Prijimačky 8-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 8-ročné štúdium ::

Kritériá

na prijímacie skúšky do 1. ročníka (prímy) 8-ročného Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2018/2019 pre žiakov 5. ročníka ZŠ.
 
Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 15. januára 2018, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje kritériá:
 
1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka (prímy) 8-ročného gymnázia študijný odbor 7902 J gymnázium:

30 žiakov - 1 trieda


2. Termín prijímacej skúšky:

14. máj 2018 (pondelok)

17. máj 2018 (štvrtok)


3. Bez prijímacích skúšok nebudú žiaci prijímaní.
 
4. Prihlásení žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardmi.
 
5. Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 30 bodov a za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 30 bodov.
 
6. O prijatí žiaka rozhodne celkový bodový súčet získaný za prijímaciu skúšku, ktorý pozostáva:
  • počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL - max. - 100 bodov
  • počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT - max. - 100 bodov

Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá:
  • počet bodov z matematiky na prijímacej skúške,
  • počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške,
  • priemerný prospech z predmetov SJL a MAT v 2. - 5. ročníku ZŠ.


7. Žiak nemôže byť prijatý, ak nevyhovel z niektorého predmetu.

 

8. Pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa vyhlášky MŠ SR č. 245/2008 Z. z. §63 odst. 4 a §67 ods. 3.

 

9. Termín doručenia prihlášky na strednú školu: 20. apríl 2018.

 

10. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa    výsledkov prijímacieho konania do dvoch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v pondelok 21.mája 2018. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.

 

11. Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí 

  • 21.mája 2018 v čase od 12.00 - 15.00 hod.,
  • od 22.mája do 24.mája 2018 v čase od 8.00 – 17.00 hod.
  • alebo 25.mája 2018 v čase od 8.00 – 14.00 hod.
K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

 


Košice 26. január 2018, Mgr. Ján Buday, riaditeľ školy

 

 

Kritériá prejednané a schválené radou školy dňa 25.1.2018.

 

                                                                                        predseda rady školy: Mgr. Beáta Petrušková

 

Stránka bola zmenená: 29.01.2018 10:45:31