Stanovy

STANOVY

I. ÚVOD
Študentská rada Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pristúpila ku zmene Stanov za účelom zlepšenia, skvalitnenia a sprehľadnenia jej práce.


II. ÚLOHA ŠTUDENTSKEJ RADY

Úlohou Študentskej rady (ďalej ŠR) je:
 • riešiť požiadavky študentov,
 • organizovať kultúrno-spoločenské aktivity pre študentov a pedagógov,
 • zúčastňovať sa na zasadaniach Študentského parlamentu mesta Košice podľa uváženia.
 
III. ZLOŽENIE ŠTUDENTSKEJ RADY
ŠR tvoria:
 • predseda ŠR, ktorý je podriadený vedeniu školy,
 • podpredsedovia ŠR, ktorí sú podriadení predsedovi a nadriadení členom ŠR,
 • členovia ŠR, ktorí sú volení zástupcovia tried a podriadení sú vedeniu školy, predsedovi a podpredsedom ŠR,
 • práve jeden člen pedagogického zboru, koordinátor, určený riaditeľom školy, ktorý
a) nemá hlasovacie právo,
b) má právo podať námietky, námety, návrhy, sťažnosti zo strany pedagogického zboru a vedenia školy,
c) má právo zvolávať ŠR po konzultácii s predsedom ŠR, príp. vedením školy.
 • Študentskej rady má právo zúčastniť sa aj člen ZRŠ, ďalej viď. ods. 4, písm. a), b).


IV. VEDENIE ŠTUDENTSKEJ RADY

 • Na čele stojí predseda ŠR, volený ostatnými členmi ŠR.
 • Na jeho zvolenie je potrebná 3/5 – ová väčšina všetkých hlasov.
 • Predseda je žiakom štvorročného alebo osemročného gymnázia.
 • Funkčné obdobie predsedu trvá do ukončenia školy, maximálne však dva roky, u štvrtákov mesiac pred maturitou.

 

V. PREDSEDA ŠTUDENTSKEJ RADY

 • Predseda vedie ŠR.
 • Predseda má právo:
  • požadovať vysvetlenie k absencii členov ŠR na zasadaniach,
  • zvolávať ŠR,
  • odvolávať a prijímať členov ŠR,
  • byť informovaný o krokoch, postupoch, činnosti podpredsedov,
  • byť informovaný o činnosti členov ŠR poverených vykonaním zverenej úlohy,
  • rozdeľovať úlohy v ŠR,
  • odstúpiť z funkcie - po odstúpení má povinnosť zorganizovať voľby na zvolenie nového predsedu ŠR,
  • schvaľovať výdavky do 20€,
  • určovať náplň práce podpredsedov,
  • zúčastňovať sa učiteľských porád po konzultácii s riaditeľom školy, v prípade neprítomnosti ho zastúpi podpredseda ŠR.
 • Predseda má hlasovacie právo iba v prípade viď čl. VIII, ods. 6, druhá veta.
 • Predsedu možno odvolať riaditeľom školy alebo nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov v prípade:
  • sprenevery peňazí,
  • adekvátnym porušením etiky a dobrých mravov,
  • neplnením povinností,
  • zneužívaním svojho postavenia.

VI. PODPREDSEDA ŠTUDENTSKEJ RADY

 • Podpredseda ŠR je menovaný z členov ŠR, navrhnutý predsedom ŠR, volený ostatnými členmi ŠR, ďalej viď čl. IV, ods. 2,3.
 • Je zodpovedný za úlohy, ktoré mu boli predsedom pridelené.
 • Má povinnosť predsedu ŠR priebežne informovať o svojej práci.
 • Má právo potrebné k dosiahnutiu danej úlohy.
 • Má právo odstúpiť z funkcie.
 • Môže byť odvolaný podľa čl. V, ods. 4 aj predsedom.

VII. ČLENOVIA ŠTUDENTSKEJ RADY

 • Každá trieda musí byť zastúpená práve jedným členom ŠR, ktorého sama zvolí trieda, avšak pri neplnení povinností ho môže predseda ŠR odvolať. Trieda má v tom prípade povinnosť zvoliť si nového zástupcu.
 • Členovia ŠR majú:
  • hlasovacie právo,
  • právo podávať námety, pripomienky, návrhy zo strany študentov na zasadaniach ŠR,
  • spolupracovať pri plnení úloh ŠR,
  • povinnosť tlmočiť úlohy a závery zo zasadania ŠR študentom a triednym profesorom,
  • povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach ŠR - v prípade absencie majú povinnosť nájsť náhradu.
 • Zástupcovia 4. ročníka majú právo ukončiť svoje pôsobenie v ŠR mesiac pred maturitnou skúškou.

VIII. RIADENIE ŠTUDENTSKEJ RADY

 • ŠR je uznášaniaschopná iba za prítomnosti predsedu alebo podpredsedu, 2/3 všetkých členov.
 • Akcie, ktoré schválila ŠR, odsúhlasí vedenie školy.
 • Predseda ŠR sa podriaďuje vedeniu školy a je najvyšším výkonným orgánom ŠR.
 • Podpredseda je podriadený predsedovi a nadriadený členom ŠR.
 • Členovia ŠR sú podriadení podpredsedovi a predsedovi.
 • V neprítomnosti predsedu ho zastupuje poverený podpredseda, ktorý má všetky kompetencie predsedu okrem právomoci uvedenej v čl. V, ods. 2, písm. g.
 • Na schválenie návrhov je potrebná nadpolovičná väčšina z celkového počtu prítomných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu.

IX. VOĽBY

 • Voľby sa konajú najneskôr 2 týždne pred ukončením funkčného obdobia.
 • Volieb za predsedu sa môžu zúčastniť žiaci ( viď čl. IV, ods. 3 ).
 • ŠR navrhuje kandidátov najneskôr 3 týždne pred voľbami.
 • Volieb sa musia zúčastniť 2/3 všetkých členov ŠR.
 • Kandidáti majú právo na predvolebnú kampaň, ktorú prednesú členom ŠR s maximálnou dĺžkou dohodnutou členmi ŠR.
 • Predsedom sa stáva kandidát s najväčším počtom hlasov minimálne však 3/5 všetkých hlasov členov ŠR.
 • Voľby sú tajné pomocou špeciálnych hlasovacích lístkov.
 • Na sčítaní hlasov sa zúčastňuje súčasný predseda a podpredseda, koordinátor a dvaja nestranní žiaci odsúhlasení ŠR (jeden zo 4 a jeden z 8 - ročného gymnázia).
 • Sčítanie sa uskutočňuje v rovnaký deň ako voľby a výsledky musia byť vyhlásené najneskôr do 3 dní.
 • Zvolený predseda musí do týždňa navrhnúť svojho kandidáta na podpredsedu.
 • Ak podpredseda nebol schválený, predseda má právo navrhnúť ďalšieho. Ak dôjde k opätovnému neschváleniu, postupuje sa podľa čl. IX, ods. 5,6,7,8,9.


X. POKLADŇA

 • Za pokladničnú hotovosť a finančné operácie zodpovedá predseda.
 • Podpredseda pre financie je povinný prehľadne evidovať príjmy a výdavky ŠR, viesť jednoduché účtovníctvo.
 • Účtovná položka je platná, ak obsahuje:
  • dátum,
  • sumu,
  • účel, na ktoré boli peňažné prostriedky určené (odsúhlasené ŠR),
  • platný (originál) účtovný doklad o platbe.
 • Výdavky schvaľuje:
  • do 20€ predseda
  • nad 20€ podpredsedovia a členovia ŠR hlasovaním - na schválenie výdavkov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov uznášaniaschopnej ŠR
 • Predseda spolu s podpredsedami majú právo zamietnuť vydanie peňažných prostriedkov.
 • Zisky z akcií tvoria príjem pre ŠR.

XI. ZASADNUTIE ŠTUDENTSKEJ RADY

 • ŠR zasadá pravidelne rez mesačne, príp. podľa potreby.
 • Zasadania sa konajú cez veľké prestávky alebo po vyučovaní. Ak sa konajú po vyučovaní, musia sa oznámiť minimálne jeden deň vopred.

XII. OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI

 • Študenti môžu na ŠR podať sťažnosti, návrhy, pripomienky, nápady a podnety aj anonymne.
 • Z každého zasadania sa vedie prezenčná listina vedená podpredsedom.
 • Predseda spolu s koordinátorom sú povinní odovzdať na konci školského roka bilanciu činnosti ŠR vedeniu školy. V septembri z ostavujú približný plán podujatí roka.
 • Ak sa zasadnutí chcú zúčastniť aj nečlenovia, rozhoduje o tom predseda.
 • ŠR disponuje reliéfnou pečiatkou, ktorú smie používať len predseda, tvorí ju logo ŠR, ktoré je právoplatným symbolom ŠR.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Schválením týchto stanov strácajú platnosť všetky predchádzajúce Stanovy a ustanovenia ŠR.
 • Stanovy:
  • musia byť prerokované na zasadnutí ŠR a schválené 3/5 všetkých hlasov
  • vstúpia do platnosti dňom ich schválenia a po riadnom podpísaní
  • vstúpia do účinnosti začiatkom školského roka 2001/2002
 • K Stanovám sa môžu schváliť alebo zrušiť dodatky len pod podmienkami čl. XIII, ods. 2 a), b).