Prijimačky 4-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium ::

KRITÉRIÁ
na prijímacie skúšky do 1.ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2020/2021 pre žiakov 9.ročníka ZŠ podľa  Zákona 245 / 2008 Z.z  $ 16 ods. 3 písm. b) , Zákona  č.596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách  v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 268/2011 Z.z.
 
Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 8.januára 2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje tieto kritériá:

 

 

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 4 - ročného gymnázia študijný odbor

 

                  7902 J gymnázium   :  31  žiakov - 1 trieda

 

2. Termín prijímacej skúšky v 1. kole :    11. máj 2020 ( pondelok )    a     14. máj 2020 ( štvrtok )

 

 

3. Bez prijímacích skúšok bude  prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho   

    ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % .

 

 

4. Zápis žiakov prijatých po splnení kritéria bez prijímacej skúšky bude  v pondelok  4.mája 2020      od  8.00 – 17.00 v budove školy.

 

 

5. Prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú  kritérium na prijatie bez prijímacej skúšky, vykonajú prijímaciu  skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a
   z matematiky písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardmi. 

 

6.  Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 40 bodov a za prijímaciu skúšku zo
    slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 40 bodov
.

 

7.  O prijatí žiaka rozhodne celkový bodový súčet získaný za prijímaciu skúšku, ktorý pozostáva:

     počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL - max. - 100 bodov

     počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT - max. - 100 bodov

 

Pri rovnosti bodov rozhodujú   nasledujúce kritériá: 

a) počet bodov z matematiky na prijímacej skúške

b) počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej

c) výsledky Testovania 9-2019 (súčet bodov zo SJL a MAT)skúške

d) priemerný prospech z predmetov SJL a MAT 6. - 8. ročník a prvý polrok 9. ročníka ZŠ

 

8. Žiak nemôže byť prijatý, ak nevyhovel z niektorého predmetu.

 

9. Pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa Zákona 245/2008 Z.z. $ 63 ods. 4 a   $ 67 ods.3.

 

10. Termín doručenia prihlášky na strednú školu :  20.apríl 2020

 

11. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa    výsledkov prijímacieho konania do dvoch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v pondelok 18.mája 2020. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.

 

12. Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí  dňa

          18.mája 2020 (pondelok )  v čase od 12.00 - 15.00 hodiny, od  19.mája - 21.mája 2020   

          v čase od 7.00 – 17.00 hodiny alebo 22.mája 2020 od 7.00 – 14.00 hodiny .

          K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

 

Košice 8.január 2020                                                                                                                         Mgr. Jana Šalagovičová

                                                                                                                                                               riaditeľka školy


 

Kritériá prejednané a schválené radou školy dňa 10.1.2020.

                                                 

                                                                                        Predseda rady školy  : Mgr. Eva Findoráková

 

 

 

 

 vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

Stránka bola zmenená: 30.01.2020 08:08:21