Prijimačky 5-ročné bilingválne štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium ::

 

KRITÉRIÁ

na talentovú skúšku do 1.ročníka 5-ročného bilingválneho Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2019/2020 pre žiakov 8. ročníka a 9. ročníka ZŠ a žiakov podľa Zákona 245/2008 Z.z $ 16 ods. 3 písm. b), zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 268/2011 Z.z.. Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 21. januára 2019, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje tieto kritériá:
 
1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho gymnázia - anglický jazyk študijný odbor 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium:

48 žiakov - 2 triedy

 
2. Termín talentovej skúšky:

8. apríl 2019 (pondelok)

 
3. Talentovej skúšky sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy:
 • žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú ôsmy ročník základnej školy a ovládajú anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni (Pre-Intermediate Level - A2),
 • žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú deviaty ročník základnej školy a ovládajú anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni (Pre-Intermediate Level - A2).
 
4. Talentovej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2019.
 
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Gymnázium, Trebišovská 12, Košice do 28. februára 2019. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedenom termíne.
 
5. Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne vyplnená, potvrdená základnou školou a podaná v stanovenom termíne. Pri podaní prihlášky poštou rozhoduje dátum na pečiatke pošty. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Prihláška na vzdelávanie musí obsahovať tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
 • meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
 
6. Talentová skúška prebieha v slovenskom jazyku vo forme písomného testu na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebného na zvládnutie bilingválneho vzdelávania.
 
7. Organizácia talentovej skúšky :
7.15 - 8.00    prezentácia uchádzačov o štúdium
8.00 - 9.00    1. časť testu
9.30 - 10.30   2. časť testu
 
8. Talentová skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh. Z jednotlivých častí skúšky je možné získať body takto:

1. časť testu: 100 bodov

2. časť testu: 100 bodov (50 bodov SJL, 50 bodov MAT)

spolu: 200 bodov

 
Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa spolu 100 a viac bodov, pričom z jednotlivých častí testu získa aspoň 40 bodov.
 
9. Predmetové olympiády.
Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde: biologickej, dejepisnej, fyzikálnej, geografickej, chemickej, matematickej, v slovenskom jazyku a literatúre, v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku a francúzskom jazyku, ktorá sa konala v období od 1. septembra 2016 do 20. februára 2019 (rozhoduje dátum na predloženom doklade).
 
Umiestnenie v predmetovej olympiáde Body za obvodné kolo Body za krajské kolo Body za celoslovenské alebo medzinárodné kolo
1. miesto 7 13 20
2. miesto 5 11 17
3. miesto 3 9 15

Úspešnú účasť v predmetovej olympiáde je nutné doložiť overeným dokladom poštou alebo osobne, najneskôr však do 28. februára 2018. Overený doklad musí obsahovať pečiatku príslušnej organizácie a podpis zodpovedného pracovníka. Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, že ide o obvodné, príp. krajské, celoslovenské alebo medzinárodné kolo olympiády. Predložené overené doklady nebudú uchádzačom vrátené, nakoľko sú súčasťou dokumentácie prijímacích skúšok. Maximálny počet bodov, ktoré budú uchádzačovi pridelené za úspešnú účasť v predmetových olympiádach je 40 bodov.
 
10. Výchovno - vzdelávacie výsledky.
Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za tri klasifikačné obdobia takto (max. 50 bodov):
 • žiakovi ôsmeho ročníka ZŠ prospech na konci 6. ročníka, 7.ročníka a za polrok 8. ročníka,
 • žiakovi deviateho ročníka ZŠ prospech na konci 7. ročníka, 8.ročníka a za polrok 9. ročníka.
 
Do priemerného prospechu sa započítava prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika, chémia , prírodopis (biológia), zemepis (geografia), dejepis.
 
Priemer Body (Body = 100 - 50 * Priemer)
 1,00  50
 1,01  49,5
 1,02  49
 1,1  45
 1,2  40
 1,5  25
 1,8  10
 2  0
 viac ako 2  0
 
11. Rozhodnutie o prijatí.
Riaditeľ školy prijme do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 uchádzačov, ktorí boli klasifikovaní zo správania stupňom 1 - veľmi dobré a úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v celkovom poradí uchádzačov sa umiestnia na 1. - 48. mieste. Celkové poradie uchádzačov sa vytvorí na základe súčtu bodov za talentovú skúšku, predmetové olympiády a výchovno-vzdelávacie výsledky. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.
 
Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorí sa vo výslednom poradí umiestnili nad a pod hranicou prijatia budú zoradení podľa kritérií:
 • uchádzači so zdravotným znevýhodnením ( pripoja k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania ),
 • vyšší počet bodov z prvej časti talentovej skúšky,
 • vyšší počet bodov z druhej časti talentovej skúšky,
 • lepší priemerný prospech v predmete anglický jazyk,
 • vyšší počet bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach,
 • žiak deviateho ročníka základnej školy.
 
Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr vo štvrtok 11. apríla 2019. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.
 
12. Zápis žiaka na štúdium.
Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí
 • 11. apríla 2019 v čase od 12.00 - 15.00 hod.,
 • 12. apríla 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. alebo
 • od 15. apríla do 17. apríla 2019 v čase od 8.00 - 17.00 hod.
K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
 
Košice 24. januára 2019, Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
 

Kritériá prejednané a schválené radou školy dňa 24.1.2019.

                                                      predseda rady školy: Mgr. Eva Findoráková

 

vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

Stránka bola zmenená: 10.02.2019 11:27:18