4-ročné štúdium
:: Študenti >> 4-ročné štúdium ::

 

školský rok 2020/2021

Trieda Triedny učiteľ
I.A Mgr. Valéria Cuprišinová
II.A Mgr. Jana Maščáková
III.A Mgr. Andrea Kmecová
IV.A Mgr. Renáta Kovaľová
aktuálny rozvrh
 
Zameranie študijného odboru:
  • 7902 J gymnázium  - 4-ročné štúdium

Zameranie na informatiku s povinnou výukou  anglický  jazyk, nemecký jazyk resp. francúzsky  jazyk
V treťom a  štvrtom ročníku si žiaci volia dva voliteľné predmety so zameraním na maturitnú skúšku. V  3.  ročníku si žiaci volia v rámci voliteľných predmetov jeden z predmetov: sieťové technológie, informatika v prírodných vedách, aplikovaná ekonómia, akademická debata, konverzácia v nemeckom resp. francúzskom jazyku.
 
Z cudzích jazykov študujú všetci študenti povinne anglický a nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov sa študenti delia do skupín podľa úrovne vedomostí. Posledné  dva ročníky štúdia sú chápané ako príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokej škole. Veľký dôraz sa kladie na vysokú voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu. Študenti školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia svojou individuálnou profiláciou v sústave povinných a voliteľných predmetov. Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený  pracovat s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť  vlastný názor. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A.