Slovencina Anglictina
V. AB

Triedna profesorka: PhDr. Zuzana Turzáková

 

Zoznam žiakov

Dorčák Jozef         Libičová Karolína
Duláková Alexandra   Lubyová Lujza
Dzivá Kristína   Manica Aleš
Filčáková Miroslava   Marcin Daniel
Foraiová Natália   Mudroňová Katarína
Fotulová Laura   Muráni Martin
Grigeľová Nela   Ochodnícka Sofia
Gučik Dávid   Paľovčík Jakub
Hrušková Martina   Rovňák Matúš
Chytil Jaroslav   Skičková Štefánia
Jacáková Kamila   Ševecová Lucia
Kurillová Andrea   Šlepkovská Alexandra
Lenárdová Júlia   Yldiz Merjem

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Anglický jazyk: PhDr. Zuzana Turzáková
Nemecký jazyk: Mgr. Miroslava Kušnírová
Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná
Dejepis: Mgr. Viktória Šullová

Biológia: RNDr. Mária Hajduková
Geografia: Mgr. Lucia Hroteková

Občianska náuka: Mgr. Marián Fafrák

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová

Seminár z matematiky: RNDr. Monika Kolinovská

Seminár z informatiky: Mgr. Zuzana Tudjová

Seminár z biológie: RNDr. Mária Hajduková

Seminár z chémie: Mgr. Renáta Kovaľová

Seminár z dejepisu: Mgr. Martina Szilágyiová

Seminár z geografie: PaedDr. Iveta Píšová

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Marián Fafrák, Mgr. Andrea Kmecová

Dejiny umenia: Mgr. Vladimíra Vámosová

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Mária Kronová

Telesná výchova - chlapci: Mgr. Michal Antoni
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Michal Antoni


Stránka bola zmenená: 20.09.2016 08:46:31