Prijimačky 8-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 8-ročné štúdium ::

 

Pozývame Vás pozrieť si videá jednotlivých predmetov uvedené na tejto stránke, ktoré Vám bližšie priblížia atmosféru našej školy.

 

Deň otvorených dverí sa uskutoční v prezenčnej forme 30.01.2023. Už sa na vás tešíme :).

 

 

Študijný netalentový odbor určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ

kód študijného odboru: 7902J00 - gymnázium

EDU ID školy: 100014886

 

Kritéria a ostatné podmienky na prijatie do prvého ročníka (prímy) školského roka 2023/2024 Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

 

Kritéria a ostatné podmienky na prijatie do prvého ročníka (prímy) školského roka 2024/2025 Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

 

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

 

 • a) v prvom termíne 4. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. mája 2023,
 • b) v druhom termíne 9. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2023.

 

 

 Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry,
 • na základe prospechu,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

 

 Základné informácie:

 • Akceptujeme iba riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú (podľa § 63 ods. 3 školského zákona) a oboma zákonným zástupcami podpísanú prihlášku doručenú v tlačenej podobe osobne alebo poštou, alebo doručenou do školskej e-schránky. Ak Ministerstvo ŠVVaŠ SR vydá k prijímaciemu konaniu konanému v školskom roku 2022/2023 nové legislatívne rámce, ktoré umožnia iný zákonný spôsob podávania prihlášok (a ostatných procesov spojených s prijímacím a odvolacím konaním), tak to potom upravíte a budete sa nimi riadiť. Prihláška na štúdium na strednej škole platná od 01.01.2022 na stiahnutie

  

 • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

 • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 • Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

 

Ďalšie dôležité termíny:
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2023 (v čase od 00:00 hod. do 23.59 hod.) na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
 
 • 18. mája 2023 škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
 
 • Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

   

 

vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry