Súčasnosť školy
:: O škole >> Súčasnosť školy ::

 

 

"Školu netvorí budova, ale ľudia: študenti, učitelia, rodičia a vzájomné vzťahy medzi nimi."

Zameranie školy

Zameranie študijného odboru:
 • 7902 J gymnázium  - 4-ročné štúdium
 • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium
 • 7902 J 74 bilingválne gymnázium – 5-ročné štúdium (anglický jazyk)

Riaditeľka školy:  Mgr. Jana Šalagovičová                      
Zástupkyne riaditeľky školy: RNDr. Mária Hajduková, Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.
Výchovný  poradca: RNDr. Viera Klobušníková
Predseda Rady školy: Mgr. Eva Findoráková            
Koordinátor prevencie závislostí: RNDr. Viera Klobušníková    
Koordinátor  environmentálnej výchovy: Mgr. Júlia Handlovičová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Júlia Handlovičová
Koordinátor Žiackej školskej  rady:  RNDr. Nikola Kasardová

 

Z cudzích jazykov študujú všetci študenti povinne anglický a nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov sa študenti delia do skupín podľa úrovne vedomostí. Študenti  8-ročného štúdia sa učia od prímy anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Posledné dva ročníky štúdia sú chápané ako príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokej škole. Veľký dôraz sa kladie na vysokú voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu.
Študentom je umožnené vykonať skúšku Sprachdiplom  KMK 2.stupňa v nemeckom jazyku ako náhradu  za maturitnú skúšku z cudzieho jazyka. Títo študenti majú možnosť výberu predmetu konverzácia v nemeckom jazyku.
V spolupráci s British Council majú žiaci možnosť získať certifikát z anglického jazyka na rôznej úrovni.
Od 3.ročníka štúdia má študent možnosť výberu z  predmetov: sieťové  technológie, aplikovaná ekonómia , konverzácia v nemeckom alebo francúzskom jazyku, akademická debata a seminár z predmetu podľa  záujmu študenta.

Bilingválne štúdium je päťročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí. Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium.

 

Profil absolventa

Študenti našej školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia svojou individuálnou profiláciou v sústave povinných a voliteľných predmetov.
Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený  pracovat s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť  vlastný názor. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A.
Cieľom bilingválneho štúdia je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí. 
 

Pedagogické stratégie

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť,aktivitu a sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Školský psychológ poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem.
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
Škola na začiatku roka vyhlási súťaž o Putovný pohár školy a na konci školského roka ho získajú  dve triedy s najlepším prospechom, dochádzkou, športovými aktivitami počas školského roka a estetizáciou triedy a šatne.

Škola podporuje mimoškolskú činnosť žiakov:
 • olympiády v jednotlivých predmetoch,
 • SOČ,
 • rôznorodé predmetové súťaže,
 • projektová práca žiakov,
 • krúžková činnosť,
 • individuálna záujmová činnosť,
 • akademická debata,
 • aktivity v športových kluboch so zameraním na florbal, volejbal a šach,
 • reprezentácia v rámci mesta a SR.

 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Mimoriadne nadaní alebo zdravotne znevýhodnení študenti možu využiť nasledujúce možnosti:
 • individuálne výchovno-vzdelávacie plány
 • pomoc školského psychológa
 • účasť na projektoch a súťažiach
 • účasť na školských akciách
 • vytvorenie vhodných priestorových a materiálnych podmienok na záujmové aktivity
 • funkčne vybavená miestnosť výpočtovej techniky
 • využívanie vlastných kompenzačných pomôcok
 • prijímacie a maturitné skúšky prispôsobené stupňu postihnutia
 • individuálny prístup triedneho učiteľa a vyučujúcich
 • využívanie plavárne
 • pozitívný prístup k integrovaným žiakom zo strany spolužiakov a pedagógov
 • spolupráca  so ZŠ pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Naším cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov, schopných pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
Naše gymnázium je špecifické tým, že okrem tried štvorročného štúdia otvára aj triedy s dĺžkou štúdia päť a  osem rokov. Na školu prichádzajú veľmi kvalitní žiaci do prímy,   ale aj do 1.ročníka. Typickým znakom koncepcie práce s týmito žiakmi je snaha o prepojenie rozumovej a citovej výchovy, dôraz na dobré interpersonálne vzťahy založené na vzájomnej úcte, podpore a dôvere, ako aj motivácia k pozitívnemu prístupu k životu. Škola pripravuje študentov predovšetkým k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole, výnimočne k ďalšiemu pomaturitnému štúdiu. Úspešnosť pri prijímacom konaní na ďalšie štúdium je tradične vysoká, v minulom školskom roku dosiahla 96 % prijatých študentov na vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania.
 
 

Profil absolventa gymnázia:

 • všeobecne vzdelaný s úrovňou zodpovedajúcou štandardom písomnej aj ústnej formy slovenského jazyka,  schopný plynule konverzovať v dvoch cudzích jazykoch,  s gramaticky správnym písomným prejavom
 • má predpoklady na štúdium na vysokej škole predovšetkým v zameraniach týkajúcich sa IKT a jazykovedných uplatnení
 • má schopnosti, po krátkom zaškolení, sa kvalifikovane uplatniť v administratíve, vo výpočtovom stredisku, resp. ako správca siete
 • každý absolvent má prácu s počítačom ovládať v smere užívateľských programov a pri práci s internetom má vedieť vyhľadávať informáciea využívať elektronickú poštu.
 • z pohľadu výchovnej práce je to kreatívna, tvorivá osobnosť s etickými zásadami a vlastným názorom


Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor má v školskom roku 2018/2019  52 členov, tvoria ho mladí aj skúsení pedagógovia a lektori anglického a nemeckého jazyka. V škole pracuje výchovný poradca, koordinátor prevencie závislosti a javov sociálnej patológie, školský psychológ, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor pre stredoškolskú odbornú činnosť, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu  a koordinátor žiackej školskej rady. Všetci pedagogóvia ovládajú prácu s počítačom  a jeho využívanie v rámci informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Odbornosť vyučovania kvalifikovanými učiteľmi je stopercentná.

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca školy s výborom Združenia rodičov školy je na výbornej úrovni.
Ďalšie formy spolupráce :
 • triedne aktívy ZRŠ  3-krát ročne , plenárna schôdza ZRŠ  1-krát ročne,
 • individuálne konzultácie rodičov s triednym profesorom  podľa potreby,
 • individuálne konzultácie rodič-vyučujúci  podľa potreby,
 • konzultačné hodiny triednych a vyučujúcich,
 • spolupráca s výchovným poradcom a školským  psychológom podľa potreby,
 • zasadnutie vedenia školy a výboru ZRŠ  1-krát mesačne,
 • zasadnutie Rady školy 4-krát ročne,
 • prezentácie o možnosti štúdia na vysokých školách.

 

Veľkosť školy

Škola má 23 tried denného štúdia. Počet žiakov v škole v školskom roku 2020/2021: 560. Budova školy sa nachádza na Trebišovskej ulici č. 12, v mestskej časti Košice II .
 • 11 tried - 8-ročné gymnázium
 • 4 triedy - 4-ročné gymnázium
 • 8 tried  - 5-ročné  bilingválne štúdium v anglickom jazyku  

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu, odborné učebne na vyučovanie fyziky a chémie, tri učebne výpočtovej techniky (45 počítačov), špecializované učebne na výučbu anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a sieťových technológií, spoločenskú miestnosť s pódiom a kapacitou 100 miest na sedenie. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Škola má k dispozícii átrium. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať, podali sme niekoľko projektov na zrenovovanie ihrísk a pod. Škola má skúsenosti so vzdelávaním študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Odborné a špecializované učebne:

 • 1 chemické laboratórium
 • 1 odborná učebňa chémie
 • 1 biologické laboratórium
 • 1 odborná učebňa biológie
 • 2 fyzikálne  laboratóriá
 • 4 odborné učebne informatiky
 • 1 telocvičňa
 • 1 posilňovňa
 • školské  ihrisko
 • špecializované učebne na slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematiku, umenie a kultúru a dejepis
Žiaci školy môžu využívať služby školskej knižnice, k dispozícii majú kopírovací stroj, automat na nápoje, bagety a pochutiny a v popoludňajších hodinách aj prístup k internetu.


Kabinety:
 • každý predmet má špecializovaný kabinet,  zborovňa školy slúži ako zasadačka na porady
 • 2 účelovo zariadené miestnosti pre technicko-hospodárskych  pracovníkov
 • 1 rozhlasová ústredňa
 • 1 pracovňa zástupcov riaditeľa
 • 1 riaditeľňa
 • 1 miestnosť - archív
 • 2 miestnosti - sklad učebníc
 • 1 miestnosť pre prácu Žiackej školskej rady