Prijimačky 4-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium ::

 

 

Ak ste sa nemohli zúčastniť online Dňa otvorených dverí, záznam z neho si môžete pozrieť na tejto linke.

 

Pozývame Vás pozrieť si videá jednotlivých predmetov uvedené na tejto stránke, ktoré Vám bližšie priblížia atmosféru našej školy.

 

  

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ zo dňa 26.01.2021 uvádzame nasledovné dôležité informácie a termíny:

  • Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi  ZŠdo 8. apríla 2021.

  

  • K prihláške sa pre daný študijný odbor nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

  

  • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

  

  • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy: do 20. mája 2021.

  

  • Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky: do 20. mája 2021.

  

  • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole: do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

  

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.01.2021 (plné znenie dostupné na tejto linke) sa okrem iného upravujú termíny prijímacích skúšok na stredné školy na školský rok 2021/2022:

  • a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 

 

Prihláška na štúdium na strednej škole s polročnými známkami na stiahnutie

 

vzorové testové úlohy z matematiky

vorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry