Program Exploration
:: Predmety >> Sieťové technológie >> Program Exploration ::

Koncepcia programu Exploration ponúka hlbšie štúdium teórie a náročnejšiu laboratórnu prípravu. Program pripravuje študentov na ich budúcu kariéru profesionálov v oblasti IT, tak pre potrebu malých ako aj veľkých spoločnosti. Vzdelávacie materiály boli vytvorené s ohľadom na potreby univerzít a špecializovaných stredných škôl.

Vzdelávací program Exploration poskytuje komplexný prehľad o oblasti sieťových technológií: od základov až po pokročilé aplikácie a služby. Je založený na prístupe zhora-nadol k sieťovým technológiám, ktorý je veľmi populárny na mnohých stredných a vysokých školách. Tento vzdelávací program kladie dôraz na teoretické pojmy a praktické aplikácie a poskytuje študentom príležitosti získať zručnosti a praktické skúsenosti s návrhom, inštalovaním, ovládaním a údržbou sietí.

Program Exporation ponúka výučbu teórie do hĺbky, podnetné laboratórne cvičenia a detailný prehľad o prevádzkových protokoloch. Je určený predovšetkým pre študentov, ktorí sú schopný samostatne riešiť problémy a tvorivo analyzovať prevádzkové situácie, pre študentov s pokročilou schopnosťou riešiť problémové situácie a s analytickými schopnosťami alebo pracujúci profesionáli, ktorí majú záujem o budovanie svojej kariéry a získanie priemyselného certifikátu.

Program Exploration môže byť integrovaný od rôznych technologický orientovaných vzdelávacích modulov alebo do vzdelávacích programov riadneho štúdia prípadne do nadstavbového štúdia na technických a odborných školách a univerzitách.

Kurzy programu Exploration zahrňujú moderné internetové technológie, ktoré umožňujú študentom realizovať interaktívne aktivity, ktoré simulujú výučbu a napomáhajú pri zapamätaní si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti. Všetky kurzy programu Exploration zahrňujú komplexné vzdelávacie manuály, ktoré napomáhajú študentom rozvíjať ich myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme ako aj ich praktické zručnosti.

Vzdelávací program Exploration pozostáva zo štyroch kurzov:
 1. Základy sieťových technológií
 2. Smerovacie protokoly a koncepty
 3. LAN prepínače a bezdrôtová technológia
 4. Technológie WAN
Základy sieťových technológií sú prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu. Pre absolvovanie ďalších troch kurzov však je potrebné absolvovať prvý kurz. Pri štúdiu je odporúčané dodržať poradie kurzov.

Program Exploration integruje navzájom súvisiace inžinierske koncepcie Umožňuje študentom osvojiť si zručnosti tak teoretické, ako aj praktické, odrážajúce všeobecné vzdelávacie praktiky na stredných školách. Ponúka flexibilitu vo výučbe programu a umožňuje skrátenie trvania jednotlivých kurzov.
 
 

Medzinárodne uznávané priemyselné certifikáty

Vzdelávanie založené na báze CCNA Exploration pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku (Cisco Certified Networking Associate). CCNA certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA Exploration kurzy, aby boli plne pripravený na priemyselnú certifikáciu – CCNA skúšku.
 
 

Zručnosti a kompetencie

Základy sieťových technológií:
 • schopnosť použiť modely sieťových protokolov na opis komunikačný vrstiev v dátových sieťach,
 • znalosť návrhu, kalkulácie a použitia sieťových masiek a adries,
 • budovanie jednoduchých ethernet sietí pomocou smerovačov a prepínačov,
 • základná znalosť budovania kabeláže a návrhu siete na prepojenie zariadení,
 • znalosť konzolových príkazov na konfiguráciu prepínačoch respektíve smerovačov a na overenie ich správneho chodu,
 • analýza funkcií protokolov a služieb transportnej a sieťovej vrstvy.
Smerovacie protokoly a koncepty:
 • schopnosť nakonfigurovať a overiť rozhrania smerovačov,
 • zručnosť konfigurácie protokolu RIPv1,
 • návrh a implementácia classless IP adresnej schémy,
 • použitie pokročilých konfiguračných príkazov na smerovačoch používajúcich EIGRP,
 • aplikovanie základnej konfigurácie protokolu RIPv2 a schopnosť vyhodnotiť RIPv2 smerovacie informácie,
 • identifikácia charakteristík distance vector smerovacích protokolov.
LAN prepínanie a bezdrôtová technológia:
 • riešenie problémov na 1. 2. 3. a 7. vrstvách,
 • schopnosť interpretovať sieťové diagramy,
 • prvotná konfigurácia prepínačov vrátane aktivovania vzdialeného manažmentu,
 • konfigurácia a overenie VLAN-iek, smerovania medzi VLAN-mi, VTP, nastavenie trunk-u a RSTP na smerovačoch,
 • správa konfiguračných súborov,
 • schopnosť identifikovať základné parametre nutné k nastaveniu bezdrôtových sietí a k ich bežnému použitiu.
Technológie WAN:
 • schopnosť charakterizovať vlastnosti technológií a podmienky ich efektívnej prevádzky: VoIP a Video Over IP,
 • konfigurácia a overenie funkčnosti služieb DHCP a DNS na smerovačoch,
 • schopnosť overiť, monitorovať a riešiť problémy ohľadom ACL v sieťovom prostredí,
 • konfigurácia a overenie základnej WAN konektivity prostredníctvom sériového rozhrania, spojenie na báze využívania protokolu PPP,
 • konfigurácia a overenie PPP konektivity PPP medzi Cisco smerovačmi a medzi Frame Relay a Cisco smerovačmi,
 • riešenie problémov spojených s implementáciou WAN.