4-ročné štúdium
:: Študenti >> 4-ročné štúdium ::

 

školský rok 2021/2022

Trieda Triedny učiteľ
I.A Mgr. Milan Lukáč
II.A Mgr. Valéria Cuprišinová
III.A Mgr. Jana Maščáková
IV.A Mgr. Andrea Kmecová
aktuálny rozvrh
 
Zameranie študijného odboru:
  • 7902 J gymnázium  - 4-ročné štúdium

V školskom  vzdelávacom programe tohto študijného zamerania je posilnená dotácia hodín cudzích jazykov - anglický  jazyk, nemecký jazyk resp. francúzsky  jazyk a informatiky, súčasťou ktorej sú zahrnuté predmety – Riešenie problémov a programovanie, Programovanie mobilných aplikácií, Databázy, Tvorba a prezentácia dát.

 

V 3. ročníku je môžnosť výberu voliteľných predmetov - sieťové technológie, aplikovaná ekonómia, akademická debata, informatika v prírodných vedách, konverzácia v nemeckom resp. francúzskom jazyku, zároveň predmet konverzácia v nemeckom jazyku je prípravou na vykonanie jazykovej skúšky Sprachdiplom. V 3. a 4. ročníku sú v ponuke dva voliteľné predmety so zameraním na kvalitnejšiu prípravu na maturitnú skúšku.

 

Realizáciou  projektu – „Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia Trebišovská 12, Košice“ bude posilnená dotácia hodín predmetov – slovenský jazyk a literatúra, chémia, biológia, občianska náuka, matematika.

 
Z cudzích jazykov študujú všetci študenti povinne anglický a nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov sa študenti delia do skupín podľa úrovne vedomostí. Posledné  dva ročníky štúdia sú chápané ako príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokej škole. Veľký dôraz sa kladie na vysokú voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu. Študenti školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia svojou individuálnou profiláciou v sústave povinných a voliteľných predmetov. Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený  pracovat s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť  vlastný názor. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A.