Program Dicovery
:: Predmety >> Sieťové technológie >> Program Discovery ::

Vzdelávací program Discovery poskytuje základné znalosti v oblasti sieťových technológií, praktické skúsenosti, príležitosť pre preskúmanie možností kariérneho rastu a rozvoj osobnostných zručností, ktoré napomôžu študentom pripraviť sa pre pozície v oblasti IT a sieťových technológií. Vzdelávacie moduly v rámci programu Dicsovery ponúkajú praktické prístupy vo výučbe, používanie interaktívnych nástrojov a ľahko zrozumiteľných vzdelávacích manuálov, ktoré pomáhajú študentom osvojiť si všeobecnú teóriu potrebnú pre budovanie sietí.
Program Discovery je navrhnutý, tak, aby ponúkal nezávislé a samostatné vzdelávacie moduly alebo rozličné kombinované programy pre stredné školy, technicky zamerané školy, nadstavbové kurzy alebo univerzity. Od študentov, ktorí sa prihlásia na kurz, sa neočakávajú žiadne predchádzajúce technické vedomosti alebo zručnosti práce s PC.
Tieto nové vzdelávacie materiály umožňujú efektívny a praktický prístup k výučbe problematiky počítačových sietí, k osvojovaniu si nielen teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností. Používa dobre prepracované a zrozumiteľné materiály, ktoré pomáhajú študentom v štúdiu. Program Discovery poskytuje rýchlu aplikovateľnosť získaných vedomostí, povzbudzuje študentov k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti. Umožňuje im sa lepšie pripraviť na ich budúcu kariéru v oblasti IT (základná úroveň) prostredníctvom praktických skúseností získaných počas série štyroch kurzov. Pri výučbe používa zrozumiteľné vzdelávacie manuály, ktoré jednoducho krok za krokom prestavujú študentom preberanú problematiku, detailné inštrukcie a spätnú väzbu, ktorá napomáha študentom dosiahnuť finálne riešenia.
Program Discovery využíva moderné webové a internetové technológie a vysoko interaktívne aktivity, ktoré stimulujú výučbu a zlepšujú zapamätanie si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti.
 
 
Vzdelávací program Discovery pozostáva zo štyroch kurzov:
 1. Siete pre domácnosti a malé podniky
 2. Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)
 3. Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí
 4. Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí
Kurzy nadväzujú na seba a pre absolvovanie jednotlivých kurzov je nutné ukončiť predchádzajúce.

Program Discovery umožňuje výučbu základov sieťových technológií pomocou aplikácií v rámci ktorých sa realizujú rozličné typy praktických sieťových situácií s ktorými sa môžu študenti v budúcnosti stretnúť. Zoznamujú sa postupne s domácimi sieťami alebo sieťami v malých firmách až postupne s viac komplexnejšími podnikovými modelmi. Študenti sa učia technické zručnosti a osobnostné zručnosti potrebné pre prvý vstup do odvetvia sieťových špecialistov. Program Discovery tiež poskytuje úvod do ďalších progresívnych komunikačných technológií umožňujúcich prenos hlasu a videa, bezdrôtových sietí a rozsiahlej problematiky komunikačnej bezpečnosti.

 

Medzinárodne uznávané priemyselné certifikáty

Vzdelávanie založené na báze programe Discovery pripravuje študentov pre získanie dvoch medzinárodne uznávaných certifikátov: CCENT a CCNA. Po ukončení prvých dvoch kurzov môžu študenti absolvovať certifikačnú skúšku pre získanie CCENT certifikátu (Cisco Certified Entry Network Technician). Tento certifikát je osvedčením, študent má dostatočné praktické zručnosti potrebné pre základnú úroveň pozície sieťového špecialistu, ma dostatočné kompetencie a zručnosti pre základnú prácu so smerovačmi, prepínačmi a pozná základy operačného systému Cisco IOS.

CCENT je prvý krok, jedna z možností, ako získať CCNA certifikáciu, ktorá je základnou certifikáciou v rámci budovania kariéry sieťového špecialistu. Študenti, ktorí ukončia všetky štyri kurzy programu Discovery sú pripravení pre absolvovanie priemyselnej certifikácie – CCNA.
Zručnosti a kompetencie
 
Siete pre domácnosti a malé podniky:
 • inštalácia osobného počítača vrátane operačného systému, sieťových kariet a periférnych zariadení,
 • schopnosť naplánovať a nainštalovať malú sieť pripojenú k internetu,
 • riešenie problémov pripojenia k sieti a k internetu,
 • zdieľanie viacerých prostriedkov ako sieťové tlačiarne a súbory pre viacero počítačov,
 • rozpoznanie a zníženie bezpečnostných rizík v domácej sieti,
 • konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov a bezdrôtových staníc,
 • využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí,
 • návrh LAN siete,
 • konfigurácia prepínačov s VLAN-mi a komunikácie medzi prepínačmi,
 • implementovanie ACL(access controll list) na povolenie alebo zakázanie špecifickej prevádzky,
 • realizácia WAN prepojenia,
 • konfigurácia smerovacích protokolov na Cisco zariadeniach,
 • schopnosť riešiť problémy s WAN, LAN a VLAN použitím štruktúrovaných metodík a OSI modelu.
Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider):
 • znalosť ako funguje internet a ako prebieha komunikácia medzi koncovými stanicami,
 • inštalácia, konfigurácia a schopnosť riešiť problémy spojené s Cisco IOS zariadeniami,
 • návrh základnej káblovej infraštruktúry,
 • konfigurácia servera na zdieľanie prostriedkov a bežné webové služby,
 • implementácia základného WAN pripojenia cez telekomunikačné služby,
 • zálohovanie servera a riešte katastrofickej situácie(strata dát a pod.)
Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí:
 • vyhodnocovanie požiadaviek zákazníkov,
 • návrh jednoduchých intranetových riešení,
 • návrh IP adresnej schémy lokálnej siete,
 • vytvorenie zoznamu zariadení vyhovujúcich návrhovým požiadavkám LAN,
 • inštalácia a konfigurácia prototypu siete,
 • inštalácia a aktualizácia sieťového operačného systému.
 
Po absolvovaní prvých štyroch semestrov programu a úspešnom zložení certifikačnej skúšky CCNA má študent možnosť pokračovať v druhej etape s cieľom získania certifikátu Cisco Certified Network Professional (CCNP).