Prijimačky 4-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium ::

KRITÉRIÁ

na prijímacie skúšky do 1.ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2019/2020 pre žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov podľa  Zákona 245/2008 Z.z .

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 21.januára 2019, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje tieto kritériá:
 

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 4-ročného gymnázia študijný odbor 7902 J gymnázium:  

30 žiakov - 1 trieda

 

2. Termín prijímacej skúšky v 1. kole:    13. máj 2019 (pondelok)

                                                         16. máj 2019 (štvrtok)

 

 

3. Bez prijímacích skúšok bude  prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
 
4. Zápis žiakov prijatých po splnení kritéria bez prijímacej skúšky bude  v pondelok  6. mája 2019   od 7.30 – 17.00 hod. u zástupcov riaditeľa školy.
 
5. Prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú  kritérium na prijatie bez prijímacej skúšky, vykonajú prijímaciu  skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z  matematiky písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardmi. 
 
6. Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak
  • za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 30 bodov a
  • za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 30 bodov.
 
7. O prijatí žiaka rozhodne celkový bodový súčet získaný za prijímaciu skúšku, ktorý pozostáva:
  • počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL - max. - 100 bodov,
  • počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT - max. - 100 bodov.
 
Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá:
a) počet bodov z matematiky na prijímacej skúške,
b) počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške,
c) výsledky Testovania 9-2018 (súčet bodov zo SJL a MAT),
d) priemerný prospech z predmetov SJL a MAT 6. - 8. ročník a prvý polrok 9. ročníka ZŠ.
 
8. Žiak nemôže byť prijatý, ak nevyhovel z niektorého predmetu.
 
9. Pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa Zákona 245/2008 Z.z. $63 ods. 4 a $67 ods.3.
 
10. Termín doručenia prihlášky na strednú školu: 20. apríl 2019.
 
11. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do dvoch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v pondelok 20.mája 2019. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.
 
12. Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí
  • 20.mája 2019 (pondelok) v čase od 12.00 - 15.00 hod.,
  • od  21.mája do 23.mája 2019 v čase od 8.00 – 17.00 hod.,
  • alebo 24.mája 2019 v čase od 8.00 – 14.00 hod.
K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
                                                                         Mgr. Jana Šalagovičová,
                                                                                                                   riaditeľka školy 
 
Košice 24. január 2019
 
Kritériá prejednané a schválené radou školy dňa 24.1. 2019.
predseda Rady školy: Mgr. Eva Findoráková


vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

Stránka bola zmenená: 10.02.2019 11:20:22