Prijímačky 5-ročné bilingválne štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium ::

  

Pozývame Vás pozrieť si videá jednotlivých predmetov uvedené na tejto stránke, ktoré Vám bližšie priblížia atmosféru našej školy.

 

Deň otvorených dverí sa uskutoční v prezenčnej forme 30.01.2023. Už sa na vás tešíme :).

 

 

 

Študijný talentový odbor určený pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Názov strednej školy: Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

Kód študijného odboru: 7902J74

Názov študijného odboru: gymnázium - bilingválne štúdium

EDUID školy: 100014886

  

Kritériá a ostatné podmienky s overením talentu na prijatie na štúdium do 1. ročníka školského roka 2023/2024 s 5-ročným bilingválnym vzdelávacím programom (anglický jazyk) Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

 

Kritériá a ostatné podmienky s overením talentu na prijatie na štúdium do 1. ročníka školského roka 2024/2025 s 5-ročným bilingválnym vzdelávacím programom (anglický jazyk) Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

 

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

 

 • a) v prvom termíne 2. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2023 a 28. apríla 2023,
 • b) v druhom termíne 11. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. a 15. mája 2023.

 

 

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry,
 • na základe prospechu,
 • jazykových predpokladv na štúdium,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

 

Základné informácie:
 • Akceptujeme papierovo podané prihlášky, ale aj elektronicky podané prihlášky. V oboch prípadoch musia byť prihlášky riadne vyplnené (uvádzajte aj funkčný mailový a telefonický kontakt) a potvrdené základnou školou. V prípade papierovej prihlášky je potrebné, aby bola podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Tlačivo prihláškyČestné vyhlásenie.

  

 • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie potvrdenú základnou školou riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

 • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 • Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:
  • najviac dva netalentové odbory (žiaci 9. ročníka ZŠ),
  • najviac dva talentové odbory (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ).

 • Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

 • Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

 

Ďalšie dôležité termíny:
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 (v čase od 00:00 hod. do 23.59 hod.) na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
 
 • Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (do 23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

 

 

vzorové testové úlohy z matematiky