Prijímačky 5-ročné bilingválne štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium ::

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy. Rozhodnutie a sprievodnú dokumentáciu nájdete tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/. (aktualizované 05.06.2020)
 
Výsledky prijímacieho konania 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium:
Počet prihlásených - 114
Počet prijatých - 48
počet zapísaných žiakov - 40
počet voľných miest po 1. kole - 8
 
Riaditeľka školy Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 05.06.2020 rozhodla, že sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest, ktoré sa uskutoční uskutoční 22. júna 2020 administratívnou formou.
 
Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
 
Výsledky prijímacieho konania na nenaplnený počet miest budú zverejnené 23. júna 2020 na stránke školy. Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie (potvrdenie o nastúpení/nenastúpení). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

Kritériá na talentové skúšky do 1. ročníka s 5-ročným bilingválnym vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2020/2021 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. (aktualizované 05.05.2020)

 

 
V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy na t.č. 0910 897 952. 

 

Stránka bola zmenená: 11.06.2020 12:02:42