Program

 

HARMONOGRAM

 

ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU GT12 NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

 

Koordinátor: Mgr. Bibiána Zoričáková (BIO – SJL)

 

Harmonogram práce ŠP nie je fixný, môže sa meniť podľa nápadov členov ŠP.

 

 

Mesiac

Plán práce/aktivity

september

 1. Otvorenie šk. roka, odovzdanie putovného pohára
 2. Stretnutie ŠP – oboznámenie žiakov so štatútom ŠP a harmonogramom práce na šk. rok 2022/2023
 3. Voľby do školského parlamentu
 4. Rozhovor s vedením školy o predstave a plánovaní školských aktivít
 5. Biela pastelka – zbierka
 6. Schválenie harmonogramu práce ŠP

október

 1. Imatrikulácie - malé gymnázium
 2. Halloween – najhalloweenskejšia trieda/súťaž o najkrajšiu tekvicu za triedu/masku, učenie v maskách
 3. Týždeň zdravej výživy (aktivity; najkrajšie jablko – súťaž v jedení/lovení jabĺk a o najkrajšie/najväčšie jablko)
 4. Predpríprava vianočnej akadémie

november

 1. Medzinárodný deň študentstva – študentská kvapka krvi
 2. Tvorba nástenky ŠP
 3. Imatrikulácie - veľké gymnázium (,,bažantský večierok“)
 4. Trebišovský deň fotenia (tematické fotenie do kalendára)

december

 1. Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš?
 2. Vianočná akadémia – celoškolská akcia
 3. Vianočná burza – zbierka pre vybranú nadáciu
 4. Vianočné pozdravy, vianočný rozhlas, výzdoba školy a tried

január

 1. Hodnotiace stretnutie – reflexia činností ŠP za 1.polrok
 2. DOD
 3. Aktualizácia webovej stránky gymnázia (akcie, aktivity + fotogaléria, videozáznamy a pod.)

február

 1. Valentínska pošta v spolupráci so študentskou firmou Cogito
 2. Valentínska kvapka krvi
 3. Zber papiera

marec

 1. Marec, mesiac knihy – beseda s autorom, súťaž o najlepšiu ,,triednu knihu“
 2. Deň učiteľov – zlatý Amos
 3. Zber papiera

apríl

 1. 1. apríl – deň bláznov (súťaž o najbláznivejšiu triedu)
 2. Deň Zeme – čistenie a skrášlenie okolia školy
 3. Deň narcisov

máj

 1. Deň matiek
 2. Rozlúčka maturantov

jún

 1. Deň detí
 2. Koniec šk. roka – vyhodnotenie najúspešnejších žiakov v rámci jednotlivých PK, program

Celoročné projekty, akcie a pod.

 1. Pokračovanie zo šk. roku 2021/2022 v projekte ,,detská izba“
 2. Projekt Novembroví pokračovatelia 2
 3. Pravidelné mesačné zasadnutia ŠP
 4. Spolupráca s redaktormi školského časopisu
 5. Pravidelná kontrola čistoty tried, príhovor žiakom cez šk. rozhlas
 6. Školenia koordinátora ŠP a jej členov podľa možností
 7. Organizácia, zdokonaľovanie ŠP – značka kvality ŠP
 8. Aktualizácia, informovanosť verejnosti a priateľov školy prostredníctvom sociálnych sietí – Facebook, Instagram, Edupage, webová stránka školy

 

 

Školský parlament:

a)      sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

b)      sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,

c)      zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,

d)      volí zástupcu žiakov do Rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e)      spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,

f)       odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,

g)      prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,

h)      podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.