Prijimačky 4-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium ::

Informácie budú priebežne aktualizované podľa nám dostupných usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy. Rozhodnutie a sprievodnú dokumentáciu nájdete tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/. (aktualizované 05.06.2020)
 
Výsledky prijímacieho konania 7902 J gymnázium:
Počet prihlásených - 78
Počet prijatých - 31
počet zapísaných žiakov - 25
počet voľných miest po 1. kole - 6
 
Riaditeľka školy Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 05.06.2020 rozhodla, že sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest, ktoré sa uskutoční uskutoční 22. júna 2020 administratívnou formou.
 
Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
 
Výsledky prijímacieho konania na nenaplnený počet miest budú zverejnené 23. júna 2020 na stránke školy. Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie (potvrdenie o nastúpení/nenastúpení). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 .

 

Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka so 4-ročným vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2020/2021 pre žiakov 9. ročníka ZŠ. (aktualizované 05.05.2020)

 
 


vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

Stránka bola zmenená: 11.06.2020 12:02:20