Organizácia školského roku

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2023/2024 stiahnuť.

 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vydáva pre školy a školské zariadenia termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka 2023/2024, ktoré sú pre školy záväzné. 

 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2023/2024 (POP) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.

 

Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení.

 

V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa celoslovenského testovania žiakov vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok k Organizačným pokynom na školský rok 2023/2024 schváleným pod č. 2023/7290:6-A2140, ktoré sú súčasťou Sprievodcu školským rokom 2023/2024 zverejneného na https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/.

Zmena sa uskutočňuje na základe rozhodnutia zo dňa 19 9. 2023.

 

Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2023/2024 a zoznamy platných koncepcií, stratégií a národných projektov spolufinancovaných z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie.