Realizované  zákazky s nízkou hodnotou s cenou nad  1.000,- €
Fa uhradená Fa č. Dodávatež hodndota zákazky predmet zákazky
15.7.2011 110005 LAMI BP, s.r.o., Košice 29 942,50 údržba - oprava posilňovne a sociál. zariadení v HP
20.9.2011 20110341 SOŠ technická, Košice 3 767,41 údržba-oprava elektroinštalácie vo VT 1
16.12.2011 15131234 Black red, Košice 2 715,00 DKP- stoličky do zborovne
12.1.2012 2012002 Eco-energo 1 837,84 údržba - výmurovka triedy - III. pav.
3.2.2012 2012001 Bardspol,Pražská 2, Ke 23 900,00 údržba - mažovanie objektu
11.9.2012 20120296 K-Ten Turzovka 1 556,74 školské lavice, stoličky
12.9.2012 20124 Petmark, Košická polianka 23 950,34 oprava PVC krytiny v objekte školy
27.9.2012 201202 Promedium 1 420,00 údržba - montហizol. Fólie za radiátory