Študijné zameranie

Zameranie študijného odboru:

 

  • 7902 J gymnázium  - 4-ročné štúdium
  • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium
  • 7902 J 74 bilingválne gymnázium – 5-ročné štúdium (anglický jazyk)

 

Profil absolventa

 

Študenti našej školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia svojou individuálnou profiláciou v sústave povinných a voliteľných predmetov.
Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený  pracovat s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť  vlastný názor. Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A.
Cieľom bilingválneho štúdia je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí.