Prijimačky 8-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 8-ročné štúdium ::

Kritériá

na prijímacie skúšky do 1.ročníka ( prímy ) 8-ročného Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2020/2021  pre  žiakov 5. ročníka ZŠ podľa  Zákona 245 / 2008 Z.z  $ 16 ods. 3 písm. b) , Zákona  č.596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách  v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 268/2011 Z.z.

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 8.januára 2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje tieto kritériá:


 

1.  Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1.ročníka ( prímy ) 8-ročného gymnázia študijný odbor

     7902 J gymnázium    23 žiakov – 1 trieda

 

2.  Termín prijímacej skúšky:    11. máj 2020 ( pondelok)     a     14. máj 2020 ( štvrtok )

 

3.  Bez prijímacích skúšok nebudú žiaci prijímaní . 

 

4. Prihlásení žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky  písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s     učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardmi . 

 

5.  Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 40 bodov a za prijímaciu skúšku zo slovenského     jazyka a literatúry dosiahol najmenej 40 bodov .

 

6.  O prijatí žiaka rozhodne celkový bodový súčet získaný za prijímaciu skúšku, ktorý pozostáva:

počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL - max. - 100 bodov

počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT - max. - 100 bodov

Pri rovnosti bodov rozhodujú     nasledujúce kritériá: 

a) počet bodov z matematiky na prijímacej skúške

b) počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške

c) priemerný prospech z predmetov SJL a MAT v 2. - 4.  ročníku ZŠ a 1.polrok 5. ročníka ZŠ

 
7. Žiak nemôže byť prijatý, ak nevyhovel z niektorého predmetu.   

 

8. Pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa Zákona 245/2008 Z.z. $ 63 ods. 4 a   $ 67 ods.3.

 

9. Termín doručenia prihlášky na strednú školu :  20.apríl 2020

 

10. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa    výsledkov prijímacieho konania do dvoch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v pondelok 18.mája 2020. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.

 

11. Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí  dňa

          18.mája 2020 (pondelok )  v čase od 12.00 - 15.00 hodiny, od  19.mája - 21.mája 2020  

          v čase od 7.00 – 17.00 hodiny  alebo  22.mája 2020 od 7.00 – 14.00 hodiny.

        

K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

 

Košice 8.január 2020                                                                                                     Mgr. Jana Šalagovičová

                                                                                                                                             riaditeľka školy

 

Kritériá prejednané a schválené radou školy dňa 10.1.2020.

                                                                                         

                                                                                                                   Predseda rady školy  : Mgr. Eva Findoráková

 

vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

Stránka bola zmenená: 16.01.2020 09:39:05