Výsledky talentovej skúšky
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Výsledky talentovej skúšky ::

Výsledky talentových skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium, na školský rok 2020/2021, sú zverejnené na tejto linke.
 
Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (potvrdenie o nastúpení/nenastúpení). 
 
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (skola@gt12.sk) alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 
Zákonný zástupca maloletého uchádzača sa môže v zákonnej lehote odvolať voči rozhodnutiu (vzor odvolania). Odvolanie je možné doručiť strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (skola@gt12.sk) alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Stránka bola zmenená: 25.05.2020 13:54:24