Slovencina Anglictina
VII. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VII. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Lucia Sčensná

 

Zoznam žiakov

Antalová Lucia      Kuffa Klaudius
Arendárčik Adam František   Leng Adam
Baron Filip   Oriňák Andrej
Bialyová Laura   Seidenglanzová Stella
Buchelová Laura   Schirok Juliana
Cáriková Dominika   Sokolová Lívia
Heželová Ema   Szökeová Michaela
Kačmariková Michaela   Špirko Samuel
Kirchner Erik   Žec Matej
Krajč Kamil    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Viktória Figuľová
Anglický jazyk: Mgr. Peter Leško, PhDr. Zuzana Turzáková
Nemecký jazyk: Mgr. Katarína Demjanovičová
Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná
Dejepis: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.
Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová
Matematika: RNDr. Monika Kolinovská
Biológia: RNDr. Lucia Baranková
Fyzika: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.
Chémia: Mgr. Malvína Černáková
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Mária Kronová

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Jana Vodarčíková

Akademická debata: Mgr. Jana Šempergerová

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Seminár z dejepisu: Mgr. Martina Szilágyiová

Seminár z biológie: RNDr. Mária Hajduková

Seminár z chémie: Mgr. Renáta Kovaľová

Seminár z matematiky: RNDr. Monika Kolinovská

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Michal Antoni
Telesná a športová výchova - dievčatá: PaedDr. Csaba Perjessy

Športové hry: PaedDr. Csaba Perjessy

 

Stránka bola zmenená: 17.09.2016 19:13:02