Výsledky prijímacej skúšky - 8 ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 8-ročné štúdium >> Výsledky prijímacej skúšky ::

Výsledky prijímacích skúšok do prímy Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J, na školský rok 2019/2020, konaných v dňoch 15. 6. 2020  a 18. 6. 2020 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie (potvrdenie o nastúpení/nenastúpení). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 
Zákonný zástupca maloletého uchádzača sa môže v zákonnej lehote odvolať voči rozhodnutiu (vzor odvolania). Odvolanie je možné doručiť strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (skola@gt12.sk) alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
Stránka bola zmenená: 22.06.2020 23:09:21