Prijímačky 5-ročné bilingválne štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium ::

 

Pozývame Vás:

  • zoznámiť sa s nami na dod.gt12.sk,
  • na online stretnutie cez MS TEAMS na tejto linke, kde sa budete môcť pýtať a my Vám odpovieme.

 

Informácie ohľadne:

  • termínov a spôsobu podávania prihlášok,
  • termínov konania prijímacích skúšok a
  • kritérií na talentové skúšky
budú v predstihu zvrejnené podľa dostupných usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

 

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.01.2021 (plné znenie dostupné na tejto linke) sa okrem iného upravujú termíny prijímacích kúšok na stredné školy na školský rok 2021/2022:

  • a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

 

Podľa  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.02.201, ZŠ odošle prihlášky na strednú školu do 28.02.2021. 

 

Ohľadne podávania prihlášok je vhodné v tejto situácii komunikovať s triednym učiteľom Vášho dieťaťa prípadne s výchovným poradcom základnej školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

 

O prípadných zmenách termínov podávania prihlášok Vás budeme informovať.

 dod.gt12.sk

Kritériá na talentové skúšky do 1. ročníka s 5-ročným bilingválnym vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ - zverejníme do 1. februára 2021

 

Prihláška na štúdium na strednej škole na stiahnutie