Prijimačky 4-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium ::

Z dôvodu naplnenosti sa druhé kolo prijímacích skúšok v našej škole nekoná. 

 

Pozývame Vás pozrieť si videá jednotlivých predmetov uvedené na tejto stránke, ktoré Vám bližšie priblížia atmosféru našej školy.

 

Študijný netalentový odbor určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ

kód študijného odboru: 7902J00 - gymnázium

EDU ID školy: 100014886

 

Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2022/2023 so 4-ročným vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pre žiakov 9. ročníka ZŠ. 

  

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry,
 • na základe študijných výsledkov,
 • výsledkov Testovania 9,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

 

 

Podávanie prihlášok  (videonávod k prijímaciemu konaniu)

 • Všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (napr. prihlášky, odvolania, potvrdenie prijatia (nástupu) na strednú školu atď), podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, ak bude všetky tieto podania po vzájomnej dohode podpisovať len jeden z nich, je potrebné ku prihláške priložiť Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní.
   
  V prípade, ak zadováženie súhlasu/podpisu druhého zákonného zástupcu dieťaťa je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, je potrebné priložiť o tomto k prihláške Čestné vyhlásenie

 • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.

 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

 • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 • Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:
  • najviac dva netalentové odbory (žiaci 9. ročníka ZŠ),
  • najviac dva talentové odbory (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ).

 • Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

 • Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
 

Prihlášku možno podať:
 • elektronicky alebo
 • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (platná od 1. januára 2022)

 
 
Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky:
 • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

 • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

 • Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

 • Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 
 
Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe:

 • Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh, podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.

 • Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

 

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

 • a) v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
 • b) v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.

 

 

Ďalšie dôležité termíny:
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 (v čase od 00:00 hod. do 23.59 hod.) na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
 
 • 18. mája 2022 škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
 
 • Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

 

 

Prihláška na štúdium na strednej škole platná od 01.01.2022 na stiahnutie

 

úplné znenie Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

 

 

 

vzorové testové úlohy z matematiky

vorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry