Prijimačky 4-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium ::

Pozývame Vás pozrieť si videá jednotlivých predmetov uvedené na tejto stránke, ktoré Vám bližšie priblížia atmosféru našej školy.

 

Deň otvorených dverí sa uskutoční 30.01.2024 v priestoroch školy.  

 

Študijný netalentový odbor určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Názov strednej školy: Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

Kód študijného odboru: 7902J00

Názov študijného odboru: gymnázium

EDUID školy: 100014886

 

Kritériá a ostatné podmienky na prijatie do 1. ročníka školského roka 2024/2025 so 4-ročným vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

 

Kritériá a ostatné podmienky na prijatie do 1. ročníka školského roka 2025/2026 so 4-ročným vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

  

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry,
 • na základe študijných výsledkov,
 • výsledkov Testovania 9,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:

 • a) v prvom termíne 2. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2024,
 • b) v druhom termíne 6. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. mája 2024.

 

 

Základné informácie:
 • Akceptujeme papierovo podané prihlášky, ale aj elektronicky podané prihlášky. V oboch prípadoch musia byť prihlášky riadne vyplnené (uvádzajte aj funkčný mailový a telefonický kontakt) a potvrdené základnou školou. V prípade papierovej prihlášky je potrebné, aby bola podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Tlačivo prihlášky, Čestné vyhlásenie.

  

 • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie potvrdenú základnou školou riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024.

 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

 • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 • Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:
  • najviac dva netalentové odbory (žiaci 9. ročníka ZŠ),
  • najviac dva talentové odbory (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ).

 • Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

 • Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
 

 Ďalšie dôležité termíny:

 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 (v čase od 00:00 hod. do 23.59 hod.) na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
 
 • Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2024 (do 23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

 

  

vzorové testové úlohy z matematiky

vorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry