Prijímačky 5-ročné bilingválne štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium ::

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 12.03.2020 usmernenie vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach. Dané usmernenie okrem iného hovorí aj o termínoch prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (5-ročné bilingválne štúdium) (odkaz na celé znenie usmernenia). 

 
Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, MŠVVaŠ SR presunulo termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.
 
Po dohode s odborom školstva okresného úradu v spolupráci s riaditeľmi škôl bol termín talentovej prijímacej skúšky do 1. ročníka Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach študijný odbor  7902 J 74  gymnázium bilingválne štúdium na školský rok 2020/2021 určený  na 27.04.2020 (pondelok). 
 
V prípade, ak by vzhľadom na šírenie respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  došlo na základe ďalších rozhodnutí hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu k ďalšiemu prerušeniu vyučovania v školách a školských zariadeniach, budeme Vás o ďalšom postupe informovať v súlade s ďalším usmernením a pokynmi MŠVVaŠ SR.
 
V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy na t.č. 0910 897 952. 

 

Kritériá

na talentovú  skúšku do 1.ročníka  5-ročného bilingválneho Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2020/2021 pre žiakov 8.ročníka  a 9.ročníka ZŠ a žiakov podľa  Zákona 245 / 2008 Z.z  $ 16 ods. 3 písm. b) , Zákona  č.596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách  v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 268/2011 Z.z..

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 8.januára 2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje tieto kritériá:


1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho gymnázia–anglický jazyk   študijný odbor  7902 J 74  gymnázium bilingválne štúdium  :  48 žiakov - 2 triedy

 

2. Termín talentovej  skúšky  :    6.apríl 2020 ( pondelok )

 

3. Talentovej skúšky sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy :

  • žiaci, ktorí v školskom roku 2019/ 2020 navštevujú ôsmy ročník základnej školy a ovládajú   anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni  ( Pre-Intermediate Level - A2 )
  • žiaci, ktorí v školskom roku 2019/ 2020 navštevujú   deviaty ročník základnej školy a ovládajú   anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni  ( Pre-Intermediate Level – A2 )

 

4. Talentovej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje,  do 20. februára 2020.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Gymnázium, Trebišovská 12, Košice do 28. februára 2020. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedenom termíne.

 

5. Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne vyplnená, potvrdená základnou školou a podaná v stanovenom termíne. Pri podaní prihlášky poštou rozhoduje dátum na pečiatke pošty.  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Prihláška na vzdelávanie musí obsahovať  tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole
  • meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

 

6. Talentová skúška prebieha v slovenskom jazyku vo forme  písomného testu na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebného na zvládnutie bilingválneho vzdelávania  .

 

7. Organizácia  talentovej  skúšky  :

       7.15 – 8.00      prezentácia uchádzačov o štúdium

       8.00 - 9.00      1. časť testu  ( 30 min. – psychologický test , 30 min. – test ANJ )

       9.30 - 10.30    2. časť testu  ( 30 min. – test  MAT , 30 min. – test SJL )

 

8. Talentová skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých 

     častí  skúšky je možné získať body takto:

     1. časť testu:   100 bodov  ( 50 b. - psychologický test, 50 b.  - test  ANJ

     2. časť testu:   100 bodov  ( 50 b. - MAT, 50 b. - SJL)

     spolu: 200 bodov

Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testov získa  spolu 100 a viac bodov, pričom   z jednotlivých častí testu získa aspoň 40 bodov.

 

9. Predmetové olympiády

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde: biologickej, dejepisnej,  fyzikálnej, geografickej, chemickej,  matematickej, v slovenskom jazyku a literatúre, v  anglickom jazyku, v nemeckom jazyku a  francúzskom jazyku, ktorá sa konala v období od 1. septembra 2017 do 20. februára 2020 (rozhoduje dátum na predloženom doklade).

 
Umiestnenie v predmetovej olympiáde Body za školské kolo Body za obvodné kolo Body za krajské kolo Body za celoslovenské alebo medzinárodné kolo
1. miesto 3 7 13 20
2. miesto 2 6 11 17
3. miesto 1 5 9 15

Úspešnú účasť v predmetovej olympiáde je nutné doložiť overeným dokladom poštou alebo osobne, najneskôr však do 28. februára 2020. Overený doklad musí obsahovať pečiatku príslušnej organizácie a podpis zodpovedného pracovníka. Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, že ide o školské, okresné príp. krajské, celoslovenské alebo medzinárodné kolo olympiády. Predložené overené doklady nebudú uchádzačom vrátené, nakoľko sú súčasťou dokumentácie prijímacích skúšok. Maximálny počet bodov, ktoré budú uchádzačovi pridelené za úspešnú účasť v predmetových olympiádach je 40 bodov.
 

10. Výchovno - vzdelávacie výsledky

 Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za tri klasifikačné obdobia takto( max. 50 b ):

  • žiakovi  ôsmeho ročníka ZŠ prospech na konci 6. ročníka, 7.ročníka  a za polrok 8. ročníka
  • žiakovi  deviateho ročníka ZŠ prospech na konci 7. ročníka, 8.ročníka a za polrok 9. ročníka

Do priemerného prospechu sa započítava prospech z predmetov  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk,  matematika, fyzika, chémia , prírodopis (biológia), zemepis (geografia), dejepis.

 
Priemer Body (Body = 100 - 50 * Priemer)
 1,00  50
 1,01  49,5
 1,02  49
 1,1  45
 1,2  40
 1,5  25
 1,8  10
 2  0
 viac ako 2  0
 
11. Rozhodnutie o prijatí.
Riaditeľ školy prijme do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 uchádzačov, ktorí boli   klasifikovaní zo správania stupňom 1 – veľmi dobré a úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v celkovom poradí uchádzačov sa umiestnia na 1. - 48. mieste. Celkové poradie uchádzačov sa vytvorí na základe súčtu bodov za talentovú skúšku, predmetové olympiády a výchovno-vzdelávacie výsledky. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.
Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorí sa vo výslednom poradí umiestnili nad a pod hranicou prijatia  budú zoradení podľa kritérií  :

            1. uchádzači so zdravotným znevýhodnením ( pripoja k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára
                o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania )

            2. vyšší počet bodov z prvej časti  talentovej skúšky

            3. vyšší počet bodov z druhej časti  talentovej skúšky

            4. lepší priemerný prospech v predmete anglický  jazyk

            5. vyšší počet bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach

            6. žiak deviateho ročníka základnej školy

           

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní od dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v stredu 8.apríla 2020. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.


12. Zápis žiaka na štúdium.

Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí dňa

       8. apríla 2020 (streda )  v čase od 12.00 - 15.00 hodiny, 
      15.apríla 2020 (streda) od 7.00 do 17.00 hodiny, 
     
16.apríla 2020 ( štvrtok ) od 7.00 do 17.00 hodiny,
      17.apríla 2020 ( piatok ) od 7.00 do 14.00 hodiny,
      20.apríla 2020 (pondelok) v čase od 7.00 – 17.00 hodiny.  

 

       K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

Košice 8. január 2020                    

 

                                                                                                                    riaditeľka školy : Mgr. Jana Šalagovičová  

 

Kritériá prejednané a schválené radou školy dňa 10.1.2020.

                                      

                                                                                                                                      Predseda rady školy  : Mgr. Eva Findoráková


 

vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

vzorové testové úlohy z anglického jazyka

Stránka bola zmenená: 19.03.2020 10:53:13