty a stres, frustrácia.
 • 6. 12. 2019, 5.stretnutie
Plánovanie budúcnosti: životné ciele a prekonávanie prekážok na ceste za nimi. Sebapoznanie a poznanie iných – ja, ty a stres, frustrácia. Moja rola v živote: v rodine, v škole, pri priateľoch...
 • 9. 12. 2019, beseda I
Mudr. Danica Caisová – medicínske a trestnoprávne aspekty prevencie: Užívanie alkoholu u mládeže, riziká.
 • 9. 12. 2019, beseda II
Mudr. Danica Caisová – medicínske a trestnoprávne aspekty prevencie: Rizikové sexuálne správanie sa.
 
 
Galéria aktivít:
 
1. stretnutie (II.BB)
 
           
Rov. výcvik Filia (starší a noví "mladší" rovesníci)
           
2. stretnutie (II.OA a II.OB)
           
3. stretnutie (1.A, I.AB a I.BB)
           
4. stretnutie (3.A, III.AB, VII.OA a VII.OB)
 
           
5. stretnutie (2.A, VI.OA a VI.OB)
     
           
Beseda I (IV.OA a IV.OB) a beseda II (VI.OA a VI.OB)
           

 

Partnerské organizácie:

 • Nezisková organizácia FILIA, Trieda SNP 3, Košice
 • Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, Košice